Komisijos ir darbo grupės

 

Pavadinimas Strateginio planavimo taryba
Nariai
 • Juozas Mažeika – Kretingos rajono savivaldybės meras, tarybos primininkas;
 • Steponas Baltuonis – savivaldybės tarybos narys, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas;
 • Augenija Juknevičienė – savivaldybės tarybos narė, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė;
 • Antanas Kalnius – savivaldybės tarybos narys, Kontrolės komiteto pirmininkas;
 • Vaidas Kuprelis – savivaldybės tarybos narys, Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas;
 • Jūratė Sofija Laučiūtė – savivaldybės tarybos narė, Švietimo komiteto pirmininkė;
 • Vytautas Lukauskas – savivaldybės tarybos narys, Kaimo reikalų ir ekologijos komiteto pirmininkas;
 • Dangiras Samalius – savivaldybės tarybos narys, Ekonominės plėtros ir ūkio komiteto pirmininkas;
 • Danutė Skruibienė – savivaldybės tarybos narė, Klaipėdos regiono plėtros tarybos narė.
Funkcijos  

 

Pavadinimas Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisija
Nariai
 • Juozas Mažeika, Kretingos rajono savivaldybės meras, pirmininkas.

Nariai:

 • Vilius Adomaitis, Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, nepriklausantis jokiai frakcijai (visuomeninio rinkimų komiteto „Kretingos kraštas“ atstovas);
 • Augenija Juknevičienė, Kretingos rajono savivaldybės tarybos narių Socialdemokratų partijos frakcijos atstovė;
 • Vytautas Lukauskas, Kretingos rajono savivaldybės tarybos narių Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdžio partijos frakcijos atstovas;
 • Valerijonas Kubilius, Kretingos rajono savivaldybės tarybos narių Socialdemokratų partijos frakcijos atstovas;
 • Jūratė Sofija Laučiūtė, Kretingos rajono savivaldybės tarybos narių Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos atstovė;
 • Vytautas Ročys, Kretingos rajono savivaldybės tarybos narių Socialdemokratų partijos frakcijos atstovas;
 • Danutė Skruibienė, Kretingos rajono savivaldybės tarybos narių Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdžio partijos frakcijos atstovė;
 • Saulius Šopaga, Kretingos rajono savivaldybės tarybos narių Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos atstovas.
Funkcijos Nagrinėti gautus siūlymus dėl Garbės piliečio vardo suteikimo ir spręsti, kokį teikti svarstyti savivaldybės tarybai kandidatą Garbės piliečio vardui suteikti, vadovaujantis Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo nuostatais, patvirtintais, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T2-447.

 

Pavadinimas Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno taryba
Nariai
 • Bernardas Saulius Belickas, Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolyno diakonas;
 • Dalia Činkienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėja;
 • Augenija Juknevičienė, Kretingos rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė;
 • Rita Kasparavičiūtė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistė (kalbos tvarkytoja);
 • Lidija Kuklienė, dailininkė;
 • Dangiras Samalius, Kretingos rajono savivaldybės tarybos Ekonominės plėtros ir ūkio komiteto pirmininkas;
 • Vaidas Kuprelis, Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas;
 • Edvardas Tedevušas Stalmokas, tautodailininkas;
 • Pranas Varkojis, UAB „Pranas Varkojis ir Ko“ direktorius.
Funkcijos Svarstyti kandidatų Kultūros ir meno premijai gauti paraiškas, vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatais, patvirtintais Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T2-250.

 

Pavadinimas Kretingos miestui bei rajonui svarbių sukakčių minėjimo organizacinis komitetas
Nariai
 • Juozas Mažeika, Kretingos rajono savivaldybės meras, pirmininkas.
 • Danutė Skruibienė, Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotoja, pirmininko pavaduotoja.

Nariai:

 • Dalia Činkienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė;
 • Stanislovas Juknevičius, Kretingos miesto seniūnas;
 • Nikolajus Gnedojus, Savivaldybės administracijos Kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėjas;
 • Almantas Skruibys, rajono savivaldybės Tarybos Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas;
 • Antanas Sungaila, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas;
 • Antanas Blužas, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios klebonas;
 • Nerijus Gedminas, Kretingos rajono kultūros centro E. Radžiaus teatro vyr. režisierius;
 • Birutė Karčauskienė, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos direktorė;
 • Stasė Preibienė, Salantų kultūros centro direktorė;
 • Pranas Razmus, Kretingos rajono kultūros centro direktorius.
Funkcijos  

 

Pavadinimas Kretingos rajono kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų nuolatinė Atestavimo komisija
Nariai
 • Juozas Mažeika, Kretingos rajono savivaldybės meras, komisijos pirmininkas.

Nariai:

 • Dalia Činkienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėja;
 • Algimantas Gedvilas, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Irma Žąsytienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė;
 • Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos deleguotas atstovas.
Funkcijos  

 

Pavadinimas Nuolatinė komisija prašymams dėl lengvatų teikimo už vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nagrinėti ir siūlymams savivaldybės Tarybai teikti
Nariai
 • Danutė Skruibienė – Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotoja, pirmininkė;
 • Algimantas Gedvilas – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėjo pavaduotojas, narys;
 • Sigutė Jazbutienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja, narė;
 • Aušra Margevičienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė, narė;
 • Alma Rumbutienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė, narė;
 • Renata Surblytė – SĮ „Kretingos komunalininkas“ direktorė, narė;
 • Birutė Kaunienė – SĮ „Kretingos komunalininkas“ vietinės rinkliavos administravimo skyriaus vyr. vadybininkė, narė.
Funkcijos  

 

Pavadinimas Paramos teikimo komisija
Nariai
 • Juozas Mažeika – Kretingos rajono savivaldybės meras, komisijos pirmininkas.
 • Danutė Blagnienė – Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus vedėja, komisijos pirmininko pavaduotoja;
 • Antanas Turauskis – Imbarės seniūnas, narys;
 • Violeta Lukoševičienė – Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja, narė;
 • Vanda Verbutienė – Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus vedėjos pavaduotoja, narė.
Funkcijos

Pagrindiniai komisijos uždaviniai – Kretingos rajono savivaldybės gyventojų prašymų dėl socialinės paramos skyrimo svarstymas ir sprendimų priėmimas.

Komisija, vykdydama pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • svarsto pateiktus Kretingos rajono savivaldybės gyventojų prašymus dėl vienkartinės piniginės paramos ir priima sprendimus dėl jos skyrimo;
 • analizuoja šeimų, gaunančių socialinę pašalpą, prašymus dėl atleidimo nuo mokėjimo už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse;
 • analizuoja šeimų, įrašytų į socialinės rizikos šeimų apskaitą, prašymus dėl atleidimo nuo mokėjimo už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse;
 • nagrinėja ir kitus su socialine parama susijusius klausimus, priima Komisijos kompetencijai priskirtus sprendimus ar teikia pasiūlymus Tarybai, merui, administracijos direktoriui.

 

 

Pavadinimas Komisija prevencinei programai „Stabdyk nusikalstamumą“ parengti ir įgyvendinti
Nariai
 • Danutė Skruibienė – savivaldybės mero pavaduotoja;
 • Janina Augutytė – savivaldybės administracijos Kūno kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė;
 • Zita Abelkienė – savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Stanislovas Juknevičius – Kretingos miesto seniūnas;
 • Jolanta Jurgutienė – savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Ričardas Kačinas – Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kretingos rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkas;
 • Vaidas Kuprelis – savivaldybės tarybos narys;
 • Violeta Lukoševičienė – savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja.
Funkcijos  

 

Pavadinimas Antikorupcijos komisija
Nariai
 • Vilius Adomaitis – Savivaldybės Tarybos narys, komisijos pirmininkas;
 • Jonas Drungilas – Savivaldybės Tarybos narys, komisijos pirmininko pavaduotojas;
 • Steponas Baltuonis – Savivaldybės Tarybos narys;
 • Almantas Skruibys – Savivaldybės Tarybos narys;
 • Edmundas Valantiejus – Savivaldybės Tarybos narys;
 • Arvydas Matiejauskas – Kretingos miesto seniūnijos seniūnaitis;
 • Modesta Pazdrazdytė – Savivaldybės Tarybos sekretorė;
 • Ingrida Rinkevičienė – Kretingos seniūnijos seniūnaitė;
 • Liudvikas Žutautas – Kretingos miesto seniūnijos seniūnaitis.
Funkcijos

Kretingos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatai (pakeitimas)

 

Pavadinimas Etikos komisija
Nariai
 • Antanas Puodys – rajono savivaldybės tarybos narys, etikos komisijos pirmininkas.

Nariai:

 • Ingrida Rinkevičienė – Kretingos seniūnijos seniūnaitė;
 • Darius Petreikis – rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Jonas Drungilas – rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Pranas Liaučius – Kretingos miesto seniūnaitis;
 • Danutė Skruibienė – rajono savivaldybės mero pavaduotoja;
 • Vytautas Kazimieras Vaičionis – Kretingos miesto seniūnaitis.
Funkcijos Kretingos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatai (pakeitimas)

 

Pavadinimas Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos projektų vertinimo komisija 
Nariai
 • Danutė Skruibienė – rajono savivaldybės mero pavaduotoja, komisijos pirmininkė;
 • Dalia Činkienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė, komisijos pirmininko pavaduotoja;
 • Diana Laimutė Garjonienė – Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė);
 • Gintarė Benaitytė – Savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus vyr. specialistė;
 • Raimundas Puškorius – Savivaldybės tarybos narys;
 • Inga Biliūnaitė˗Rušinskė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė.
Funkcijos Svarstyti, įvertinti projektų paraiškas bei pateikti Savivaldybės administracijos direktoriui išvadas dėl dalinio finansavimo. 

 

Pavadinimas Kretingos rajono savivaldybės apdovanojimo vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu kandidatų vertinimo komisija
Nariai
 • Juozas Mažeika, Kretingos rajono savivaldybės meras, pirmininkas;
 • Antanas Blužas OFM, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos klebonas, narys;
 • Jūratė Sofija Laučiūtė, Kretingos rajono savivaldybės tarybos Švietimo komiteto pirmininkė, narė;
 • Lolita Miežienė, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos vyresn. metodininkė, narė;
 • Darius Petreikis, Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, narys;
 • Raimundas Puškorius, Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, narys;
 • Vacys Vaivada, Klaipėdos universiteto docentas, humanitarinių mokslų daktaras, narys.
Funkcijos
 • analizuoti ir vertinti fizinių ir juridinių asmenų pateiktus dokumentus dėl apdovanojimo medaliu;
 • priimti sprendimą dėl teikimo rajono savivaldybės Tarybai apdovanoti medaliu.

Kretingos rajono savivaldybės apdovanojimo vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu nuostatai

 

Pavadinimas Kretingos rajono kultūros centrų akreditavimo komisija 
Nariai
 • Danutė Skruibienė, rajono savivaldybės mero pavaduotoja, komisijos pirmininkė.
 • Dalia Činkienė, Savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė;
 • Algimantas Gedvilas, Savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Nijolė Vaičienė, Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė;
 • Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos deleguotas atstovas.
Funkcijos Teikti steigėjui išvadas dėl juridinio asmens pripažinimo kultūros centru. 

 

Pavadinimas Kretingos rajono kultūrinės veiklos programos projektų vertinimo komisija (savivaldybės Tarybos įgaliojimų laikui)
Nariai

 

 • Danutė Skruibienė, rajono savivaldybės mero pavaduotoja, komisijos pirmininkė.

Nariai:

 • Dalia Činkienė, Savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė;
 • Diana Garjonienė, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė);
 • Marija Aldona Juškienė, Kretingos moterų mokymo ir informacijos centro projektų koordinatorė;
 • Raimundas Puškorius, rajono savivaldybės Tarybos narys;
 • Vytautas Ročys, rajono savivaldybės Tarybos narys.
Funkcijos Svarstyti, vertinti bei pateikti išvadas Savivaldybės administracijos direktoriui dėl kultūrinės veiklos programos projektų finansavimo. 

 

Pavadinimas Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone taryba 
Nariai
 • Diana Brazdeikienė, Kretingos rajono Kultūros centro Meno skyriaus vedėja-etnokultūros specialistė;
 • Jūratė Sofija Laučiūtė, Kretingos rajono savivaldybės tarybos Švietimo komiteto pirmininkė;
 • Birutė Naujokaitienė, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja;
 • Raimundas Puškorius, Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto narys;
 • Virginija Rudavičienė, VŠĮ Pranciškonų gimnazijos etninės kultūros mokytoja ekspertė;
 • Danutė Skruibienė, Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotoja;
 • Lina Stanienė, Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos pirmininkė;
 • Nijolė Vasiliauskienė, Kretingos muziejaus Etnografijos skyriaus vedėja;
 • Irma Žąsytienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė.
Funkcijos

Padėti Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriui formuoti ir įgyvendinti etninės kultūros politiką rajone.

Koordinuoti Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos įgyvendinimą. Teikti išvadas ir pasiūlymus rajono savivaldybės Tarybai, rajono Kultūros ir meno tarybai, rajono kultūros ir švietimo įstaigoms etninės kultūros klausimais.  

  

Pavadinimas Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba
Nariai
 • Danutė Skruibienė – Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotoja, pirmininkė.

Nariai:

 • Vilius Adomaitis – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Švietimo komiteto narys;
 • Brigita Barkauskaitė-Tamašauskė – Kretingos rajono jaunimo nevyriausybinių organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ prezidentė;
 • Sigutė Bendikienė – asociacijos „Kretingos viltis“ pirmininkė;
 • Danutė Blagnienė – savivaldybės administracijos Socialinių ir sveikatos reikalų skyriaus vedėja;
 • Jurgita Cinskienė – Kretingos moterų informacijos ir mokymo centro direktorė;
 • Dalia Činkienė – savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė;
 • Jūratė Sofija Laučiūtė – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narė, Švietimo komiteto pirmininkė;
 • Jūratė Mačernienė – Kūlupėnų kaimo bendruomenės centro „Kūlupėnai“ pirmininkė;
 • Angelina Paulauskienė – asociacijos Kretingos Trečiojo amžiaus universiteto projektų vadovė;
 • Zigmantė Petrauskienė – viešosios įstaigos „Meno skliautas“ narė;
 • Aurimas Rapalis – viešosios įstaigos „Ceklio kuršiai“ direktorius;
 • Danutė Šorienė – tautodailininkų klubo „Verpstė“ pirmininkė.
Funkcijos
 • teikti pasiūlymus bei išvadas rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros politikos įgyvendinimo klausimais;
 • teikti pasiūlymus bei išvadas Kretingos rajono savivaldybės institucijoms dėl nevyriausybinių organizacijų programų ir priemonių prioritetų;
 • inicijuoti rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros programų rengimą bei teikti pasiūlymus dėl parengtų programų priemonių finansavimo prioritetų.

 

Pavadinimas Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba
Nariai
 • Danutė Skruibienė - Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotoja, pirmininkė, el.p. danute [dot] skruibiene [at] kretinga [dot] lt

Nariai:

 • Brigita Barkauskaitė - Tamašauskė - Kretingos rajono jaunimo nevyriausybinių organizacijų asociacijos ,,Apskritasis stalas“ prezidentė, el.p. laiskas [dot] brigitai [at] gmail [dot] com
 • Vaidas Butkevičius – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Kultūros, jaunimo ir sporto reikalų komiteto narys, el.p. vaidas [dot] butkevicius [at] kretinga [dot] lt
 • Gabrielė Deimontaitė – Lietuvos moksleivių sąjungos Kretingos mokinių savivaldų informavimo centro atstovė, el.p. Gabriele [dot] deimon [at] gmail [dot] com
 • Tautvydas Jonušas – Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungos ,,Žingsnis“ Kretingos padalinio atstovas, el.p. sg [dot] kretinga [at] gmail [dot] com
 • Vaidas Kuprelis – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas, el. p. vaidas [dot] kuprelis [at] gmail [dot] com
 • Asta Pocienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė, el. p. asta [dot] pociene [at] kretinga [dot] lt
 • Gintarė Pociūtė – Kretingos jaunimo teatro atstovė, gintariux112 [at] gmail [dot] com
 • Giedrė Vencienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė, el.p. giedre [dot] venciene [at] kretinga [dot] lt
 • Irma Vilutytė – Lietuvos šaulių sąjungos Klaipėdos Vakarų (jūros) šaulių 3-osios rinktinės Kretingos 5-osios kuopos 3 būrio vadė, el.p. ivilutyte802 [at] gmail [dot] com
Funkcijos
 • teikia siūlymus savivaldybės Tarybai dėl jaunimo politikos plėtros krypčių;
 • inicijuoja savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo politikos kokybės vertinimą;
 • teikia siūlymus savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, dėl jaunimo politikai įgyvendinti skirtų programų turinio, projektų finansavimo dydžio ir tvarkos;
 • analizuoja užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, teikia pasiūlymus ir rekomendacijas savivaldybės Tarybai dėl bendradarbiavimo galimybių su užsienio šalių institucijomis.

  

Pavadinimas Teritorijų planavimo komisija
Nariai
 • Savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas atliekantis savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas (Teritorijų planavimo komisijos pirmininkas);
 • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos įgaliotas atstovas;
 • Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento įgaliotas atstovas;
 • Visuomenės sveikatos centro apskrityje įgaliotas atstovas;
 • Salantų regioninio parko direkcijos įgaliotas atstovas;
 • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos įgaliotas atstovas;
 • Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos įgaliotas atstovas;
 • inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) įgalioti atstovai;
 • kiti planavimo sąlygas išdavusių institucijų įgalioti atstovai;
 • įgaliotas (-i) savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas (-ai), atsakingas (-i) žemės ūkio ir melioracijos klausimais, žemės ir teritorijų planavimo klausimais, aplinkos kokybės ir vietinių inžinerinių tinklų klausimais, seniūnijai priskirtos teritorijos planavimo klausimais, kultūros paveldo tvarkymo klausimais.

Funkcijos

 

Pavadinimas

Specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų suderinamumo nagrinėjimo komisija

Nariai

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas vyriausiojo architekto funkcijas atliekantis valstybės tarnautojas, pirmininkas.

Komisijos nariai:

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas, narys;
 • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriaus du įgalioti atstovai, nariai;
 • Salantų regioninio parko direkcijos du įgalioti atstovai, nariai.

Funkcijos

 

Pavadinimas

Komisija medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiuoti

Nariai

Komisijos nariai:
 • Ženeta Seniūnienė – Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja, pirmininkė;
 • Ingrida Augutienė – Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė, narė;
 • Liutauras Mockus – Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas, narys;
 • Aušra Margevičienė – Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, narė.
 • Seniūnijos, kurios teritorijoje skaičiuojama nuostolių padaryta žala, seniūnas, narys.

Funkcijos

Apskaičiuoti medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams ir miškui.

 

Pavadinimas

Komisija laisvės kovoms įamžinti

Nariai

 • Danutė Skruibienė, rajono savivaldybės mero pavaduotoja, pirmininkė.

Nariai:

 • Vladas Baltuonis, Kretingos rajono savivaldybės tarybos Švietimo komiteto pirmininko pavaduotojas;
 • Diana Laimutė Garjonienė, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė);
 • Julius Kanarskas, Kretingos muziejaus direktoriaus pavaduotojas;
 • Vaidas Kuprelis, Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas;
 • Jūratė Sofija Laučiūtė, rajono savivaldybės Tarybos Švietimo komiteto pirmininkė;
 • Algirdas Mulvinskas, Savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistas (paminklotvarkininkas);
 • Saulius Šopaga, rajono savivaldybės Tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas;
 • Daiva Tranizienė, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja;
 • Valerija Žalienė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kretingos filialo pirmininkė.

Funkcijos

 

 

 

Pavadinimas

Bendruomenės vaiko teisių apsaugos taryba

Nariai

 • Danutė Skruibienė – Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotoja, bendruomenės tarybos pirmininkė;
 • Alvydas Poškys – Darbėnų seniūnijos seniūnas, bendruomenės tarybos pirmininko pavaduotojas;
 • Rasa Piekienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė, bendruomenės tarybos sekretorė.
 • Danutė Blagnienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus vedėja;
 • Virginija Japšienė – vaiko globėja;
 • Jūratė Kazlauskienė – Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kretingos policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio specialistė;
 • Margarita Lizdenytė – VšĮ Šv. Antano dienos centro direktorė;
 • Daiva Lubienė – Kretingos socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja;
 • Violeta Lukoševičienė - Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja;
 • Ingrida Rinkevičienė – Kurmaičių kaimo bendruomenės pirmininkė;
 • Augustas Simukaitis – Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos mokinių parlamento narys;
 • Diana Špučienė – Kretingos socialinių paslaugų centro vyriausioji socialinė darbuotoja;
 • Vida Tamošauskienė – Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro socialinė pedagogė;
 • Inna Viršilienė – VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro direktorė.

Funkcijos

Įtraukti savivaldybės bendruomenę į vaiko teisių apsaugos sistemos savivaldybėje formavimą, teikti siūlymus Savivaldybės tarybai dėl vaiko teisių apsaugos politikos ir strategijos formavimo bei prioritetų nustatymo bendruomenėje.

 

Pavadinimas

Eismo saugumo komisija

Nariai

 • Povilas Černeckis – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, komisijos pirmininkas;
 • Marijona Stukanienė – Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus specialistė, komisijos sekretorė.

Nariai:

 • Tomas Brazdžius – Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistas, narys;
 • Stanislovas Juknevičius – Savivaldybės administracijos Kretingos miesto seniūnas, narys;
 • Arvydas Dyburys – UAB Kretingos autobusų parko direktorius, narys;
 • Renata Surblytė – SĮ „Kretingos komunalininkas“ direktorė, narė (direktorės įpareigotas atstovas).

Kviečiami dalyvauti komisijoje:

 • Klaipėdos vyriausiojo policijos komisariato Kretingos rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Kretingos policijos poskyrio atstovas;
 • VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ Kretingos kelių tarnybos atstovas;
 • Antanas Puodys - Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Danutė Skruibienė – Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotoja.

Funkcijos

 

 

 

Pavadinimas

Darbo grupė dėl viešojo keleivinio transporto Kretingos rajone vystymo perspektyvos ir jos įgyvendinimo priemonių parinkimo

Nariai

 • Danutė Skruibienė – rajono savivaldybės mero pavaduotoja, pirmininkė.

Nariai:

 • Konstantinas Skierus – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Saulius Šopaga – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Vytautas Lukauskas – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Vytautas Ročys – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Dangiras Samalius – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Vladas Baltuonis – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Darius Petreikis – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys.

Funkcijos

 

 

Pavadinimas

Bendruomeninių organizacijų projektų vertinimo komisija

Nariai

 • Danutė Skruibienė – rajono savivaldybės mero pavaduotoja, pirmininkė.

Nariai:

 • Inga Biliūnaitė–Rušinskė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė;
 • Lina Jadenkuvienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė);
 • Vitalija Kubilienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja-vyr. buhalterė;
 • Irma Žąsytienė, Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė.

Funkcijos

 

 

Pavadinimas

Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų vertinimo komisija

Nariai

 • Danutė Skruibienė – Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotoja, komisijos pirmininkė;
 • Sigutė Bendikienė – asociacijos „Kretingos viltis“ pirmininkė, narė;
 • Dalia Činkienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė, narė;
 • Diana Laimutė Garjonienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė, narė;
 • Jūratė Mačernienė – Kūlupėnų kaimo bendruomenės centro „Kūlupėnai“ pirmininkė, narė;
 • Saulius Šopaga – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas, narys;
 • Danutė Šorienė – tautodailininkų klubo „Verpstė“ pirmininkė, narė.

Funkcijos

 

 

Pavadinimas Viešojo pirkimo komisija
Nariai
 • Darius Martinkus – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas, komisijos pirmininkas.

Nariai:

 • Rima Lukauskienė – Statybos skyriaus vedėja;
 • Edita Samalienė – Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė;
 • Sonata Skominienė – Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja;
 • Sandra Šimkutė – Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja;
 • Violeta Turauskaitė – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja.
Funkcijos  

 

Pavadinimas Kūno kultūros ir sporto veiklos projektams vertinti
Nariai
 • Virginijus Domarkas – Savivaldybės administracijos direktorius, komisijos pirmininkas.
 • Janina Augutytė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kūno kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė, sekretorė;
 • Jonas Benetis – Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojas, narys;
 • Rasa Jokšienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė, narė;
 • Vaidas Kuprelis – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, narys;
 • Remigijus Malakauskas – Kretingos sporto mokyklos direktorius, narys;
 • Alvydas Poškys – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Darbėnų seniūnijos seniūnas, narys.
Funkcijos