Valstybinės žemės nuomininkams ir naudotojams

Valstybinės žemės nuomos mokestis administruojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr.T2-252 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių tvirtinimo“, patvirtintomis Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais). Pakeitimai:

 

Žemės nuomos mokesčio už 2017 metus sumokėjimo į savivaldybės biudžetą terminas - iki 2017 metų lapkričio 15 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 22 straipsnio papildymo įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 1 punktu, valstybinės žemės sklypų naudotojai už naudojimąsi žeme iki nuomos ar pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo taip pat moka žemės nuomos mokestį.

Kaip ir ankstesniais metais, žemės nuomos mokestį fiziniams ir juridiniams asmenims apskaičiuos Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir biudžeto skyriaus atsakingas darbuotojas ir mokesčio deklaracijas išsiųs pagal įmonės registracijos ar fizinio asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ne vėliau kaip 20 dienų iki mokesčio sumokėjimo termino. Asmenys, kurie naudojasi valstybine žeme, yra pakeitę savo ar įmonės buvimo vietą ar visai nedeklaravę gyvenamosios vietos ir iki anksčiau nurodyto termino negavę žemės nuomos mokesčio deklaracijų, nedelsdami turėtų kreiptis į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir biudžeto skyriaus 103 kabinetą adresu: Savanorių g. 29A, Kretinga, arba informuoti darbuotoją apie adreso pasikeitimą tel. (8 445) 70 123 arba elektroniniu paštu ridana [dot] bendikiene [at] kretinga [dot] lt

Iki nustatyto termino nesumokėjus žemės nuomos mokesčio, nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną yra skaičiuojami delspinigiai. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną po to, kai baigiasi žemės nuomos mokesčio sumokėjimo terminas. Delspinigių dydis lygus tuo metu galiojančiam finansų ministro įsakymu patvirtintam delspinigių dydžiui.

Fiziniai ir juridiniai asmenys žemės nuomos mokestį sumoka į Kretingos rajono savivaldybės administracijos (kodas 188715222) Žemės nuomos mokesčio surenkamąją sąskaitą Nr.LT934010041800114329, esančią banke AB Luminor Bank, banko kodas 40100. Žemės nuomos mokestį mokėtojai gali sumokėti bet kuriame banko skyriuje, parduotuvių MAXIMA kasose arba pašte.

 

Informuojame, kad rajono savivaldybės Tarybos 2017-05-25 sprendimu Nr. T2-178 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų 2017 metams nustatymo“ yra nustatyta:

 

Žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu, tarifai:

 

1. Nustatyti 2017 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę, naudojamą ar išnuomotą ne aukciono būdu, tarifus (procentais nuo vidutinės rinkos vertės, apskaičiuotos pagal einamųjų metų sausio 1 d. taikytus žemės verčių žemėlapius):

1.1. žemės ūkio paskirties žemei:

1.1.1. 22.1.4, 22.2, 22.3, 22.4, 22.6 zonose – 0,3 proc. žemės vertės;

1.1.2. 22.5 zonoje – 0,9 proc. žemės vertės;

1.1.3. 22.7 zonoje – 0,5 proc. žemės vertės;

1.1.4. 22.8 zonoje – 0,65 proc. žemės vertės;

1.1.5. 22.9 zonoje – 0,45 proc. žemės vertės;

1.1.6. 22.10 zonoje – 0,55 proc. žemės vertės;

1.1.7. 22.12 zonoje – 1,5 proc. žemės vertės.

1.2. komercinės paskirties objektų, pramonės ir sandėliavimo objektų, inžinerinės infrastruktūros teritorijų žemei – 1,0 proc. žemės vertės;

1.3. visuomeninės paskirties teritorijų, rekreacinių ir gyvenamųjų teritorijų žemei – 0,45 proc. žemės vertės;

1.4. individualių automobilių garažų ir garažų statybos ir eksploatavimo bendrijų garažų bendrojo naudojimo žemei – 0,2 proc. žemės vertės;

1.5. žemei, nenurodytai 1.1.-1.4. punktuose – 0,6 proc. žemės vertės;

1.6. nenaudojamiems ir apleistiems žemės sklypams – 3 proc. žemės vertės.

2. Nustatyti pradinį metinį žemės nuomos mokesčio tarifą aukcione išnuomojamai valstybinei žemei (procentais nuo vidutinės rinkos vertės):

2.1. miškų ūkio paskirties žemei – 0,2 proc. žemės vertės;

2.2. kitos paskirties žemei – 0,7 proc. žemės vertės.

3. Atleisti nuo žemės nuomos mokesčio fizinius asmenis, kuriems apskaičiuoto žemės nuomos mokesčio bendra suma neviršija 2 Eurų.

 

Valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifai: 2016 metams, 2015 metams, 2014 metams, 2013 metams, 2012 metams.

 

Nuo žemės nuomos mokesčio rajono savivaldybės biudžeto sąskaita atleidžiama:

1. už pagrindinei veiklai (paskirčiai) naudojamą valstybinę žemę:

1.1. gamtos paminklų žemę, išskyrus pastatų, kiemų užimtą žemę;

1.2. neveikiančių kapinių ir laidojimo vietų ir jų apsaugos zonų žemę;

1.3. rezervatinių, specialios paskirties ir apsauginių miškų žemę;

1.4. biudžetinių įstaigų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, naudojamą žemę;

1.5. krašto apsaugos objektų užimtą žemę;

1.6. bažnyčių ir šventorių užimtą žemę bei tradicinėms religinėms bendruomenėms ir bendrijoms teisės aktų nustatyta tvarka sutiektą ar naudojamą žemę, taip pat parapijoms išnuomotus visuomeninės paskirties žemės sklypus;

1.7. vandenviečių sanitarinės apsaugos griežto režimo zonų žemę;

1.8. nuotekų valymo įrenginių teritorijų su prie jų esančiomis dumblo laikymo aikštelėmis, nuotekų pumpavimo stočių ir šių objektų sanitarinių zonų žemę;

1.9. labdaros organizacijų ir fondų, įsteigtų Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka, naudojamą žemę;

1.10. už žemės sklypus, priskirtus nekilnojamajam turtui, kurį valstybės įmonei Valstybės turto fondui perdavė valstybės valdžios ar valdymo institucijos ir savivaldybė iki šių objektų nuosavybės teisės perleidimo;

1.11. valstybės ir savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų žemę;

1.12. viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra Kretingos rajono savivaldybė, žemę;

1.13. pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų žemę.

2. Už valstybinę žemę, naudojamą kitoms reikmėms, komercinei ūkinei veiklai, valstybinės žemės nuomos mokestis mokamas bendra tvarka.

Fiziniai asmenys (žemės ūkio veiklos subjektai), teikdami individualius prašymus dėl nuomos mokesčio sumažinimo ar atleidimo nuo mokesčio, prašymuose pateikia tokius duomenis:

1. asmens (įmonės) kodą;

2. vardą, pavardę;

3. ūkininkai- ūkininko ūkio kodą;

4. asmenys, įregistravę valdą Žemės ūkio ir kaimo valdų registre, – valdos kodą;

5. vykdomos veiklos rūšies kodą ir pavadinimą pagal Ekonominės veiklos rūšies klasifikatorių ir gaminamos produkcijos pavadinimą;

6. prašomos pagalbos sumą;

7. informaciją apie nesumokėtus kitus mokesčius į biudžetą.

Individualius gyventojų prašymus, esant sunkiai materialiniai padėčiai, dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo nagrinėja seniūnai, kurie kiekvienu atveju surašo buities tyrimo aktą. Prašymas (jame būtina nurodyti žemės naudojimo paskirtį - namų valda, žemės ūkio, komercinės paskirties ar kt.) kartu su buities tyrimo aktu ir seniūno rekomendacija pateikiamas Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir biudžeto skyriui, kuris rengia savivaldybės Tarybos sprendimo projektą dėl mokesčio lengvatos suteikimo.

Individualius ūkininkų (žemės ūkio veiklos subjektų) prašymus, kurie yra nukentėję nuo stichinių nelaimių ir yra įregistravę valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir deklaravę pasėlius, nagrinėja Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius ir pateikia nukentėjusiųjų žemės nuomininkų ir naudotojų sąrašus, kuriuose nurodo patirtų nuostolių sumas. Vadovaudamasis pateiktais duomenimis, Ekonomikos ir biudžeto skyrius rengia sprendimo projektą savivaldybės Tarybai.

Juridiniai asmenys (ne žemės ūkio veiklos subjektai), kreipdamiesi dėl žemės nuomos mokesčio lengvatų, kartu su prašymu pateikia:

1. įmonės kodą;

2. įmonės pavadinimą;

3. prašomos pagalbos sumą;

4. vykdomos veiklos rūšies kodą ir pavadinimą pagal Ekonominės veiklos rūšies klasifikatorių ir gaminamos produkcijos pavadinimą;

5. galiojančias pažymas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos ir SODROS apie sumokėtus mokesčius;

6. informaciją apie tai, ar įmonė nėra bankrutuojanti ar likviduojama, vidutinį metinį darbuotojų skaičių ir steigiamų naujų darbo vietų skaičių;

7. seniūno rekomendaciją dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos dydžio.

Prašymų teikimo motyvais gali būti įvairios nenumatytos, nepalankiai susiklosčiusios mokesčių mokėjimui gyvenimo ir ekonominės veiklos aplinkybės, taip pat aplinkybės, turinčios teigiamą poveikį savivaldybės ekonominiam, socialiniam ir kultūriniam gyvenimui. Už prašymuose pateiktų duomenų tikrumą atsako pareiškėjai. 

Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatų gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, jeigu jiems per paskutinius dvejus kalendorinius metus savivaldybės Taryba nebuvo suteikusi šio mokesčio lengvatos. Dėl tos pačios lengvatos suteikimo fizinis ir juridinis asmuo į savivaldybės Tarybą gali kreiptis tik vieną kartą per kalendorinius metus. Šios lengvatos netaikomos valstybinės žemės nuomininkams (naudotojams), subnuomojantiems valstybinės žemės sklypus.

Lengvata suteikiama ir registruojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-01-19 nutarimu Nr.35 patvirtintais Suteiktos valstybės pagalbos registro nuostatais.

Žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę įmokų kodai

 

Įmokų pavadinimai
mokėjimai
įmoka
laiku nesumokėta
įmoka
delspinigiai
Nuompinigiai už valstybinės žemės ir
vandens telkinių nuomą
fiziniams asmenims
3111
3112
3113
Nuompinigiai už valstybinės žemės ir
vandens telkinių nuomą
juridiniams asmenims
3121
3122
3123