Rengiamas Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies - Kretingos miesto bendrojo plano keitimas

Informuojame, kad rengiamas Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies - Kretingos miesto bendrojo plano keitimas.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (8 445) 53141, (8 445) 51031, (8 445) 54503, el. paštas: savivaldybe [at] kretinga [dot] lt, interneto svetainė: www.kretinga.lt

Plano rengėjas: jungtinės veiklos pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „Elberta“ ir VšĮ Kauno technologijos universitetas. Ūkio subjektų grupės atsakingas partneris – UAB „Elberta“ (Partizanų g. 56-60, 49432 Kaunas, tel. (8 670) 78 002, el. p. uabelberta [at] gmail [dot] com).

Projekto vadovas – Evaldas Ramanauskas, tel. (8 682) 12 549, el. p. evaldas [dot] ramanauskas [at] ktu [dot] lt

Planavimo pagrindas: Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimas Nr. T2-6 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. A1-449 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Planavimo darbų programa: patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (2018-05-23 d. įsakymu Nr. A1-449, susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Planuojama teritorija: Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto teritorija. Bendrasis plotas - 98929,02 ha

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Teritorijų planavimo lygmuo: Kretingos rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas - savivaldybės lygmuo; Kretingos miesto bendrasis planas – vietovės lygmuo.

Bendrojo plano rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka: bendroji.

Planavimo tikslai:

1. sudaryti sąlygas darniai Kretingos miesto ir Kretingos rajono teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius;

2. nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų Kretingos miestui ir Kretingos rajonui svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;

3. sudaryti sąlygas racionaliam miesto ir rajono gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;

4. numatyti Kretingos miesto ir Kretingos rajono teritorijos gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;

5. kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse;

6. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;

7. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl Kretingos miesto naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;

8. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.

Planavimo uždaviniai:

1. suformuoti Kretingos miesto ir Kretingos rajono teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis;

2. optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą;

3. nustatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemė naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones;

4. detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.

Bendrojo plano apimtis:

1. Bendrojo plano rengimą sudaro trys etapai: parengiamasis; rengimo; baigiamasis.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Vyriausybės nustatyta tvarka bus atliekamos Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros. Apie jas informacija bus teikiama papildomai.

Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas: atliekamas.

Koncepcijos nepriklausomas vertinimas: neatliekamas.

Planuojamas laikotarpis: bendrojo plano sprendiniai rengiami ne trumpesniam nei 10 metų laikotarpiui. Bendrojo plano keitimas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo", ir kitais galiojančiais teisės aktais, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, planavimo darbų programa, teritorijų planavimo sąlygomis.

Teritorijų planavimo dokumento keitimo terminai: 2019 m. I ketv. – 2021 m. II ketv.

Informacijos teikimo tvarka: informaciją apie teritorijų planavimo dokumento rengimą teikia planavimo organizatorius ir plano rengėjas (šiame skelbime nurodytais adresais). Išsamesnė informacija teikiama Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, skyriaus vedėja – vyr. architektė Reda Kasnauskė, tel.: (8 445) 51031, el. p. reda [dot] kasnauske [at] kretinga [dot] lt., www.kretinga.lt

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu (skelbime nurodytu adresu) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skirto termino pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.