Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • užtikrina seniūnijos ir jai pavaldžių pastatų, patalpų priežiūrą pagal priešgaisrinės saugos ir sanitarijos reikalavimus, atsako už priešgaisrinę būklę bei inventorių seniūnijos ir savivaldybės gyvenamuosiuose ir negyvenamuosiuose pastatuose bei jų teritorijoje;
 • kontroliuoja, ar tvarkingos apšvietimo, šildymo, ventiliacijos, kanalizacijos sistemos, atsako už jų techninę būklę, šalina gedimus ir užtikrina darbuotojams normalias darbo sąlygas, užtikrina turto, patalpų, inventoriaus, teritorijos efektyvų, racionalų panaudojimą ir apskaitą;
 • laiku organizuoja patalpų remontą, kontroliuoja jo eigą, aprūpina seniūnijos darbuotojus inventoriumi, baldais ir kitomis priemonėmis, užtikrina jų apsaugą ir remontą;
 • vadovauja seniūnijai priklausančių pastatų aplinkos apželdinimo ir kitiems darbams;
 • sudaro, atsako už darbų atlikimo sąmatas;
 • organizuoja viešuosius darbus laikydamasis Darbo kodekso nuostatų;
 • atsako už savanoriškų darbų organizavimą ir vykdymą;
 • rūpinasi, kad laiku būtų sunumeruotos pagrindinės priemonės;
 • materialiai atsako už ilgalaikio ir trumpalaikio turto išsaugojimą;
 • organizuoja vietinės reikšmės kelių ir gatvių, šaligatvių priežiūros, remonto darbus;
 • rūpinasi paminklosauginių objektų priežiūra, apsauga;
 • organizuoja bendro naudojimo teritorijų tvarkymą, gatvių apšvietimą;
 • vykdo perduoto naudoti turto kontrolę;
 • vykdo kitas funkcijas, susijusias su aplinkos tvarkymo taisyklėmis;
 • atlieka smulkius remonto darbus.
 • nurašo susidėvėjusį inventorių, panaudotas medžiagas, kitas materialines vertybes.
 • saugo materialines vertybes, išvengia jų trūkumo.
 • veda medžiagų, gaminių ir įrankių apskaitą.
 • užtikrina reikalingų medžiagų paiešką, nupirkimą, derinant ir informuojant atsakingus asmenis dėl jų kainų, kiekių ir pan.
 • organizuoja viešuosius pirkimus.
 • kasmet pateikia seniūnui ir savivaldybės administracijos direktoriui patikslintus sąrašus apie neūkiškai laikomus ir bešeimininkius pastatus;
 • vykdo kitus seniūno pavedimus;
 • renka vietinę rinkliavą už leidimą prekiauti;
 • veda darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • atsako už seniūnijos transporto priežiūrą, kuro sąnaudas, priešgaisrinių ir medicininių priemonių tvarkingumą juose;
 • teikia seniūnui talpinimui į Kartenos tinklapį aktualią gyventojams informaciją, susijusią su ūkio reikalais seniūnijoje;
 • pildo kelionių lapus.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Specialistas ūkio reikalams turi turėti aukštąjį išsilavinimą bei patirties ūkio aptarnavimo srityje, mokėti dirbti kompiuteriu.