Biudžetas

Teikiamas Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto projektas

Kretingos rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintais 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansiniais rodikliais, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, kitais teisės aktais, Kretingos rajono savivaldybės tarybos patvirtintais strateginio planavimo dokumentais, Kretingos rajono savivaldybės biudžeto projekto rengimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašu), patvirtintu Kretingos rajono administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-1068 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-05 įsakymo Nr. A1-858 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto projekto rengimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“, ir Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų parengtomis programomis ir jų sąmatų projektais.  Išsamiau »

Teikiamas Kretingos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto projektas

Kretingos rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros, vietos savivaldos įstatymu, 2016 m.  Išsamiau »

Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai

2015 m. birželio 29 d. pasirašyta kredito sutartis. Kredito suma – 150 334 eurai. Kredito paskirtis - Kretingos rajono savivaldybės administracijos investicinių projektų („Užtvankos ant Akmenos upės Kretingos rajono savivaldybėje, Padvarių kaime, rekonstravimas”, „Tradicinių amatų centro plėtra. Antras etapas”) finansavimas.

Teikiamas Kretingos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto projektas

Kretingos rajono savivaldybės 2015 m. biudžeto projektas suformuotas eurais ir parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros, vietos savivaldos įstatymu, 2015 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, šakinių ministerijų įsakymais patvirtintais darbo apmokėjimo tvarkų aprašais, Kretingos rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginiu veiklos planu, savivaldybės patvirtintomis veiklos programomis, savivaldybės asignavimų valdytojų pateiktais sąmatų projektais bei biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas prognozėmis.  Išsamiau »

Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-22 nutarimas Nr.732 „Dėl valstybės perskolinamų paskolų valstybės investicijų projektams, bendrai finansuojamiems su Europos Sąjungos fondų lėšomis, finansuoti suteikimo” Kretingos rajono savivaldybei suteikta 16 991,83 euro valstybės perskolinama paskola už Europos investicijų banko nustatytą palūkanų normą, padidintą 0,1 procentinio punkto, iki 21 metų laikotarpiui valstybės investicijų projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone (Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose)“ finansuoti. (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-06-27 sprendimas T2-193 „Dėl leidimo paimti ilgalaikę paskolą iš valstybės vardu paimtos Europos investicijų banko paskolos lėšų“).

Teikiamas Kretingos rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto projektas

Kretingos rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros, vietos savivaldos įstatymu, 2014 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, šakinių ministerijų įsakymais patvirtintais darbo apmokėjimo tvarkų aprašais, Kretingos rajono savivaldybės 2014-2016 metų strateginiu veiklos planu, savivaldybės patvirtintomis veiklos programomis, savivaldybės asignavimų valdytojų pateiktais sąmatų projektais bei biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas prognozėmis.  Išsamiau »

Teikiamas Kretingos rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto projektas

Kretingos rajono savivaldybės 2013 m. biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros, vietos savivaldos įstatymu, 2013 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymu, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, finansų ministro įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“, Kretingos rajono savivaldybės 2013-2015 metų strateginiu veiklos planu, savivaldybės patvirtintomis veiklos programomis, savivaldybės asignavimų valdytojų pateiktais sąmatų projektais bei biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas prognozėmis.  Išsamiau »

Teikiamas Kretingos rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto projektas

Kretingos rajono savivaldybės 2012 m. biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros, Vietos savivaldos įstatymais, 2012 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, finansų ministro įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“, Kretingos rajono savivaldybės 2012-2014 metų Strateginiu veiklos planu, Savivaldybės patvirtintomis veiklos programomis, Savivaldybės asignavimų valdytojų pateiktais sąmatų projektais bei biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas prognozėmis. 2012 m. savivaldybės biudžetą, kartu su skolintomis lėšomis investiciniams projektams finansuoti sudaro 92459,1 tūkst. Lt.  Išsamiau »

Surinktas turinys