Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia darbo sutarčių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl Darbėnų seniūnijos darbuotojų priėmimo, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš darbo projektus;
 • įgyvendinant seniūnijai priskirtas veiklos funkcijas, rengia seniūnijos seniūno įsakymų projektus;
 • rengia seniūnijos darbuotojų atostogų grafiką;
 • rengia seniūnijos bylų dokumentacijos planą ir organizuoja dokumentų tvarkymą ir laikymą.
 • kalendoriniams metams pasibaigus, parengia seniūnijos dokumentų bylas seniūnijos archyvui, rengia archyvinių bylų apyrašus, derina su seniūnu ir su Klaipėdos regioniniu valstybės archyvu;
 • teikia archyvinius dokumentus seniūnijos darbuotojams ir interesantams;
 • teikia administracines paslaugas, konsultuoja ir teikia gyventojams informaciją jiems rūpimais klausimais, priima fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pareiškimus, juos registruoja Dokumentų valdymo sistemoje;
 • sudaro ikimokyklinio amžiaus vaikų sąrašus, pateikia juos Švietimo skyriui;
 • pateikia reikalaujamus duomenis Statistikos departamento teritoriniam skyriui, administracijos skyriams, tarnyboms;
 • padeda organizuoti seniūnijos sueigas, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų – seniūnaičių – rinkimus, protokoluoja jų posėdžius;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas;
 • dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;
 • rengia dokumentų projektus dėl leidimo išdavimo kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje;
 • organizuoja seniūnijos teritorijos priežiūrą (saugomos teritorijos, kraštovaizdžio objektai, archeologiniai paminklai), pagal suteiktą kompetenciją rašo administracinės teisės pažeidimų protokolus;
 • atlieka seniūnijos viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas;
 • vykdo kitus administracijos direktoriaus bei seniūno nurodymus;
 • surenka ir teikia finansinius rodiklius metinei seniūnijos veiklos programai parengti;
 • pildo vietinės rinkliavos išduodamų leidimų registracijos žurnalą;
 • priima prašymus ir išduoda leidimus laidojimui;
 • pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus;
 • užtikrina spaudų apsaugą ir vykdo kitas seniūno duotas užduotis ir pavedimus, kurie neprieštarauja įstatymams;
 • pavaduoja seniūną atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais;
 • vykdo teisės aktus civilinės saugos ir mobilizacijos klausimais kasdienėje veikloje ir esant ekstremalioms situacijoms;
 • atsako už seniūnijai patikėto turto ir materialinių vertybių apskaitą ir apsaugą;
 • dalyvauja seniūnijoje esančio turto inventorizacijos komisijos darbe;
 • atsako už archyvinių bylų saugumą;
 • rengia darbo sutartis su užimtumo didinimo programos vykdymui siųstais asmenimis;
 • atsako už darbų saugą, praveda instruktažus, pildo žurnalus;
 • bendradarbiauja su kitomis įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis, gaunant bei tikrinant informaciją, reikalingą pavestoms funkcijoms atlikti;
 • pildo pranešimus apie apdraustųjų socialinio draudimo pradžią, pabaigą, nedraudžiamuosius laikotarpius, suteiktas (atšauktas) tėvystės atostogas arba atostogas vaikui prižiūrėti ir pateikia savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui;
 • rengia dokumentų projektus dėl išorinės reklamos įrengimo, kasinėjimo viešojo naudojimo teritorijoje, prekybos ir paslaugų teikimo, komercinių renginių organizavimo seniūnijos viešojo naudojimo teritorijoje;
 • rengia dokumentus dėl seniūnijos teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių, gatvių, pastatų, statinių ir kitų objektų pavadinimų suteikimo ir pakeitimo, pastatų ir šių pastatų butų ar patalpų numerių suteikimo ir pakeitimo;
 • dalyvauja įvairių komisijų darbe tam, kad būtų tinkamai atliekamos seniūnijos funkcijos;
 • prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, savivaldybės tarybos sprendimų projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų įgyvendinimą, kad būtų užtikrintas seniūnijai pavestų funkcijų vykdymas;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus su Savivaldybės ar Darbėnų seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį, arba iki 1995 metų įgytą specialų vidurinį išsilavinimą;
 • būti gerai susipažinęs ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, administracinius teisės pažeidimus, notarinius veiksmus, dokumentų rengimą ir įforminimą, savivaldybės tarybos sprendimus, savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, savivaldybės mero potvarkius, savivaldybės administracijos nuostatus, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, seniūnijos nuostatus ir šį pareigybės aprašymą;
 • gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, laikytis raštvedybos reikalavimų, išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos, Dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.