Parengti Kretingos miesto rekreacinių vietovių, želdynų ir želdinių tvarkymo specialiojo plano sprendiniai

Kretingos rajono savivaldybės administracija informuoja apie parengtus Kretingos miesto rekreacinių vietovių, želdynų ir želdinių tvarkymo specialiojo plano sprendinius.

Planavimo pagrindas:

1. Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. T2-154 „Dėl Kretingos miesto rekreacinių vietovių, želdynų ir želdinių tvarkymo specialiojo plano rengimo“;

2. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. A1-721 „Dėl Kretingos miesto rekreacinių vietovių, želdynų ir želdinių tvarkymo specialiojo plano darbų programos tvirtinimo“.

Planuojama teritorija:

KRETINGOS MIESTAS, plotas - 1558,14 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

1. apibrėžti Kretingos miesto bendro naudojimo želdynus, parkus ir kitas teritorijas, skirtas bendram viešam naudojimui;

2. nustatyti atskirųjų želdynų tvarkymo svarbiausias kryptis;

3. suformuoti želdynų sistemą ir nustatyti atskirtųjų želdynų plėtojimo erdvinę koncepciją ir teritorijų tvarkymo reglamentavimo ypatumus;

4. sudaryti planuojamų atskirtųjų želdynų funkcinius ir ekologinius ryšius tarpusavyje ir su aplinkinėmis erdvėmis, kraštovaizdžio morfologinės, ekologinės struktūros bei esamų reglamentų (apribojimų) sistemą ir būklės vertinimą;

5. išnagrinėti ir numatyti pagal atskirtųjų želdynų paskirtį konservacinius ir kitus teritorijų naudojimo reglamentus;

6. suformuoti atskirtųjų želdynų žemės sklypus, nustatyti jų privalomuosius teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, šių teritorijų naudojimo būdą bei pobūdį, servitutus, rekreacinių teritorijų tvarkymo principus ir priemones;

7. numatyti vietas rekreacinės infrastruktūros vystymui, galimas atskirų objektų statybos zonas ir vietas, nustatyti galimas turizmo trasas ar jų dalis, želdinių bei teritorijos pertvarkymo priemones, kitas sąlygas.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.

Teritorijų planavimo lygmuo: vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas.

Teritorijų planavimo procesas: specialiojo plano rengimą sudarys trys etapai - parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

Atliekant specialiojo plano rengimą parengiama koncepcija, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Planavimo terminai: 2018-10-26 / 2019-02-26.

Su specialiojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2018 m gruodžio 27 d. iki 2019 m. sausio 11 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento (TPD) Nr. S-RJ-56-18-457), Kretingos rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.kretinga.lt, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, kab. Nr. 107 (Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga), Kretingos miesto seniūnijoje (Vilniaus g. 8, LT-97108 Kretinga).

Specialiojo plano sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2018 m gruodžio 31 d. iki 2019 m. sausio 9 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos pastate, skelbimų lentoje (Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga). Viešas susirinkimas dėl specialiojo plano sprendinių įvyks 2019 m. sausio 9 d. 12.30 val. Kretingos rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje, II aukšte (Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga).

Planavimo organizatorius:

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel.: 8 445 53141, el. paštas: savivaldybe [at] kretinga [dot] lt, interneto svetainė: www.kretinga.lt. Informaciją teikia: Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja – vyr. architektė Reda Kasnauskė, tel.: (8 445) 51031, el.paštas: reda [dot] kasnauske [at] kretinga [dot] lt.

Plano rengėjas:

VšĮ KTU Architektūros ir statybos institutas, Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas, mob. tel. 8698 47908, el. paštas: krastotvarka [at] ktu [dot] lt.

Projekto vadovas - Evaldas Ramanauskas, el. paštas: evaldas [dot] ramanauskas [at] ktu [dot] lt.

Informacijos teikimo tvarka: informaciją apie specialiojo plano rengimą teikia planavimo organizatorius ir plano rengėjas (šiame skelbime nurodytais adresais).

Pasiūlymo teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu (skelbime nurodytu adresu) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui su specialiojo plano sprendiniais skirto termino pabaigos.

 

 Specialiojo plano sprendiniai