Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • išsiaiškina seniūnijos vienišus, invalidus, pensininkus ir kitus socialiai remtinus žmones.
 • priima dokumentus vienkartinei vaiko gimimo, šeimos, socialinės ir šeimos, auginančios 3 ir daugiau vaikų, pašalpoms gauti;
 • priima dokumentus ir išduoda pažymas kompensacijai už šildymą ir šaltą vandenį gauti;
 • lanko socialiai remtinus seniūnijoje gyvenančius žmones, aiškinasi jų problemas teikia rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriui pasiūlymus, kaip gerinti tų žmonių padėtį;
 • vienišiems, invalidams arba kitiems žmonėms, kurių vaikai gyvena toli ir neturi galimybės lankyti, susirgus iškviečia gydytoją, organizuoja nuvežimą į ligoninę, sutvarko dokumentus apgyvendinimui pensionate. Pasirūpina maisto produktais, patalpų priežiūra ir apsauga;
 • mirus vienišam žmogui, organizuoja šarvojimą ir laidojimą;
 • sudaro vienišų asmenų sąrašus kurui įsigyti;
 • vykdo kitus seniūno ir Socialinės paramos skyriaus vedėjo nurodymus;
 • įvertina asmenų, prašančių socialinės pašalpos, gyvenimo sąlygas;
 • teikia išvadas ir pasiūlymus apie paslaugas ir materialinės pagalbos reikalingumą.
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vaiko teisių apsaugos ir vaiko teisių pažeidimų prevencijos gerinimo priemones.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • specialistas turi ne mažesnį kaip aukštesnįjį išsimokslinimą.