Einamųjų metų užduotys

 • Per einamuosius metus surinkti duomenis, reikalingus civilinės saugos organizavimo funkcijoms vykdyti, parengti ataskaitą už 2019 m. ir pateikti PAGD prie VRM Klaipėdos priešgaisrinei gelbėjimo valdybai.
 • Parengti civilinės saugos veiklos (darbo) planą 2019 m. ir metų eigoje planuotas priemones įvykdyti.
 • Parengti kompleksinių (planinių) civilinės saugos būklės patikrinimų ūkio subjektuose, kitose įstaigose planą 2019 m. ir metų eigoje juos atlikti.
 • Parengti civilinės saugos švietimo renginių gyventojams grafiką 2019 m. ir metų eigoje juos organizuoti.
 • Organizuoti planinius Savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdžius.

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • siekdamas užtikrinti efektyvų skyriaus darbą:
  • planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbuotojų veiklą;
  • rengia skyriaus nuostatus, veiklos ataskaitas, darbuotojų pareigybių aprašymus;
  • analizuoja ir teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl skyriaus struktūros, darbuotojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo;
  • vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
  • rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus veiklos klausimais;
 • vykdydamas valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) civilinės saugos organizavimo funkciją:
  • numato, planuoja, įgyvendina ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemones, šalinančias ir (ar) mažinančias savivaldybės lygio ekstremaliųjų situacijų riziką, didinančias žmonių saugumą, įvykus nelaimei ir užtikrinančias tinkamą pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms savivaldybės teritorijoje, rengia ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planus;
  • atlieka galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, rengia savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, pateikia viešam visuomenės svarstymui, derina su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrine gelbėjimo valdyba (toliau – PAGD Klaipėdos PGV) ir teikia tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;
  • organizuoja savivaldybės gyventojų švietimą civilinės saugos klausimais;
  • informuoja savivaldybės gyventojus apie potencialius pavojus ir galinčias susidaryti ekstremaliąsias situacijas;
  • rengia tarpusavio pagalbos planus su gretimomis savivaldybėmis;
  • kontroliuoja, kaip rajono ūkio subjektai ir kitos įstaigos laikosi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų reikalavimų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, reglamentuojančių civilinės saugos organizavimą;
  • konsultuoja Savivaldybės administracijos teritorinius padalinius, ūkio subjektus ir kitas įstaigas civilinės saugos organizavimo klausimais;
  • organizuoja savivaldybės civilinės saugos sistemos subjektų ir gyventojų perspėjimą ir informavimą gresiančių ar susidariusių ekstremaliųjų situacijų atveju, vykdo gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos (toliau – PS) kompleksinius ir techninės priežiūros darbų atlikimo patikrinimus, planuoja PS priemonių įdiegimą rajone bei užtikrina jų funkcionavimą;
  • planuoja ir koordinuoja savivaldybės gyventojų evakavimą, laikiną apgyvendinimą bei materialinį aprūpinimą;
  • organizuoja savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas ir mokymus civilinės saugos klausimais;
  • planuoja ir derina savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos (toliau – ESK) ir Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – ESOC) narių, ūkio subjektų ir kitų įstaigų vadovų ir darbuotojų, atsakingų už civilinę saugą, civilinės saugos mokymą su Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo skyriumi ir PAGD Klaipėdos PGV Civilinės saugos skyriumi;
  • renka iš visų savivaldybėje esančių ūkio subjektų ir kitų įstaigų bei gyventojų duomenis, reikalingus civilinės saugos uždaviniams vykdyti, juos kaupia, tvarko ir teikia PAGD ir PAGD Klaipėdos PGV;
  • sudaro sutartis su ūkio subjektais, kitomis įstaigomis dėl jų turimų materialinių ir techninių išteklius patelkimo ekstremaliųjų situacijų atveju;
  • atlieka kompleksinius (planinius), o esant būtinybei – tikslinius (neplaninius) civilinės saugos būklės patikrinimus savivaldybės teritorijoje esančiuose ūkio subjektuose ir kitose įstaigose ir teikia nurodymus apie rastus pažeidimus bei trūkumus;
  • nustato kolektyvinės apsaugos statinių (toliau – KAS) ar patalpų poreikį savivaldybės teritorijoje, kontroliuoja, kad šie statiniai ar patalpos būtų paženklinti specialiuoju ženklu;
  • planuoja ir organizuoja savivaldybės ESK ir ESOC veiklą, rengia jų dokumentus, numato ESOC darbo vietų įrengimą;
  • rengia ir teikia Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir biudžeto skyriui būsimųjų metų lėšų poreikį ir išlaidų sąmatas valstybinės (valstybės perduotos savivaldybei) civilinės saugos organizavimo funkcijai vykdyti;
  • rengia civilinės saugos veiklos ir būklės metinę ataskaitą ir teikia ją PAGD ir PAGD Klaipėdos PGV;
  • teikia informaciją visuomenei civilinės saugos organizavimo klausimais, rekomendacijas ir apsisaugojimo būdus nuo ekstremaliųjų situacijų ir jų padarinių, atmintines ir kitą svarbią informaciją Savivaldybės interneto svetainėje ar vietinėje spaudoje;
  • atsako už keitimosi informacija apie įvykį, gresiantį ar įvykusį ekstremalųjį, gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją tvarką, teikiant ir perduodant informaciją PAGD ir PAGD Klaipėdos PGV;
  • gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai organizuoja gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus ir telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas ir materialinius bei techninius išteklius gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti;
  • organizuoja evakuotų gyventojų laikiną apgyvendinimą parinktuose KAS ir numato jų paruošimo tvarką;
  • naudojasi suteikta prieigos teise prie Gyventojų perspėjimo ir informavimo informacinės sistemos (toliau – GPIIS) savivaldybės gyventojų perspėjimui;
  • teikia PAGD informaciją apie valstybinės reikšmės objektus, esančius savivaldybės teritorijoje;
  • atlieka kitas Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas su civilinės saugos sistemos tikslų įgyvendinimu susijusias funkcijas;
 • vykdydamas funkcijas priešgaisrinės saugos srityje:
  • dalyvauja vykdant gaisrų prevencijos, gesinimo ir tyrimo programas;
  • teikia valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnams informaciją, reikalingą gaisrų prevencijos priemonėms įgyvendinti, ir pagalbą vykdant švietimą priešgaisrinės saugos srityje;
  • organizuoja savivaldybės gyventojų švietimą priešgaisrinės saugos klausimais;
  • skatina savivaldybės gyventojų, asociacijų, savanorių ugniagesių veiklą priešgaisrinės saugos srityje, pagal kompetenciją įgyvendina priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir kitas gaisrų prevencijos priemones;
  • atlieka kitas Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas su priešgaisrinės saugos sistemos tikslų įgyvendinimu susijusias funkcijas.
 • vykdydamas valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) dalyvavimo rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramos teikimo organizavimo funkciją:
  • dalyvauja savivaldybės mobilizacijos valdymo grupės darbe;
  • dalyvauja mobilizaciniuose mokymuose ir pratybose savivaldybėje;
  • dalyvauja duomenų rinkime mobilizacinių ir priimančiosios šalies paramos teikimo užduočių vykdymui;
 • siekdamas palaikyti tinkamą sanitarijos būklę ir užtikrinti viešąją tvarką savivaldybėje:
  • organizuoja kontrolę, kaip laikomasi Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintų taisyklių ir/ar tvarkų, ANK ir kitų teisės aktų reikalavimų;
  • kontroliuoja, kaip taikomos prevencinės priemonės tinkamo lygio sanitarijos būklei ir viešajai tvarkai palaikyti;
  • dalyvauja, bendradarbiauja su Savivaldybės įstaigomis, valstybės institucijomis ir įstaigomis dėl sanitarijos būklės gerinimo ir viešosios tvarkos užtikrinimo savivaldybėje;
 • rengia vizualinę informacijos sklaidą, dalyvauja renginiuose, bendrauja su žiniasklaida klausimais, susijusiais su skyriaus ir šios pareigybės funkcijomis;
 • vykdo kitus su civilinės saugos, priešgaisrinės saugos, dalyvavimo rengiantis mobilizacijai, demobilizacijai, priimančiosios šalies paramos teikimo, sanitarijos ir viešosios tvarkos organizavimo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai;
 • organizuoja pagal skyriui priskirtas funkcijas viešuosius pirkimus, vykdo juos taikant įprastą komercinę praktiką, rengia sutarčių projektus, kontroliuoja sutarčių vykdymą;
 • nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus ir skundus, susijusius su skyriaus funkcijomis, rengia į juos atsakymus ar atsakymų projektus;
 • dalyvauja komisijų ir darbo grupių, kurių nariu paskirtas, veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą (toliau – ANK) ir mokėti jį taikyti praktikoje, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, civilinės saugos ir priešgaisrinės saugos organizavimą, dalyvavimą rengiantis mobilizacijai, demobilizacijai ir priimančiosios šalies paramos teikimą, darbuotojų saugą ir sveikatą, sanitarijos ir viešosios tvarkos priežiūrą ir kontrolę, dokumentų valdymą ir teisės aktų rengimą;
 • gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus darbą.