Priimamos paraiškos dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo

Kretingos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad vadovaujantis Finansinės paramos, diegiant Kretingos rajone medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones, teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-04-29 įsakymu Nr. A1-338, kiekvienas miško (žemės) sklypo, kuriame medžioklė neuždrausta, savininkas, valdytojas ar naudotojas, numatęs diegti miške (žemės) sklype medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones, iki š. m. gegužės 1 d. gali teikti paraiškas ir gauti finansavimą numatytoms priemonėms įgyvendinti. Vėliau pateiktos paraiškos nebus vertinamos.

Finansiškai remiamos žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinančių žalos prevencines priemones, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos:

  1. repelentų įsigijimas ir želdinių apdorojimo paslaugos;
  2. plotų, kuriuose norima išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, aptvėrimas tvoromis ir apsauginėmis juostomis ir jų įrengimo darbai;
  3. laukinių gyvūnų natūralių mitybos sąlygų gerinimo darbai (specialių medžių rūšių kirtimas žiemą, želdinių, gerinančių mitybos sąlygas, įsigijimas ir įveisimas);
  4. daugiamečių aukštaūgių augalų įsigijimas ir įveisimo darbai;
  5. miško aikštelių šienavimo (krūmų naikinimo), aikštelių, gerinančių laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas bei suteikiančių jiems prieglobstį, įrengimo ir tvarkymo darbai;
  6. bebraviečių ardymo darbai;
  7. kitos priemonės, kurios atitinka įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriais yra nustatytos savivaldybių funkcijos aplinkosaugos srityje, reikalavimus ir kurias galima priskirti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos rekomenduojamoms priemonėms.

Laiku pateiktas paraiškas planuojamoms prevencinėms priemonėms įgyvendinti vertina rajono Savivaldybės direktoriaus įsakymu sudaryta Finansinės paramos, diegiant Kretingos rajone medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones, teikimo komisija.

Apie numatytas skirti lėšas prevencinių priemonių diegimui kompensuoti paraiškas pateikę žemės sklypų savininkai, valdytojai ir naudotojai informuojami po sprendimo skirti lėšas priėmimo bei sudaroma biudžeto lėšų naudojimo sutartis dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo rajono savivaldybės teritorijoje.

Atkreipiame dėmesį, kad medžiotojų būreliai (klubai) nėra miško sklypų savininkai, valdytojai ar naudotojai, todėl finansinė parama jiems negali būti skiriama.

Paraiškas planuojamoms prevencinėms priemonėms įgyvendinti teikiamos rajono Savivaldybės administracijai, adresu: Savanorių g. 29A, Kretinga.

 

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 445) 43783 arba el. paštu giedre [dot] venciene [at] kretinga [dot] lt.