Pristatytos dviejų rengiamų specialiųjų planų koncepcijos

Kretingos rajono savivaldybė šiuo metu rengia du specialiuosius planus – Kretingos miesto ir rajono išorinės vaizdinės reklamos bei Kretingos miesto rekreacinių vietovių, želdynų ir želdinių tvarkymo. Šių naujų planų koncepcijos gruodžio 5 dieną pristatytos savivaldybės vadovams, susitikime dalyvavusiems tarybos nariams ir seniūnams.

Savivaldybės užsakymu abu planus rengia Kauno technologijos universiteto (KTU) Architektūros ir statybos instituto Teritorijų planavimo centras. Projekto vadovas-architektas E. Ramanauskas savivaldybėje vykusiame susitikime akcentavo, kad reklamos specialusis planas rengiamas ir Kretingos miesto, ir rajono teritorijai, o svarbiausias keliamas tikslas – sukurti darnią reklamos išdėstymo sistemą, sureguliuoti reklamos intensyvumą, pasiūlyti konkrečias vietas reklaminių stendų išdėstymui, pateikti pavyzdinius reklaminės įrangos modelius.

Savivaldybės administracijos direktoriui Virginijui Domarkui susitikime atkreipus dėmesį, kad rengiamą išorinės reklamos išdėstymo planą svarbu aptarti su vietos verslo atstovais, atsižvelgti į jų matymą, architektas E. Ramanauskas paaiškino, kad šiame, pirminiame, etape svarbiausia išsigryninti pagrindinius siūlomus sprendinius, kurie per artimiausią mėnesį pagal savivaldybės pateiktas pastabas dar būtų patobulinti ir tuomet teikiami viešam svarstymui su visuomene. „Planas su parengtais sprendiniais turės būti viešinamas visuomenės atstovų susirinkime, visose seniūnijose, tad suinteresuotieji asmenys galės pateikti savo pastabas ir siūlymus“, – teigė architektas.

„Spręsdami, kaip savivaldybės teritorijoje turėtų būti išdėstyta išorinė reklama, vertinome gyvenamųjų vietovių struktūrą, jų dydį, susisiekimo sistemą ir patį kraštovaizdį“, – komentavo E. Ramanauskas, akcentavęs, kad išorinė vaizdinė reklama skirstoma į tris tipus: bendrojo pobūdžio informaciją, komercinę ir socialinę reklamas.

Pristatydamas koncepciją, KTU architektas pateikė tiek gerų, tiek taisytinų reklamos įrengimo pavyzdžių – ypač Kretingos miesto centrinėje dalyje, kurioje reklaminiai stendai savo dydžiu ir konstrukcijomis nustelbia ne tik kitų įmonių reklamas, bet ir pačių pastatų architektūrą. Kaip vienas iš tinkamesnių reklamos stendų komponavimo būdų, architekto siūlymu, galėtų būti įmonių nuorodų sugrupavimas viename stende.

Siekiant gerinti išorinės vaizdinės reklamos padėtį, architekto E. Ramanausko manymu, tikslinga nustatyti bendruosius reklamos įrenginių išdėstymo principus, numatyti atitinkamą reklamos zonavimą pagal įrenginių dydį, jų išdėstymo intensyvumą savivaldybės teritorijoje ir pan.

Kaip gerus pavyzdžius – miestus, taikančius panašius išorinės reklamos išdėstymo planus, kai reklama nesumenkina pastatų architektūros, reklaminiai įrenginiai netrukdo praeiviams, įmonių nuorodos sugrupuojamos viename stende, architektas paminėjo Vilnių, Kauną – ypač jų senamiesčius, taip pat Utenos miestą.

Susitikime išsakyta nuomonė, kad patvirtintas planas labai prisidės prie tvarkingesnio, harmoningesnio aplinkos vaizdo bei pačios reklamos suvokimo.

Taikyti naująją tvarką, po to kai bus išdiskutuoti parengti sprendiniai ir patvirtintas specialusis planas, bus siekiama palaipsniui – pradedant nuo naujai reklamos projektus derinsiančių verslininkų, kurie kreipsis dėl leidimų įsirengti reklamą išdavimo.

Susitikime pristatytas ir kitas ne mažiau svarbus bei reikalingas, šiuo metu rengiamas Kretingos miesto rekreacinių vietovių, želdynų ir želdinių tvarkymo specialusis planas. Šiuo planu siekiama išskirti teritorijas, numatytas bendram viešam naudojimui, nustatyti svarbiausias atskirųjų želdynų tvarkymo kryptis, sujungti želdynus į bendrą sistemą, apibrėžti tokių teritorijų tvarkymo reikalavimus, pastatų statybos galimybes, galimas turizmo rekreacines trasas ir kt.

Koncepcijoje pristatoma, kaip Kretingos mieste šiuo metu pasiskirstę rekreacinės, mokslinės, kultūrinės ir memorialinės bei apsauginės ir ekologinės paskirčių želdynai. Pažymima, jog Kretingoje suformuota nemažai želdynų, kurie suteikia miestui savitą vaizdą, sudaro poilsio erdves gyventojams. Kaip svarbiausi centriniai miesto želdynai išskirti Kretingos dvaro ir Pastauninko parkai, taip pat Rotušės aikštės erdvė.

„Vidutiniam miestui nustatyta minimali 20 m2 bendro rekreacinės paskirties želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, ploto norma, tenkanti vienam gyventojui. Todėl šiuo požiūriu Kretingoje esamam gyventojų skaičiui yra užtikrinamas minimalus kiekis rekreacinės paskirties želdynų. Tačiau, įvertinant tai, kad didžia dalimi į šių registruotų rekreacinės paskirties želdynų plotus įeina šlaitai, kurie rekreaciniam panaudojimui negali būti visiškai tinkami, rekreacinių želdynų plotą Kretingos mieste tikslinga plėsti“, – teigė E. Ramanauskas. Architektas akcentavo ir tai, kad dauguma želdynų, ypatingai apsauginės ir ekologinės paskirties, neturi registruotų žemės sklypų, todėl siekiant tinkamo šių teritorijų panaudojimo, želdynų žemės sklypų suformavimas turi būti vienas iš pirmųjų spręstinų uždavinių. Specialiuoju planu taip pat siūloma plėtoti esamą pagrindinę miesto viešąją erdvę – Rotušės aikštę, formuoti naują aikštę prie savivaldybės, tobulinti geležinkelio stoties erdvę, numatant tinkamus, traukinių skleidžiamą garsą padedančius sumažinti želdynus ir kt.

Susitikime dalyvavusieji išsakė siūlymus, kad reikėtų įvertinti ir Kretingos miesto daugiabučių namų teritorijas, pateikti rekomendacijas dėl jų želdynų priežiūros bei išdėstymo. Plano rengėjų paprašyta sprendiniuose nurodyti ir maksimalų gyvatvorių, tvorų, sodinamų tujų aukštingumą sklypuose, ypač ties sankryžomis, kad būtų užtikrinamos saugaus eismo sąlygos.

 

Detaliau susipažinti parengtomis specialiųjų planų koncepcijomis galima čia:

 

 

 

 

Informacinių technologijų skyrius