Šias pareigas einantis seniūnas vykdo šias funkcijas:

 • atlieka seniūnijos vidaus administravimą;
 • administruoja seniūnijai skirtus asignavimus;
 • seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka atlieka priskirtas personalo valdymo funkcijas;
 • rengia seniūnijos veiklos programas, teikia jas svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje. Supažindina seniūnaičius su savivaldybės tarybos patvirtintomis programomis ir aptaria skirtų asignavimų naudojimą;
 • seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu;
 • išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
 • registruoja mirtis;
 • išduota leidimus laidoti, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą;
 • notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;
 • pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas;
 • kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų dėl jų teikimo reikalavimų, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
 • nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;
 • teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;
 • prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
 • šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;
 • dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją;
 • apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;
 • ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui;
 • seniūnijos veiklos nuostatuose gali būti seniūnui pavesta atlikti ir kitas funkcijas, nepriskirtas kitiems savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams seniūnijai priskirtoje teritorijoje;
 • išduoda žemės kasimo, požeminių komunikacijų, saugotinų želdinių ( medžių ir krūmų) augančių ne miško žemėje, kirtimo leidimus;
 • rengia ir tvirtina seniūnijos darbuotojų pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus;
 • atsako už darbuotojų darbų saugos ir sveikatos norminių aktų laikymąsi seniūnijoje;
 • atsako už priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi patikėjimo teise valdomuose pastatuose ir patalpose;
 • vykdo paskesniąją finansų kontrolę, vadovaudamasis veikiančiomis Finansų kontrolės taisyklėmis ir atlieka paskesniąją mokėjimų kontrolę internetinės bankininkystės sistemoje;
 • atsako už seniūnijos personalo veiklą vykdant vietos savivaldos įstatyme ir seniūnijos nuostatuose numatytas seniūnijos veiklos funkcijas;
 • atlieka kitus rajono savivaldybės tarybos, savivaldybės mero bei savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus su Savivaldybės ar Darbėnų seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

 

Seniūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti 3 metų darbo patirtį ir vadovaujamo darbo patirtį;
 • būti gerai susipažinusiam ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius, darbo saugą, gamtos apsaugą, socialinę paramą, administracinius teisės pažeidimus, notarinius veiksmus, dokumentų rengimą ir įforminimą, savivaldybės Tarybos sprendimus, savivaldybės Tarybos veiklos reglamentą, savivaldybės mero potvarkius, savivaldybės administracijos nuostatus, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, seniūnijos nuostatus ir šį pareigybės aprašymą;
 • gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.