Pradedamas rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento – žemės sklypo detaliojo plano keitimas

Informuojame, kad pradedamas rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento – žemės sklypo (kadastro Nr. 5657/0002:502) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. A1-82 keitimas (toliau – Detalusis planas).

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-56-19-111.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. A1-71 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta darbų programa.

Planavimo organizatorius – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (8 445) 53141, faks. (8 445) 52448, el. p. savivaldybe [at] kretinga [dot] lt, interneto svetainė www.kretinga.lt.

Planavimo iniciatorius – Privatus asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17, IIa., LT-97131 Kretinga, el. p. info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt, tel. Nr. (8 445) 78199. Projekto vadovas: Rimgaudas Laužikas, atestato Nr. A409;

Detaliojo planavimo tikslai –

1. Žemės ūkio paskirties žemės sklypą (kad. Nr. 5657/0002:763) padalinti į sklypus, daliai sklypų pakeisti paskirtį į kitą, nustatant du naudojimo būdus - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, atskirųjų želdynų teritorijos ir sujungti su kitos paskirties žemės klypais Nr. 3; 4; 5 (kadastro Nr. 5657/0002:632; 5657/0002:633; 5657/0002:630), nustatant juose tris naudojimo būdus - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, atskirųjų želdynų teritorijos, susisiekimo ir inžinierinių tinklų koridorių teritorijos;

2. Kitos paskirties žemės sklypą Nr. 6 (kadastro Nr. 5657/0002:634) padalinti į sklypus ir sujungti su kitos paskirties žemės sklypais Nr. 1; 2; 3; 4; 5 (kadastro Nr. 5657/0002:50; 5657/0002:631; 5657/0002:632; 5657/0002:633; 5657/0002:630), nustatant juose du naudojimo būdus - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinierinių tinklų koridorių teritorijos;

3. 1. ir 2. papunkčiuose nurodytus pertvarkytus kitos paskirties žemės sklypus Nr. 3; 4; 5 (kadastro Nr. 5657/0002:632; 5657/0002:633; 5657/0002:630) sujungti į vieną žemės sklypą ir naujai padalinti į sklypus, nustatant tris naudojimo būdus - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, atskirųjų želdynų teritorijos, susisiekimo ir inžinierinių tinklų koridorių teritorijos;

4. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo reglamentus.

Detaliojo plano rengimo etapai – parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Detaliojo plano viešinimo procedūros atliekamos bendrąja tvarka.

Koncepcijos rengimas – detaliojo plano koncepcija nerengiama.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo reikalingumas neatliekamas.

Tyrimai ir galimybių studijos nerengiamos.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 aktualia redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-56-19-111) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas ir jas patvirtinantys įrodymai.

Informacija apie parengtą Detalųjį planą, galimybes susipažinti su parengto Detaliojo plano sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus informuojama papildomai teisės aktų nustatyta tvarka.