Kviečiame teikti paraiškas Vietos bendruomenių veikloms finansuoti

Kviečiame Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje veikiančias bendruomenines organizacijas nuo š. m. vasario 22 d. iki kovo 15 d. teikti paraiškas. Finansavimas skiriamas šioms veikloms vykdyti:

  1.  Kultūros, sporto ir kitiems renginiams, išvykoms.
  2. Viešųjų viešųjų erdvių, kultūros paveldo objektų ir gyvenamosios aplinkos kokybei gerinti.
  3. Materialinei bazei stiprinti.
  4. Bendruomenių steigimo ir įstatų keitimo išlaidoms kompensuoti pagal faktiškai patirtas išlaidas.
  5. Įgyvendintų projektų, kuriems buvo skirtas finansavimas iš Europos Sąjungos ir kitų struktūrinių fondų bei Nacionalinės paramos lėšų, kofinansavimo išlaidoms kompensuoti.

Primename, kad bendruomeninės organizacija vienoje paraiškoje gali prašyti finansavimo 1–5 punktuose nurodytoms veikloms vykdyti, t. y. nereikia papildomai teikti prašymų organizacijos steigimo, įstatų keitimo ar projekto kofinansavimo išlaidoms kompensuoti.

Didžiausia paramos suma, kurią galima skirti veikloms, nurodytoms 1–3 punktuose, negali viršyti 1 000 Eur. Šioms veikloms įgyvendinti finansavimas skiriamas avansu, o už gautas lėšas pareiškėjas atsiskaito Taisyklių 51 punkte numatyta tvarka.

Didžiausia paramos suma, kurią galima skirti 4 punkte nurodytai veiklai, negali viršyti 200 Eur. 5 punkte nurodytai veiklai galima skirti iki 80 procentų reikiamo projekto kofinansavimo sumos, bet ne daugiau kaip 1 000 Eur. 4–5 punktuose nurodytoms veikloms finansavimas skiriamas išlaidų kompensavimo būdu.

Vienas projektas gali apimti kelias minėtas veiklas, o didžiausia galima paramos suma vienam projektui yra 2 200 Eur.

Tinkamomis finansuoti išlaidomis 1–3 punktuose nurodytoms veikloms vykdyti laikomos išlaidos, patirtos nuo einamųjų metų pradžios iki sutartyje nurodytos ataskaitų pateikimo datos. Tinkamomis kompensuoti išlaidomis 4 ir 5 punktuose nurodytoms veikloms laikomos išlaidos, patirtos nuo praėjusių kalendorinių metų pradžios iki paraiškos Savivaldybei pateikimo datos.

Pažymime, kad nuo šiol už paraiškoje nurodytą nuosavą ar rėmėjų prisidėjimą reikės atsiskaityti, o paramą, gautą iš Savivaldybės, būtina viešinti ir pateikti nuorodą į viešinimo nuorodą ataskaitoje.

 

Bendruomeninių organizacijų projektų finansavimo taisyklės

Paraiškos forma

Ataskaita apie vykdytą projekto veiklą

Ataskaita apie lėšų panaudojimą

Projekto finansavimo sutartis