Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyrius

Adresas: J.K. Chodkevičiaus g. 10, Kretinga

Faksas: (8 445) 72044

 

  Kab. Tel. nr.   Mob. tel. nr.  El. paštas
Vedėja
Rasmina Beniušienė
428 (8 445) 72044 8 698 00234 rasmina [dot] beniusiene [at] kretinga [dot] lt
Vedėjo pavaduotojas
 
408 (8 445) 55163    
Vyr. specialistas
Algimantas Bendikas
428 (8 445) 72044 8 687 72678  algimantas [dot] bendikas [at] kretinga [dot] lt
Vyr. specialistė
Zita Abelkienė
408 (8 445) 55163 8 612 48810 zita [dot] abelkiene [at] kretinga [dot] lt
Specialistė
Arūnė Putvinienė
408 (8 445) 55163   arune [dot] putviniene [at] kretinga [dot] lt

 

Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

 

 • Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:
  • vykdyti savivaldybei valstybės (valstybės perduotas savivaldybėms) nustatytas funkcijas:
   • civilinės saugos organizavimo;
   • priešgaisrinės saugos organizavimo;
   • dalyvavimo rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramos teikimo;
  • vykdyti sanitarinę kontrolę ir viešosios tvarkos priežiūrą rajono savivaldybės teritorijoje, taikyti prevencines priemones sanitarijos būklei ir viešosios tvarkos užtikrinimui gerinti;
  • vykdyti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse savivaldybių vykdomosios institucijos kompetencijai priskirtą administracinių teisės pažeidimų kontrolę, Savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktais įgaliojimais surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus (toliau – ATPP), nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas;
  • bendradarbiauti su Savivaldybės įstaigomis, valstybės institucijomis ir įstaigomis sanitarijos būklės gerinimo ir viešosios tvarkos užtikrinimo srityse;
  • vykdyti Savivaldybės administracijos darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūrą;
  • vykdyti Savivaldybės administracijos pastatų priešgaisrinę priežiūrą pagal priešgaisrinius reikalavimus;
  • rengti su įslaptinta informacija susijusius dokumentus.
 • Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  • civilinės saugos funkcijos (valstybės perduotos savivaldybėms) organizavimo srityje:
   • prognozuoja galimas ekstremaliąsias situacijas savivaldybės teritorijoje ir teikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriui apie būtinybę šalinti trūkumus, kurie gali būti ekstremaliosios situacijos priežastimi;
   • Vyriausybės nustatyta tvarka kartu su savivaldybėje esančiais civilinės saugos sistemos subjektais vykdo ekstremaliųjų situacijų prevenciją;
   • atlieka galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, rengia savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, pateikia viešam visuomenės svarstymui, derina su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas) pavaldžia įstaiga ir teikia tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;
   • dalyvauja savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos (toliau – ESK) ir savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – ESOC) veikloje, rengia jų dokumentus, vykdo ESK ir ESOC priimtus sprendimus, numato ESOC darbo vietų įrengimą;
   • Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas, dalyvauja kitų institucijų, ūkio subjektų ir įstaigų organizuojamose civilinės saugos pratybose, rengia visuomenę praktiniams veiksmams ekstremaliųjų situacijų atvejais;
   • organizuoja civilinės saugos mokymą ir savivaldybės gyventojų švietimą civilinės saugos klausimais;
   • planuoja rajono savivaldybės gyventojų evakavimą, laikiną apgyvendinimą bei materialinį aprūpinimą, prireikus koordinuoja evakavimą, laikiną apgyvendinimą ir aprūpinimą;
   • gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai organizuoja gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus ir telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas ir materialinius bei techninius išteklius gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti;
   • organizuoja savivaldybės gyventojų, institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, jos padarinius, priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo būdus;
   • kontroliuoja, kaip ūkio subjektuose ir kitose įstaigose vykdomi civilinės saugos sistemos uždaviniai, laikomasi Civilinės saugos įstatymo ir kitų civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, vertina pasirengimą reaguoti į galimas ekstremaliąsias situacijas, jų padariniams išvengti ar pasekmėms sušvelninti;
   • rengia su gretimomis savivaldybėmis tarpusavio pagalbos planus;
   • renka iš visų savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos subjektų, gyventojų duomenis, reikalingus civilinės saugos uždaviniams vykdyti, ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus nustatyta tvarka kaupia, tvarko ir teikia juos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui;
   • vertina savivaldybės civilinės saugos sistemos būklę, analizuoja turimus duomenis ir ne rečiau kaip kartą per metus teikia Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės ESK ataskaitą apie civilinės saugos sistemos parengtį, taip pat metinę civilinės saugos veiklos ataskaitą pateikia Klaipėdos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui;
   • rengia ir teikia Klaipėdos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui informaciją apie savivaldybėje įvykusius ekstremaliuosius įvykius;
   • ruošia sutartis su ūkio subjektais ir kitomis įstaigomis dėl savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nurodytų užduočių vykdymo;
   • organizuoja civilinės saugos sistemos subjektų ir gyventojų perspėjimo sistemos (toliau – PS) priemonių įdiegimą ir užtikrina jų nuolatinį funkcionavimą, kontroliuoja PS aparatūros techninės priežiūros darbų ir remonto organizavimą, vykdo PS būklės patikrinimus;
   • konsultuoja rajono savivaldybės administracijos teritorinius padalinius, ūkio subjektus ir kitas įstaigas civilinės saugos organizavimo klausimais;
   • organizuoja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymus vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus patvirtintomis tipinėmis civilinės saugos mokymo programomis;
   • atlieka kitas Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas su civilinės saugos sistemos tikslų įgyvendinimu susijusias funkcijas.
  • priešgaisrinės saugos funkcijos (valstybės perduotos savivaldybėms) organizavimo srityje:
   • informuoja Savivaldybės administracijos direktorių apie būtinybę pagal kompetenciją nustatyti savivaldybės teritorijoje griežtesnius priešgaisrinės saugos reikalavimus, nei yra nustatyti priešgaisrinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose;
   • dalyvauja vykdant gaisrų prevencijos, gesinimo ir tyrimo programas;
   • teikia valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnams informaciją, reikalingą gaisrų prevencijos priemonėms įgyvendinti, ir pagalbą vykdant švietimą priešgaisrinės saugos srityje;
   • organizuoja savivaldybės gyventojų švietimą priešgaisrinės saugos klausimais;
   • skatina savivaldybės gyventojų, asociacijų, savanorių ugniagesių veiklą priešgaisrinės saugos srityje, pagal kompetenciją įgyvendina priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir kitas gaisrų prevencijos priemones;
   • renka ir teikia informaciją Klaipėdos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui apie Savivaldybės seniūnijų ugniagesių komandų veiklą;
   • organizuoja kartu su Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kretingos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovais Savivaldybės ugniagesių komandų mokymą darbo vietoje ir atestavimą;
   • atlieka Savivaldybės administracijos pastatų priešgaisrinę priežiūrą pagal priešgaisrinės saugos reikalavimus;
   • atlieka kitas Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas su priešgaisrinės saugos sistemos tikslų įgyvendinimu susijusias funkcijas.
  • dalyvavimo rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramos teikimo funkcijos (valstybės perduotos savivaldybėms) organizavimo srityje:
   • renka duomenis ir kitą informaciją, reikalingą savivaldybės mobilizacijos planui sudaryti. Surinktus duomenis ir informaciją apibendrina, sistemina, sudaro savivaldybės mobilizacijos plano projektą ir teikia jį derinti Mobilizacijos departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos, o po to teikia tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;
   • nustato savivaldybei priskirtoms valstybei gyvybiškai svarbioms funkcijoms rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo poreikį ir sudaro savivaldybės rekvizicijos planą;
   • renka ir teikia Mobilizacijos departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos informaciją ir duomenis, kurių reikia priimančiosios šalies paramos galimybių katalogui parengti;
   • dalyvauja organizuojant ir vykdant mobilizacinius mokymus ir pratybas savivaldybėje;
   • rengia Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo, pagal kurį karo prievolininkai atleidžiami nuo šaukimo į tikrąją karo tarnybą, paskelbus mobilizaciją, projektą;
   • dalyvauja vykdant savivaldybės mobilizacijos planą;
   • teikia siūlymus dėl mobilizacinių užsakymų su ūkio subjektais, atlieka sudarytų mobilizacinių užsakymų vykdymo kontrolę ir priežiūrą;
   • teikia Savivaldybės administracijos direktoriui, Mobilizacijos departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos siūlymus dėl pasirengimo mobilizacijai ir mobilizacijos vykdymo savivaldybėje tobulinimo;
  • sanitarijos ir viešosios tvarkos srityje:
   • kontroliuoja, kaip laikomasi taisyklių ir/ar tvarkų, patvirtintų valstybinių institucijų ar reglamentuotų ATPK 5 straipsnyje ir patvirtintų Savivaldybės tarybos sprendimais, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė:
    • Kretingos rajono savivaldybės teritorijos sanitarinės kontrolės taisyklių;
    • Triukšmo prevencijos Kretingos rajono viešose vietose taisyklių;
    • Kretingos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių;
    • Gyvūnų laikymo Kretingos rajone taisyklių;
    • Kretingos rajono miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo taisyklių;
    • Kretingos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių;
    • Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių;
    • Kretingos rajono teritorijoje esančių statinių naudojimo ir priežiūros taisyklių;
    • Leidimų įrengti išorinę reklamą Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo taisyklių;
    • Prekybos turgavietėse (prekyvietėse) taisyklių;
    • Prekybos ir paslaugų teikimo Kretingos rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių;
    • Žmonių gyvybės apsaugos Kretingos rajono savivaldybės vandens telkiniuose taisyklių;
    • Draudimo rūkyti viešosiose vietose, kuriose pagal įstatymus ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu draudžiama tai daryti;
    • Žemės kasimo darbų vykdymo Kretingos rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, jos atitvėrimo arba eismo apribojimo, medžių ir kitų priemonių sandėliavimo dėl statybos darbų vykdymo, leidimų išdavimo tvarkos;
    • Kretingos rajono daugiabučių namų gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų naudojimo taisyklių;
    • Renginių organizavimo Kretingos rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos;
   • kontroliuoja, kaip laikomasi ATPK 1241 straipsnio ketvirtojoje dalyje numatytų reikalavimų ir Kelių eismo taisyklėse nustatytos sustojimo ir stovėjimo tvarkos (išskyrus važiavimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose) Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje;
   • kontroliuoja, kaip laikomasi kitų Savivaldybės tarybos sprendimais ar kitais teisės aktais patvirtintų taisyklių ir/ar tvarkų reikalavimų, už kurių pažeidimus ar nevykdymą numatyta administracinė atsakomybė;
   • nagrinėja ir tiria gyventojų pareiškimus, prašymus ir skundus visuomenės sveikatos priežiūros klausimais;
   • kontroliuoja Savivaldybei pavaldžių institucijų ar juridinių asmenų, atsakingų pagal sutartis už savivaldybės teritorijos sanitariją ir/ar tvarką, darbą sanitarinės kontrolės objektuose: gatvėse, skveruose, aikštėse ir kitose savivaldybės teritorijose, buitinių atliekų surinkimo ir jų padarymo nekenksmingomis vietose, visuomeniniame kelių transporte, stotyse ir stotelėse, pramogų ir poilsio organizavimo vietose, parkuose, paplūdimiuose, poilsio aikštelėse prie automagistralių ir priemiesčių, automobilių stovėjimo aikštelėse, garažų teritorijose, kapinėse, viešuose tualetuose, sąvartynuose, gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo vietose, vaikų žaidimų aikštelėse, kiemuose, sporto aikštynuose ir kt.;
   • organizuoja ir vykdo reidus, patikrinimus administraciniams teisės pažeidimams išaiškinti;
   • pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, priima nutarimus skirti administracines nuobaudas, kontroliuoja skirtų nuobaudų savalaikį įvykdymą;
   • taiko prevencines priemones viešajai tvarkai rajone palaikyti ir sanitarijos būklei gerinti:
    • dalyvauja, bendradarbiauja su Savivaldybės įstaigomis, valstybės institucijomis ir įstaigomis užtikrinant viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant pažeidimų prevencijos programas;
    • vykdo gyventojų apsaugą nuo infekcinių ligų, padidinto gatvių, buitinio triukšmo, dirvožemio, vandens ir oro taršos, siūlo priemones jai gerinti;
    • organizuoja ir vykdo gyvūnų (kačių, šunų, paukščių ir kt.) priežiūros ir reguliavimo kontrolę;
    • nustato privalomo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (deratizacijos, dezinsekcijos, dezinfekcijos) būtinumą bei kontroliuoja kenksmingumo pašalinimo darbų vykdymą tam tikruose sanitarinės kontrolės objektuose, gyvenamųjų namų rūsiuose, visuomeniniuose pastatuose bei atliekų kaupimo teritorijose;
    • organizuoja maudyklų ir rekreacijai skirtų vandens telkinių vandens kokybės, aplinkos veiksnių, turinčių įtakos gyventojų sveikatai, stebėseną, teikia informaciją visuomenei bei rengia ataskaitas;
    • vykdo visuomenės sanitarinį švietimą;
   • koordinuoja kitų Savivaldybės administracinių padalinių specialistų ir seniūnijų seniūnų, kuriems savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais suteikta teisė surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, veiklą;
  • darbuotojų sveikatos ir saugos srityje:
   • instruktuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, rengia jiems instrukcijas ir organizuoja periodinį darbuotojų sveikatos tikrinimą;
   • atlieka nelaimingų atsitikimų ir incidentų tyrimą, dokumentų tvarkymą ir registraciją;
   • organizuoja Savivaldybės darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, mokymą;
   • konsultuoja Savivaldybės administracijos teritorinius padalinius, ūkio subjektus ir kitas įstaigas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
  • Savivaldybės administracijos priešgaisrinės pastatų būklės priežiūros srityje:
   • vykdo garsinės signalizacijos techninę priežiūrą;
   • vykdo vidaus priešgaisrinę vandentiekio priežiūrą;
   • organizuoja aprūpinimą gesintuvais ir jų patikrą;
  • vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu vykdo šias funkcijas:
   • vykdo personalo patikimumo, fizinės apsaugos ir įslaptintų sandorių sudarymo ir vykdymo dokumentų paruošimą;
   • rengia Kretingos rajono savivaldybės detalųjį įslaptintos informacijos sąrašą ir derina jį su Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos komisija;
   • rengia įslaptintos informacijos evakavimo arba sunaikinimo planus, karo, nepaprastosios padėties ar ekstremaliųjų situacijų ar kitais atvejais, kurių metu kyla įslaptintos informacijos pagrobimo, neteisėto atskleidimo, praradimo grėsmė;
   • rengia Savivaldybės administracijos darbuotojų, kurių darbas susijęs su įslaptintos informacijos naudojimu ar apsauga, leidimo suteikimo arba panaikinimo dokumentus;
  • rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus civilinės saugos, priešgaisrinės saugos, dalyvavimo rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramos teikimo, darbuotojų saugos ir sveikatos, sanitarijos ir tvarkos bei įslaptintos informacijos klausimais;
  • vykdo viešuosius pirkimus, rengia ir kuruoja sutartis su ūkio subjektais darbams ir paslaugoms vykdyti ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu bei jų padariniams šalinti, priešgaisrinės saugos, dalyvavimo rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramos teikimo, sanitarijos ir viešosios tvarkos reikalavimų priemonėms įgyvendinti.

 

Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyriaus administracinių paslaugų teikimo aprašymai

Surinktas turinys