Teritorijų planavimas ir statyba

Dėl prašymų pateikimo rengiant Kašučių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos skyrius (toliau ‒ Skyrius) informuoja, kad 2017 m. vasario 22 d. bus pradėtas rengti 89,05 ha teritorijos Klaipėdos apskrities Kretingos rajono (savivaldybės) Darbėnų seniūnijos Kašučių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas.  Išsamiau »

Parengtas žemės sklypo P.Bizausko g.18, Kretingos mieste, detaliojo plano koregavimas

Planuojama teritorija: žemės sklypas P. Bizausko g.18, (kad. Nr.5634/0007:276), Kretingos mieste. Plotas – 0.1563 ha.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g.29a, Kretinga. tel. 8 445 53141, el. paštas – savivaldybe [at] kretinga [dot] lt.  Išsamiau »

Informacija apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

Informacija apie UAB „Nuta“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) panaudotos alyvos perdirbimas, parengtą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą.  Išsamiau »

Parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo, kad. Nr. 5670/0004:162 esančio Parąžės k., Kretingos sen., Kretingos r., formavimo ir pertvarkymo projektas.  Išsamiau »

Parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo, kad. Nr. 5670/0004:160 esančio Parąžės k., Kretingos sen., Kretingos r., formavimo ir pertvarkymo projektas.  Išsamiau »

Parengtas žemės sklypo detalusis planas

Informuojame apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą.

Žemės sklypo (kad. Nr. 5670/0005:323) Liepų g. 11, Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r., detalusis planas, numatantis pakoreguoti 2015-04-20 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-267 patvirtintą detalųjį planą.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies, Kretingos miesto Bendrojo plano sprendinių, padalinti žemės sklypą į du sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.  Išsamiau »

Visuomenės informavimas apie numatomo projektuoti statinio projektinius pasiūlymus

Informuojame apie statinio: „Prekybos pastato Kretingos r. sav., Darbėnai, Turgaus a.11, rekonstravimo projekto projektinis pasiūlymas“, objekto adresas: Kretingos r. sav., Darbėnai, Turgaus a. 11, kuriam vadovaujantis STR 1.05.06:2010 "Statinio projektavimas" 13 priedo, punkto 3.2 reikalavimais, kai visuomenė informuojama apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą ir kuriam vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais, kai neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame sklype leidžiama, parengus šio statinio projektinius pasiūlymus bei pritarti projektiniams pasiūlymams.  Išsamiau »

Surinktas turinys