Šias pareigas einančio seniūno funkcijos:

 • Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus suteikia ir keičia numerius pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba;
 • Savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl Savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų Savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir Savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;
 • šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su Savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui;
 • organizuoja seniūnaičių rinkimus;
 • teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;
 • ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir Savivaldybės administracijos direktoriui;
 • dalyvauja Savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;
 • išduoda žemės kasimo, požeminių komunikacijų, saugotinų želdinių (medžių ir krūmų) augančių ne miško žemėje, kirtimo leidimus;
 • rengia seniūnijos darbuotojų pareigybių aprašymus ir teikia juos tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;
 • atsako už darbuotojų darbų saugos ir sveikatos norminių aktų laikymąsi seniūnijoje; atsako už priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomuose pastatuose ir patalpose esančiuose Darbėnų seniūnijos teritorijoje;
 • vykdo finansų kontrolę, vadovaudamasis veikiančiomis Finansų kontrolės taisyklėmis;
 • rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
 • atlieka kitus rajono savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero bei Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus su Savivaldybės ar Darbėnų seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai;
 • seniūnijos nuostatuose nustatyta tvarka organizuoja seniūnijos veiklą;
 • seniūno sprendimai įforminami įsakymais;
 • vykdo kitas teisės aktuose seniūnui ar seniūnijai priskirtas funkcijas;
 • vykdo rajono savivaldybės teisės aktus civilinės saugos ir mobilizacijos klausimais kasdienėje veikloje ir esant ekstremalioms situacijoms.

 

Specialūs reikalavimai einančiam šias pareigas seniūnui:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo patirtį;
 • būti gerai susipažinusiam ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius, darbo saugą, gamtos apsaugą, socialinę paramą, administracinius teisės pažeidimus, notarinius veiksmus, dokumentų rengimą ir įforminimą, Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos nuostatus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, seniūnijos nuostatus ir šį pareigybės aprašymą;
 • gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.