Savivaldybės tarybos posėdyje priimtas 31 sprendimas

Birželio 27 d. vykusiame Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai:

1. Dėl darbo sutarties su Vida Simaitiene nutraukimo (spr. Nr. T2-174).

Esmė. Nuspręsta nutraukti darbo sutartį su Kretingos rajono lopšelio-darželio „Eglutė“ direktore Vida Simaitiene nuo 2019 m. birželio 28 d.

2. Dėl Raimundos Viskontienės skyrimo į Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos direktorės pareigas (spr. Nr. T2-175).

Esmė. Paskirta konkursą laimėjusi pretendentė Raimunda Viskontienė Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos direktore.

3. Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 m. ataskaitos tvirtinimo (spr. Nr. T2-176).

Esmė. Patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 m. ataskaita.

4. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-177).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimas Nr. T2-30 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“.

5. Dėl projektų pagal finansinę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ įgyvendinimo (spr. Nr. T2-178).

Esmė. Pritarta Darbėnų ir Kūlupėnų seniūnijų pastatų modernizavimui pagal finansinę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“.

6. Dėl projekto įgyvendinimo ir lėšų skyrimo (spr. Nr. T2-179).

Esmė. Pritarta projekto „Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas Kretingos Marijono Daujoto progimnazijoje“ rengimui ir įgyvendinimui.

7. Dėl viršplaninių savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo Kretingos rajono savivaldybės administracijai (spr. Nr. T2-180).

Esmė. Nuspręsta gautas viršplanines savivaldybės biudžeto gyventojų pajamų mokesčio pajamas skirti Kretingos rajono savivaldybės administracijai ir jas panaudoti Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos pastato modernizavimo darbams užbaigti.

8. Dėl viršplaninių savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kretingos seniūnijai (spr. Nr. T2-181).

Esmė. Nuspręsta gautas viršplanines savivaldybės biudžeto gyventojų pajamų mokesčio pajamas skirti Kretingos rajono savivaldybės administracijai Kretingos seniūnijai apmokėti už buitinio pastato Rotušės a. 1, Kretingoje fasado remonto darbus.

9. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-182).

Esmė. Pakeistas Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimas Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo“.

10. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-14 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-183).

Esmė. Pakeistos Kretingos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklės.

11. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-120 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-184).

Esmė. Pakeista Darbo grupės mokesčių mokėtojų prašymams dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų suteikimo nagrinėjimo sudėtis.

12. Dėl pritarimo asociacijos „Klaipėdos regionas“ dalyvavimui projekte „Tarpsieninio bendradarbiavimo stiprinimas, kuriant tvarią ilgalaikę plėtrą tarp Klaipėdos ir Kuržemės regionų“ partnerio teisėmis (spr. Nr. T2-185).

Esmė. Pritarta asociacijos „Klaipėdos regionas“ dalyvavimui partnerio teisėmis projekte „Tarpsieninio bendradarbiavimo stiprinimas, kuriant tvarią ilgalaikę plėtrą tarp Klaipėdos ir Kuržemės regionų“ pagal Interreg 2014-2020 m. Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą.

13. Dėl pritarimo projektui „WiFi4EU: interneto ryšio vietos bendruomenėse rėmimas“ ir dotacijos susitarimo pasirašymo (spr. Nr. T2-186).

Esmė. Pritarta Kretingos rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui projekte „WiFi4EU: interneto ryšio vietos bendruomenėse rėmimas“ ir dotacijos susitarimo pasirašymui.

14. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-5 „Dėl pritarimo projekto „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kretingos rajono savivaldybėje“ jungtinės veiklos sutarčiai“ keitimo (spr. Nr. T2-187).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. T2-5 „Dėl pritarimo projekto „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kretingos rajono savivaldybėje“ jungtinės veiklos sutarčiai“ ir išdėstytas nauja redakcija.

15. Dėl Komisijos Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pataisoms rengti sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo (spr. Nr. T2-188).

Esmė. Sudaryta komisija Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pataisoms rengti ir patvirtinti komisijos nuostatai.

16. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-262 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų ir visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-189).

Esmė. Pakeisti Kretingos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų ir visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatai.

17. Dėl leidimo išdavimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (spr. Nr. T2-190).

Esmė. Išduotas Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui leidimas dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

18. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos tvirtinimo (spr. Nr. T2-191).

Esmė. Patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programa.

19. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-5 ,,Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-192).

Esmė. Pakeistas 2012 m. sausio 26 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-5 patvirtintas Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas.

20. Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo (spr. Nr. T2-193).

Esmė. Sudaryta naujos sudėties Kretingos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba.

21. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-194).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimas Nr. T2-217 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“.

22. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-215 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-195).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimas Nr. T2-215 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro stebėtojų tarybos sudarymo“.

23. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-214 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-196).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimas Nr. T2-214 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“.

24. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-17 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-197).

Esmė. Sudaryta naujos sudėties Kretingos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisija.

25. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2- 216 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-198).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimas Nr. T2- 216 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“.

26. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-218 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-199).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimas Nr. T2-218 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“.

27. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-152 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-200).

Esmė. Pakeisti Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos nuostatai, patvirtinti Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T2-152.

28. Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo (spr. Nr. T2-201).

Esmė. Nuspręsta nurašyti Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą: autobusų stotį, Salio g. 5, Salantai, Kretingos r. sav.

29. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-202).

Esmė. Nuspręsta papildyti Viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir nekilnojamųjų daiktų sąrašą.

30. Dėl Kretingos seniūnijos Kvecių kaimo Paparčio gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (spr. Nr. T2-203).

Esmė. Pakeistos Kretingos rajono savivaldybėje, Kretingos seniūnijoje, Kvecių kaimo Paparčių gatvės geografinės charakteristikos, nekeičiant gatvės pavadinimo.

31. Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo Darbėnų seniūnijoje (spr. Nr. T2-204).

Esmė. Pakeistos Kretingos rajono savivaldybėje, Darbėnų seniūnijoje, Darbėnų miestelyje, Klevų gatvės geografinės charakteristikas.

Kretingos rajono savivaldybės tarybos birželio 27 d. posėdyje priimti sprendimai paskelbti Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje, adresu www.kretinga.lt.