Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • teisės aktų nustatyta tvarka padeda įgyvendinti kaimo rėmimo, kaimo plėtros programas, finansuojamas iš valstybės biudžeto;
 • kaupia, tikslina, apibendrina statistinius duomenis gyvulininkystės, augalininkystės klausimais, apie įregistruotus ūkininkų ūkius;
 • teisės aktų nustatyta tvarka priima ir kontroliuoja pasėlių deklaracijas;
 • teisės aktų nustatyta tvarka priima prašymus registruoti žemės ūkio ir kaimo valdas, atnaujinti registracijos duomenis LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre, koordinuoja ir užtikrina gyvulininkystės produkcijos supirkimą pieno gamybos kvotų administravimą standartų laikymąsi LRV nustatyta tvarka;
 • kartu su savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriumi ir Konsultavimo biuru teikia metodinę paramą žemės ūkio subjektams gyvulininkystės, augalininkystės produkcijos gamybos struktūros formavimo, ekonomiško ūkininkavimo, pašarų kokybės klausimais;
 • kartu su savivaldybės administracijos Žemės ūkio. skyriumi ir Konsultavimo biuru konsultuoja žemės ūkio subjektus apie galimybę gauti paramą iš valstybės ar ES struktūrinių fondų;
 • kartu su savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriumi ir Konsultavimo biuru organizuoja žemės ūkio subjektams mokymus, seminarus, žemdirbių šventes bei kitus renginius;
 • dalyvauja įgyvendinant agrarinės aplinkosaugos priemones, skatina ekologinį ūkininkavimą, kooperacijos plėtrą žemės ūkio srityje;
 • bendradarbiauja su rajono savivaldybės Tarybos Kaimo reikalų komitetu, rajono savivaldybės administracijos padaliniais, kaimo bendruomenėmis, žiniasklaidos atstovais;
 • rengia savivaldybės Tarybos sprendimų, rajono savivaldybės mero potvarkių, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų žemės ūkio klausimais projektus;
 • informuoja žemės naudotojus apie mokesčių deklaracijas;
 • namų ūkio knygų pagrindu formuoja kompiuterinę duomenų bazę apie žemės ūkio subjektus;
 • vykdo kitus seniūno nurodymus.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • specialistas turi turėti aukštąjį arba aukštesnįjį žemės ūkio specialisto išsimokslinimą administracinio darbo patirties, būti komunikabilus, tolerantiškas, mokėti dirbti kompiuteriu.