Darbėnų seniūnija kviečia teikti paraiškas

Vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Kretingos rajono savivaldybėje aprašu, patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. Nr. T2-204 (2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T2-191 išdėstytas nauja redakcija) (toliau – Aprašas), skelbiamas konkursas Kretingos rajono savivaldybės priemonei „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinti.

Paraiškos pateikimo terminas – iki 2018 m. rugsėjo 23 d.

Galimi pareiškėjai:

1) bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;

2) kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;

3) religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

Finansuotinos veiklos:

1) socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupės (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, sulaukusių senatvės pensijos amžiaus, nustatyto Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

2) vaikų ir jaunų žmonių (14–29) laisvalaikio užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);

3) kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašos veiklos);

4) sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokyklų organizavimas);

5) bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);

6) bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių sporto ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų).

Darbėnų seniūnijos išplėstinė seniūnaičių sueiga 2018 m. liepos 13 d. Priemonei įgyvendinti prioritetines vykdytinas ir finansuotinas veiklas patvirtino Aprašo 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 punktuose nurodytas veiklas.

Pareiškėjai rekomenduojamą užpildytą paraiškos formą (Aprašo 1 priedas) pristato Savivaldybės administracijai: siunčia registruotu laišku, įteikia per pašto kurjerį adresu: Kretingos rajono savivaldybės administracija, Savanorių g. 29A, LT97111, Kretinga, arba skenuotą atsiunčia el. paštu savivaldybe [at] kretinga [dot] lt. Siunčiant paraišką registruotu laišku ar per pašto kurjerį, pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų priėmimo diena. Siunčiant paraišką el. paštu, ji turi būti išsiųsta iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos, bet ne vėliau kaip iki Savivaldybės administracijos darbo laiko pabaigos.

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų kopijas:

1) pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);

2) pareiškėjo vykdytos dviejų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos;

3) asmens, turinčio veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Aprašo 5 priedo formą);

4) jei apreiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

5) jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties;

6) jeigu į projekto veiklas bus įtraukti savanoriai, – laisvos formos pažymos apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti sutartis su projekto veiklose faktiškai dalyvavusiais savanoriais;

7) pareiškėjo narių sąrašo;

8) kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Priemonei „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinti Darbėnų seniūnijai skirtų lėšų suma – 840,00 Eur. Vienam projektui įgyvendinti galima mažiausia valstybės biudžeto lėšų suma – 220,00 Eur, didžiausia 840,00 Eur.

Pareiškėjai, rengdami projektus, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kurias pagal kompetenciją teiks Kretingos rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Inga Biliūnaitė-Rušinskė, el. p. inga [dot] rusinske [at] kretinga [dot] lt, tel. (8 445) 74 139.