Patvirtinti ugdymo planai ateinantiems dvejiems mokslo metams

Šią savaitę baigti derinti ugdymo planai, kuriais 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metais vadovausis Kretingos rajono savivaldybės ugdymo įstaigos. Nauji planai orientuoti į mokinių akademinių pasiekimų gerinimą, gabių mokinių ugdymą, ugdymo turinio siejimą su integruotu atskirų dalykų, pavyzdžiui – sveikatos ugdymo, žmogaus saugos, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos, rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo, žinių perteikimu, racionalesnį mokinio krepšelio lėšų naudojimą bei tolygesnį papildomų ugdymo dienų paskirstymą.

Ateinančių dvejų mokslo metų ugdymo planus kiekviena iš 18 savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių bendrąsias ugdymo programas, atsižvelgdama į savo tikslus, mokyklos bendruomenės poreikius ir iškylančius pokyčius, rengė pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus bendruosius ugdymo planus. Juose numatyta, kad nuo šiol mokslo metai bus dešimčia dienų ilgesni. 5–10 ir I–III gimnazijos klasių mokiniams šie mokslo metai truks 181 dieną, IV gimnazijos klasės mokiniams – 166 dienas.

Kaip išdėstyti papildomas dešimt dienų 5–11 klasėse, teisė nuspręsti suteikta mokykloms, jų steigėjai savivaldybei. Savivaldybės siūlymu penkias papildomas ugdymo dienas mokyklos organizuos ne mokslo metų pabaigoje, o per pačius mokslo metus – rekomenduota: per mokslo metų pradžios šventę, lapkričio mėnesį organizuojamą ugdymo karjeros dieną, balandį – žemės dieną, gegužę – pilietiškumo ugdymo dieną ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventę. Dėl kitų penkių dienų organizavimo kiekviena mokykla yra apsisprendusi individualiai.

Rekomendacijas mokykloms, kaip organizuoti penkias ugdymo dienas kitais, t. y. 2018–2019 mokslo metais, savivaldybė pateiks šių mokslo metų pabaigoje, atsižvelgdama į 2017–2018 mokslo metų penkių ugdymo dienų organizavimo laiko tikslingumą.

Siekdamos optimizuoti mokinių mokymosi krūvius, į ugdymo turinį mokyklos integruoja kelių dalykų turinį, dalykų turinio temas ar problemų sprendimą. Integruoto ugdymo turinio įgyvendinimą mokykla organizuoja savo pasirinktu būdu: integruojant į dalyko ar dalykų ugdymo turinį kaip laisvai mokinio pasirenkamą ar kaip privalomą dalyką, skiriant tam mokymosi dienų per mokslo metus, kaip neformaliojo vaikų švietimo veiklas. Integruojamos žmogaus saugos, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos, karjeros ugdymo, etninė, antikorupcinė, rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo, sveikatos ugdymo ir kitos programos. Svarbiausia – kad mokykla sudaro sąlygas ir skatina mokinius dalyvauti integruotuose veiklose, taip prisidėdama prie mokslo populiarinimo, inovacijų kultūros ugdymo.

Turėdamos dvejų metų ugdymo planus, mokyklos gali geriau planuoti savo veiklą. Kaip ir kasmet, rengiant mokyklos ugdymo planą buvo sudaroma darbo grupė, į kurią bendradarbiavimo pagrindais įtraukiami mokytojai, mokyklos administracija. Savivaldybės administracijos direktorius ugdymo plano projektą suderino tik po to, kai jam pritarė mokyklos taryba ir patikrino Švietimo skyrius. Mokyklos ugdymo planą savo įsakymu tvirtina mokyklos direktorius.

 

Informacinių technologijų skyrius