Bus pristatomi Pastauninko parko teritorijos tvarkymo projekto sprendiniai

Kretingos rajono savivaldybės administracija, naudodamasi Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų teikiama parama pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1.-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ remiamą veiklą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose“, įgyvendina projektą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimo priemonių įgyvendinimas Kretingos rajono savivaldybės Pastauninko parko teritorijoje“.

Bendras priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ tikslas – pagerinti įvairaus lygmens kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę, užtikrinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą. Siekiant projekto tikslo parengiamas kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijoje projektas ir želdynų inventorizacija: „Kraštovaizdžio tvarkymo Maironio g. 2A, 2B ir Savanorių g. 56A, Kretingos m. sen., Kretingos m., Kretingos r. sav., statybos projektas (II etapas)“.

Pagal visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavimo programą, patvirtintą Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 sausio 18 d. įsakymu Nr. A1-43 „Dėl visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos patvirtinimo“, rengiant Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo priemonių įgyvendinimo Kretingos rajono savivaldybės Pastauninko parko teritorijos tvarkymo projektą (teritorijose, apimančiose Maironio g. 2A, 2B ir Savanorių g. 56A, Kretingoje), numatomas veiklos viešumo ir visuomenės įsitraukimo užtikrinimas, siekiant supažindinti visuomenę su projekto sprendiniais bei išgirsti pastabas, nuomonę ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių.

Šiuo pagrindu informuojame, kad gruodžio 3 d. (pirmadienį) 12 val. Kretingos rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje (Savanorių g. 29A, Kretinga, II a.) numatomas viešas Kretingos rajono savivaldybės Pastauninko parko teritorijos tvarkymo projekto viešinimas: projekto sprendinių pristatymas. Kviečiame visus suinteresuotus asmenis, bendruomenių atstovus ir narius, su tvarkomo parko teritorija besiribojančių privačių valdų savininkus, dalyvauti projekto viešinimo renginyje.

 

 Projekto sprendiniai