Savivaldybės tarybos posėdyje priimti 24 sprendimai

Praėjusį ketvirtadienį vykusiame Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai:

1. Dėl projekto „Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos J. K. Chodkevičiaus g. 1B, Kretingos m. statyba“ finansavimo (spr. Nr. T2-181).

Esmė. Numatytos 2019 metų Kretingos rajono savivaldybės biudžete lėšos projektui „Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos J. K. Chodkevičiaus g. 1B, Kretingos m. statyba“.

2. Dėl atleidimo nuo Valstybinės žemės nuomos ir žemės mokesčių Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (spr. Nr. T2-182).

Esmė. Patvirtintas Atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos ir žemės mokesčių Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašas.

3. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T2-252 „Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-183).

Esmė. Pakeistos Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklės.

4. Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo (spr. Nr. T2-184).

Esmė. Pakeistos Kretingos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamos ir asignavimai.

5. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-192 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2017–2019 metų investicijų plano derinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-185).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T2-192 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2017-2019 metų investicijų plano derinimo“ suderintas 2017-2019 metų investicijų planas ir išdėstytas nauja redakcija.

6. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-186).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“.

7. Dėl pritarimo Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2019–2021 metų programai ir jungtinės veiklos sutarties Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2019–2021 metų programos įgyvendinimo projektui (spr. Nr. T2-187).

Esmė. Pritarta Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2019-2021 metų programai ir jungtinės veiklos sutarties Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2019–2021 metų programos įgyvendinimo projektui.

8. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-8 „Dėl projekto „Kretingos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios (spr. Nr. T2-188).

Esmė. Pripažintas netekusiu galios Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimas Nr. T2-8 „Dėl projekto „Kretingos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ įgyvendinimo“.

9. Dėl pritarimo partnerystės sutarčiai (spr. Nr. T2-189).

Esmė. Pritarta partnerystės sutarties pasirašymui, įgyvendinant projektą „Vaizdo stebėjimo kamerų įdiegimas Latvijos ir Lietuvos miestų saugumui užtikrinti“.

10. Dėl projekto „Dalijimosi automobiliais ir dviračiais paslaugų plėtra Kretingos mieste“ įgyvendinimui (spr. Nr. T2-190).

Esmė. Pritarta projekto „Dalijimosi automobiliais ir dviračiais paslaugų plėtra Kretingos mieste“ įgyvendinimui.

11. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2–204 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Kretingos rajono savivaldybėje aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-191).

Esmė. Pakeistas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašas.

12. Dėl leidimo Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui stoti į Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociaciją (spr. Nr. T2-192).

Esmė. Leista Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui stoti į Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociaciją ir dalyvauti jos veikloje.

13. Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro maksimalaus pareigybių skaičiaus tvirtinimo (spr. Nr. T2-193).

Esmė. Patvirtintas Kretingos socialinių centro maksimalus pareigybių skaičius, siekiant užtikrinti socialinių paslaugų teikimą įvairioms paslaugų gavėjų grupėms.

14. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-08-25 sprendimo Nr. T2-229 ,,Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-194).

Esmė. Patvirtinti Kretingos socialinių paslaugų centro nuostatai ir išdėstyti nauja redakcija.

15. Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo (spr. Nr. T2-195).

Esmė. Pakeistos nuomos sąlygos socialinio būsto nuomininkams.

16. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-329 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-196).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, nustatymo tvarkos aprašas.

17. Dėl socialinio būsto gyvenamųjų patalpų (buto) pirkimo (spr. Nr. T2-197).

Esmė. Padidintas Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto fondas, nuperkant 2-jų kambarių butą.

18. Dėl komisijos sudarymo (spr. Nr. T2-198).

Esmė. Sudaryta pretendentų į Kretingos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigas atrankos komisija.

19. Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo ir Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais (spr. Nr. T2-199).

Esmė. Nutraukta Kretingos rajono savivaldybės turto panaudos sutartis, pasirašyta Kretingos socialinių paslaugų centro ir Kretingos lopšelio-darželio „Voveraitė“ dėl negyvenamųjų patalpų ir perduotos Kretingos Simono Daukanto progimnazijai pagal panaudos sutartį valdyti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančios Kretingos socialinių paslaugų centro patikėjimo teise valdomos negyvenamosios patalpos.

20. Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono švietimo įstaigoms (spr. Nr. T2-200).

Esmė. Perduotas Kretingos rajono švietimo įstaigoms patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Kretingos rajono savivaldybės turtas, neatlygintinai gautas ir įsigytas iš Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro.

21. Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais (spr. Nr. T2-201).

Esmė. Perduotas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos panaudos pagrindais neatlygintinai valdyti ir naudotis 20 metų laikotarpiui įstatuose nurodytai veiklai vykdyti Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas.

22. Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise (spr. Nr. T2-202).

Esmė. Perduotas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Kretingos rajono savivaldybės administracijai nuostatuose nurodytai veiklai vykdyti Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas, šiuo metu patikėjimo teise valdomas Kretingos lopšelio-darželio „Voveraitė“.

23. Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (spr. pr. Nr. T2-203).

Esmė. Perimtas valstybės turtas Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir perduotas Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinei mokyklai bei Kretingos rajono Salantų gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

24. Dėl gatvės geografinių charakteristikų ir gatvės priklausomybės gyvenamajai vietovei keitimo Kretingos seniūnijoje (spr. Nr. T2-204).

Esmė. Pakeistos Kretingos rajono savivaldybės Kretingos seniūnijos Žibininkų kaimo Mokyklos gatvės geografinės charakteristikos ir Kretingos rajono savivaldybės Kretingos seniūnijos Daktarų kaimo Pamiškės gatvė priskirta Grykšių kaimui.

 

Kretingos rajono savivaldybės tarybos birželio 28 d. posėdyje priimti sprendimai paskelbti Kretingos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje, adresu www.kretinga.lt.