Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • konsultuoja seniūnijos gyventojus visais socialinės paramos ir socialinių paslaugų klausimais;
 • priima seniūnijos gyventojų prašymus ir kitus reikalingus dokumentus dėl socialinės paramos mokiniams, išmokų vaikams, socialinės pašalpos, kompensacijų skyrimo, rengia sprendimus dėl išmokų vaikams skyrimo ir suformuoja bylas;
 • priima, registruoja prašymus bei kitus dokumentus vienkartinei materialinei paramai iš Savivaldybės biudžeto gauti, teikia juos svarstyti Paramos teikimo komisijai;
 • pagal sudarytą sutartį internetiniu ryšiu iš Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko bazės gauna duomenis, spausdina pažymas apie piniginės socialinės paramos gavėjų nekilnojamąjį turtą ir vertina pareiškėjo turimą nekilnojamąjį turtą ir teisę į piniginę socialinę paramą pagal turimo turto vertę;
 • renka informaciją iš turimų duomenų bazių: Gyventojų registro, valstybės įmonės Registrų centro, valstybės įmonės ,,Regitra“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, darbo biržos, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, ją atspausdina ir patvirtina savo parašu;
 • priima gyventojų prašymus dėl maisto iš intervencinių atsargų skyrimo, patikrina teisę į paramą, suveda duomenis į kompiuterinę programą Parama ir SPIS, organizuoja maisto išdalinimą ir parengia ataskaitą;
 • lankosi seniūnijos gyventojų šeimose, nustato gyvenimo sąlygas, surašo buities tyrimo aktus, bendradarbiaudamas su Vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – VTAS) darbuotojais, socialinių paslaugų, švietimo įstaigomis, pirminės asmens sveikatos priežiūros centru, policija, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt., sprendžia seniūnijos gyventojų socialines problemas;
 • atlieka šeimų, kuriose galima socialinė rizika, stebėsena, lankosi jose, numato individualios prevencijos priemones ir teikia informaciją seniūnui, VTAS ir Socialinių reikalų ir sveikatos skyriui (toliau – Skyrius);
 • išrašo siuntimus asmenims, kuriems įstatymų nustatyta tvarka skirta atlikti visuomenei naudingus darbus;
 • dalyvauja sudarytų komisijų darbuose, svarstant seniūnijos gyventojų socialinius klausimus;
 • gavus pranešimą iš Skyriaus apie planuojamą globos, rūpybos nustatymą, globėjo ar rūpintojo paskyrimą neįgaliam suaugusiam asmeniui, teikia seniūnijos rekomendaciją – išvadą apie neįgalų asmenį, jo esamą padėtį, juo besirūpinančius asmenis, siūlomo rūpintojo, globėjo kandidatūrą;
 • informuoja savivaldybės VTAS ar policiją apie žinomus ar matomus smurto prieš vaikus, vaikų nepriežiūros atvejus;
 • kaupia ir teikia informaciją Savivaldybės administracijos VTAS ir Skyriui apie vaikus, likusius be tėvų globos, daugiavaikes šeimas, socialinės rizikos vaikus iki 18 metų amžiaus;
 • renka ir analizuoja informaciją apie seniūnijos vienišus, neįgalius gyventojus, pensininkus, ir kitus socialiai remtinus žmones, prireikus tarpininkauja skiriant jiems socialines paslaugas, techninės pagalbos priemones, piniginę socialinę paramą;
 • teikia seniūnui metinę ataskaitą apie savo vykdytą veiklą per kalendorinius metus;
 • užtikrina turimos informacijos apie privačius asmenis konfidencialumą, saugo patikėtus dokumentus, laikydamasis atitinkamų įstatymų nustatytos tvarkos;
 • parengia pagal bylų nomenklatūrą savo srities dokumentus ir juos pateikia už archyvo tvarkymą atsakingam darbuotojui;
 • vykdo Kretingos rajono savivaldybės teisės aktus civilinės saugos klausimais kasdienėje veikloje ir esant ekstremalioms situacijoms;
 • vykdo kitus seniūno pavedimus ir nurodymus darbo klausimais.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • specialistas turi turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą;
 • būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, socialines paslaugas ir socialinę paramą;
 • išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
 • gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas;
 • mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštinės programomis ir interneto naršyklėmis;
 • gebėti vertinti ir apibendrinti socialines problemas, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje.