Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia darbo sutartis, įsakymus dėl darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš darbo;
 • rengia atostogų grafiką ir seniūno įsakymus dėl kasmetinių atostogų suteikimo;
 • pildo darbuotojų asmens korteles ir darbo sutarčių žurnalą, tvarko kitą reikiamą dokumentaciją;
 • rengia seniūnijos bylų dokumentacijos planą ir organizuoja dokumentų tvarkymą ir laikymą.
 • kalendoriniams metams pasibaigus, parengia dokumentų bylas žinybiniam archyvui.
 • rengia archyvų bylų apyrašus;
 • suranda ir pateikia archyvinius dokumentus seniūnijos darbuotojams ir interesantams;
 • registruoja mirtis, užtikrina, kad civilinės būklės aktų įrašai būtų laiku įregistruoti ir pateikti rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui, konsultuoja ir teikia gyventojams informaciją jiems rūpimais klausimais;
 • vykdo mokyklinio amžiaus vaikų nuo 6 iki 16 metų apskaitą, tvarko ūkines knygas;
 • pateikia reikalaujamus duomenis Statistikos departamento teritoriniam skyriui, rajono savivaldybės administracijos skyriams, tarnyboms;
 • padeda organizuoti seniūnijos sueigas, seminarus, žemdirbių šventes bei kitus renginius;
 • užtikrina pastatų ir patalpų priežiūrą pagal priešgaisrinės saugos ir sanitarijos reikalavimus, atsako už darbo saugos instrukcijų laikymąsi;
 • organizuoja priešgaisrinės gelbėjimo komandos darbą;
 • organizuoja seniūnijos teritorijos priežiūrą (saugomos teritorijos, kraštovaizdžio objektai, archeologiniai paminklai), pagal suteiktą kompetenciją rašo administracinės teisės pažeidimų protokolus;
 • atsako už supaprastintų pirkimų, taikant įprastą komercinę praktiką, organizavimą, vykdymą ir apskaitą;
 • vykdo kitus savivaldybės administracijos direktoriaus bei seniūno nurodymus;
 • ruošia dokumentus vietinei prekybai;
 • organizuoja darbą su interesantų laiškais, prašymais, skundais, pasiūlymais, kontroliuoja jų sprendimo eigą bei baigtį;
 • užtikrina spaudų apsaugą ir vykdo kitus seniūno pavedimus;
 • pavaduoja seniūną atostogų, ligos ir komandiruočių metu;
 • vykdo rajono savivaldybės teisės aktus civilinės saugos ir mobilizacijos klausimais kasdieninėje veikloje ir esant ekstremalioms situacijoms;
 • atsako už seniūnijai patikėto turto ir materialinių vertybių apskaitą ir apsaugą;
 • atsako už archyvinių bylų saugumą;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus su Savivaldybės ar Kretingos seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, socialinę paramą, notarinius veiksmus, dokumentų valdymą ir teisės aktų rengimą;
 • gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.