Kvietimas teikti pasiūlymus 2019 metams dėl privačių (tikslinių) lėšų skyrimo vietinės reikšmės kelių projektams įgyvendinti

Kretingos rajono savivaldybė kviečia fizinius, juridinius asmenis ar jų grupes teikti pasiūlymus, kuriuos įgyvendinus būtų pagerintos eismo ir naudojimosi vietinės reikšmės keliais sąlygos, 2019 metams dėl privačių (tikslinių) lėšų skyrimo Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (ne aukštesnės kaip D kategorijos) statiniams, rekonstruoti, taisyti (remontuoti).

Pasiūlymus galima teikti iki 2018 m. lapkričio 1 d.

Pasiūlymai teikiami Kretingos rajono savivaldybėje, paštu (Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga) ar elektroniniu paštu (savivaldybe [at] kretinga [dot] lt), elektroniniu dokumentu, pasirašytu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo reikalavimus.

 

Pasiūlyme turi būti nurodyti ir pridėti atitinkami dokumentai:

  1. kelių projekto aprašymas;
  2. kelių projekto įgyvendinimo vieta, tikslas, nauda; paaiškinimai, kokią įtaką projekto įgyvendinimas darys bendrai rajono susisiekimo infrastruktūrai, socialinei gerovei ir saugiam eismui vietinės reikšmės kelyje;
  3. preliminari kelių projekto vertė (su PVM ir be jo), pateikiant sąmatas, parengtas teisės aktų nustatyta tvarka, skaičiuojamosiomis kainomis fizinių ar juridinių asmenų, turinčių teisę atlikti susisiekimo infrastruktūros projektavimo darbus;
  4. siūlomas perduoti privačių (tikslinių) lėšų dydis (eurais ir procentais nuo preliminarios viso projekto vertės su PVM).

Pareiškėjai su pasiūlymu ir privalomais pateikti dokumentais gali pateikti ir kitus papildomus dokumentus, kurie gali būti svarbūs vertinant kelių projektą.

Atkreipiame gyventojų dėmesį, kad Asmenų, pageidaujančių skirti privačių (tikslinių) lėšų Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių statiniams rekonstruoti, taisyti (remontuoti), pasiūlymų teikimo, jų vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašas buvo išdėstytas nauja redakcija (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 31 d. sprendimas Nr. T2-213).

Šiuo Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta, kad pareiškėjai privačiomis lėšomis turės prisidėti ne mažiau kaip 30 proc. kelių projekto vertės, o maksimali savivaldybės parama projektui įgyvendinti sieks iki 70 proc. reikalingų lėšų.