Kvietimas teikti pasiūlymus 2018 metams dėl privačių (tikslinių) lėšų skyrimo vietinės reikšmės kelių projektams įgyvendinti

Kretingos rajono savivaldybė kviečia fizinius, juridinius asmenis ar jų grupes teikti pasiūlymus, kuriuos įgyvendinus būtų pagerintos eismo ir naudojimosi vietinės reikšmės keliais sąlygos, 2018 metams dėl privačių (tikslinių) lėšų skyrimo Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (ne aukštesnės kaip D kategorijos) statiniams, rekonstruoti, taisyti (remontuoti).

Pasiūlymus galima teikti iki 2017 m. lapkričio 1 d.

Pasiūlymai teikiami Kretingos rajono savivaldybėje, paštu (Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga), faksu ((8 445) 52 448) ar elektroniniu paštu (savivaldybe [at] kretinga [dot] lt) elektroniniu dokumentu, pasirašytu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo reikalavimus.

Pasiūlyme turi būti nurodyti ir pridėti atitinkami dokumentai:

  1. kelių projekto aprašymas;
  2. kelių projekto įgyvendinimo vieta, tikslas, nauda; paaiškinimai, kokią įtaką projekto įgyvendinimas darys bendrai rajono susisiekimo infrastruktūrai, socialinei gerovei ir saugiam eismui vietinės reikšmės kelyje;
  3. preliminari kelių projekto vertė (su PVM ir be jo), pateikiant sąmatas skaičiuojamosiomis kainomis;
  4. siūlomas perduoti privačių (tikslinių) lėšų dydis (eurais ir procentais nuo preliminarios viso projekto vertės su PVM).

Pareiškėjai su pasiūlymu ir privalomais pateikti dokumentais gali pateikti ir kitus papildomus dokumentus, kurie gali būti svarbūs vertinant kelių projektą.

Pasiūlymų vertinimo ir kelių projektų pripažinimo tinkamais įgyvendinti kriterijai nustatyti Asmenų, pageidaujančių skirti privačių (tikslinių) lėšų Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių statiniams rekonstruoti, taisyti (remontuoti), pasiūlymų teikimo, jų vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos apraše (Toliau – Tvarkos aprašas), patvirtintame Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T2-296 (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-238 redakcija).