Keitėsi metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos forma ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) praneša, kad š. m. rugpjūčio 23 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-63 buvo pakeistos Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės, patvirtintos 2004 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. VA-13 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

Taisyklės papildytos, atsižvelgiant į š. m. rugsėjo 1 d. įsigaliosiantį Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 1, 2 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII- 1282, pagal kurį pareiga deklaruoti turtą nustatyta naujai gyventojų grupei - gyventojams, pageidaujantiems gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo nustatyta tvarka, ir jų šeimų nariams.

Gyventojai (šeimų nariai), pageidaujantys gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo (toliau – GTDĮ) nustatyta tvarka turi deklaruoti ataskaitinių metų (t. y. kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais pateikiamas Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymas dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms patvirtinimo), gruodžio 31 dieną turimą turtą.

Teikiamoje Metinėje gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formoje ir jos priedų formose (toliau - turto deklaracija) turi būti nurodomas ataskaitinių metų gruodžio 31 d. tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse turėtas turtas, išvardytas GTDĮ 3 straipsnio 1 dalyje. Būtina deklaruoti šį turtą:

  1. nekilnojamąjį daiktą, įskaitant nebaigtą statyti statinį;
  2. kilnojamąjį daiktą, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija;
  3. pinigines lėšas (toliau – lėšos), turimas bankuose ir kitose kredito įstaigose bei ne bankuose ir kitose kredito įstaigose, jeigu jų bendra suma viršija 1 500 eurų;
  4. pasiskolintas ir negrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma viršija 1 500 eurų;
  5. paskolintas ir nesusigrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma viršija 1 500 eurų;
  6. meno kūrinius, brangakmenius, juvelyrinius dirbinius, tauriuosius metalus, kurių vieneto vertė viršija 1 500 eurų;
  7. vertybinius popierius, jeigu jų bendra vertė viršija 1 500 eurų.

Dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms gavimo nuo š. m. rugsėjo 1 d. besikreipiantys gyventojai turės deklaruoti 2017 m. gruodžio 31 d. turėtą turtą.

Taisyklėse numatyta, kad gyventojai (šeimų nariai), pageidaujantys gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, turto deklaracijoje turi įrašyti 807 pareigybės / priežasties kodą.

Gyventojai, pageidaujantys gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, ir jų šeimų nariai turto deklaracijas galės pateikti elektroniniu būdu per VMI prie FM elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt), atsiųsti paštu bet kuriai apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI) arba VMI prie FM Deklaracijų tvarkymo skyriui adresu: Neravų g. 8, 66257, Druskininkai, arba tiesiogiai įteikti bet kuriai AVMI.

Taisyklių 151 punkte nustatyta, kad tuo atveju, kai gyventojai, pageidaujantys gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, ir jų šeimų nariai turto deklaracijas teikia:

  • elektroniniu būdu, tai dėl deklaracijos duomenų išrašo pateikimo, esant gyventojo rašytiniam sutikimui, į mokesčių administratorių kreipiasi sprendimą dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo priimanti savivaldybės institucija. Svarbu: prisijungęs prie EDS (https://deklaravimas.vmi.lt), gyventojas pats galės atsispausdinti turto deklaracijos nuorašą (su žyma, kad deklaracija pateikta) ir jį pateikti atitinkamai savivaldybės institucijai;
  • tiesiogiai AVMI (teikiama popierinė deklaracija), tai mokesčių administratoriui pateikiami du turto deklaracijos egzemplioriai (t. y. du identiški deklaracijos egzemplioriai arba deklaracijos originalas ir jos kopija), o šis per 7 darbo dienas nuo deklaracijos pateikimo dienos grąžina vieną deklaracijos egzempliorių su žyma, kad deklaracija yra pateikta. Šį deklaracijos egzempliorių gyventojas pateikia savivaldybei, priimančiai sprendimą dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo. Gyventojas, pageidaujantis gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, gali pateikti vieną deklaracijos egzempliorių. Tokiu atveju dėl turto deklaracijos duomenų išrašo pateikimo, esant gyventojo rašytiniam sutikimui, į mokesčių administratorių kreiptųsi sprendimą dėl finansinės paskatos suteikimo priimanti savivaldybės institucija.

Jeigu finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms gauti pageidaujantys gyventojai ir jų šeimų nariai jau deklaravo 2017 m. ataskaitinių metų turtą dėl tais metais GTDĮ 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų eitų pareigų ar kitų priežasčių, tai antrą kartą tų pačių ataskaitinių metų turto deklaracijos teikti nereikia, nesvarbu, dėl kokios priežasties turto deklaracija jau buvo pateikta.

Papildytos GTDĮ nuostatos ir papildytos Taisyklių nuostatos įsigalioja nuo š. m. rugsėjo 1 dienos, atitinkamai finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms gauti pageidaujantys gyventojai ir jų šeimų nariai turto deklaracijas mokesčių administratoriui galės pateikti nuo š. m. rugsėjo 1 dienos.

Nors finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms gauti pageidaujantiems gyventojams ir jų šeimų nariams pagal GTDĮ nuostatas ataskaitiniais metais gautų pajamų turto deklaracijoje deklaruoti nereikia (gautų pajamų lygis kreipiantis dėl finansinės paskatos gavimo nevertinamas), dėl bet kokių priežasčių turtą deklaruojančius gyventojus deklaruoti metines pajamas įpareigoja Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 27 straipsnio 3 dalies nuostatos. Todėl finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms gauti pageidaujantys gyventojai ir jų šeimų nariai Metinę pajamų deklaraciją (GPM308 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. VA-96), kaip ir turto deklaraciją, pateikti turės laikydamiesi GTDĮ turto deklaracijos pateikimo terminų.

2017 m. mokestinio laikotarpio Metinė pajamų deklaracija turi būti pateikta tuo pačiu terminu kaip ir turto deklaracija, t. y. iki kreipimosi dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms gavimo.

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija