Pradedamas rengti Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies - Kretingos miesto bendrojo plano keitimas

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel.: 8 445 53141, el. paštas: savivaldybe [at] kretinga [dot] lt, interneto svetainė: www.kretinga.lt.

Planuojama teritorija: Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrasis plotas - 98929,02 ha.

Planavimo pagrindas: Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimą Nr. T2-6 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Planavimo dokumento rengėjas: parenkamas viešojo pirkimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Planavimo tikslai:

1. sudaryti sąlygas darniai Kretingos miesto ir Kretingos rajono teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius;

2. nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų Kretingos miestui ir Kretingos rajonui svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;

3. sudaryti sąlygas racionaliam miesto ir rajono gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;

4. numatyti Kretingos miesto ir Kretingos rajono teritorijos gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;

5. kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse;

6. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;

7. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl Kretingos miesto naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;

8. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.

 

Planavimo uždaviniai:

1. suformuoti Kretingos miesto ir Kretingos rajono teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis;

2. optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą;

3. nustatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemė naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones;

4. detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.

5. nustatyti savivaldybės ir jos urbanistinių centrų socialinės infrastruktūros sistemos vystymo reikalavimus detalizuojant valstybės bei savivaldybės lygmens bendrųjų planų privalomąsias teritorijos naudojimo nuostatas;

6. patikslinti numatomų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų plėtros kryptis, numatyti daugiafunkcines žemės naudojimo galimybes, išlaikant planuojamos veiklos reikalingą aplinkos kokybę, darnų teritorijos vystymą (-si) ir optimalų teritorijos plotą;

7. numatyti ir detalizuoti savivaldybei svarbių objektų išdėstymą;

8. numatyti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo bei formavimo kryptis; nustatyti pramoninių teritorijų vystymo bei formavimo kryptis;

9. numatyti kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo kryptis, siūlomas priemones ir apribojimus, užtikrinančius kraštovaizdžio bendrąją ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtinių, kultūrinių vertybių, kraštovaizdžio kompleksų išsaugojimą, gamtinio karkaso ir kraštovaizdžio tvarkymo zonų įtaką urbanizuotoms ir urbanizuojamoms teritorijoms;

10. detalizuoti Kretingos miesto kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių apsaugos aspektus, panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą;

11. numatyti ypatingų inžinerinių statinių išdėstymą pažymint visus esamus, rengiamu Bendrojo plano keitimu ir kitais teritorijų planavimo dokumentais numatomus 30 m ir aukštesnius ypatingus inžinerinius statinius, kuriems aptarnauti reikalingas ne didesnis kaip 0,01 ha žemės plotas, kuriam numatytu atveju neformuojamas atskiros žemės sklypas;

12. tobulinti ir vystyti istoriškai susiklosčiusią miesto urbanistinę struktūrą, architektūrinę erdvinę kompoziciją.

13. pagal poreikį gali būti nustatomi ir kiti teisės aktais pagrįsti planavimo uždaviniai bei papildomi teritorijos naudojimo reglamentai.

 

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Atliekamas. Informaciją apie SPAV procedūras bus teikiama papildomai.

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumentų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, apie kurį bus paskelbta atskirai.

Išsamesnė informacija teikia Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, adresas: Savanorių g. 29A, Kretinga, tel.: 8 445 51031; 8 445 54503, kab. 106; 107, el. paštas: architekturos [dot] ir [dot] teritoriju [dot] planavimo [dot] skyrius [at] kretinga [dot] lt.

 

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimą Nr. T2-6 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. įsakymo projektas „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos tvirtinimo“.