Skelbiamas konkursas Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro direktoriaus pareigoms eiti

Kretingos rajono savivaldybė  skelbia konkursą Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro,  esančio Kretingoje, Žemaitės alėjoje 1, LT 97106, direktoriaus pareigoms eiti.

Direktoriaus  mėnesinės algos pastovioji dalis – 965,70 Eur, kintamoji mėnesinės algos dalis priklauso nuo centro metinių veiklos rodiklių.

Direktoriaus funkcijos: planuoti, organizuoti  įstaigos darbą taip, kad būtų teikiama kokybiška psichikos sveikatos priežiūra ir socialinė pagalba psichikos ligoniams bei kitiems asmenims, būtų gerinama Kretingos rajono gyventojų sveikata.

Reikalavimai pretendentui:

 

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Būti Lietuvos Respublikos piliečiu ar asmeniu, turinčiu  leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

2. Mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“.

3. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam  prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).

4. Turėti ne mažiau kaip 1 metų administracinio darbo patirties sveikatos priežiūros ir (ar) socialinių paslaugų srityje.

 

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Išmanyti, vadovautis ir  gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymus, Kretingos rajono savivaldybės tarybos  sprendimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius  sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą.

2. Žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti  jais vadovautis  organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą.

3. Nepriekaištinga reputacija (elgesys ar veikla, nepažeidžiant profesinės etikos ir deontologijos normų).

4.  Raštvedybos įgūdžiai.

5. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

6. Mokėti atlikti įstaigos ekonominės veikos analizę, ją apibendrinti, daryti išvadas ir teikti pasiūlymus.

7. Mokėti kaupti informaciją, ją valdyti, apibendrinti ir daryti išvadas.

8. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, turėti  praktinių įgūdžių.

9. Išmanyti strateginio planavimo metodiką, gebėti organizuoti darbą, rengiant strateginės veiklos planus ir programas.

 

Pretendento papildoma kompetencija laikoma:

  • vadovavimo sveikatinimo veiklos valdymo subjektams  (ar jų padaliniams, filialams) patirtis;
  • įgytas aukštasis universitetinis ar jam prilygintas biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, odontologijos, farmacijos, visuomenės sveikatos, slaugos ar reabilitacijos studijų krypčių išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis), biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ir sveikatos arba gyvybės mokslų studijų krypčių grupių, arba socialinių mokslų studijų  srities ekonomikos, teisės arba viešojo administravimo studijų krypties mokslo laipsnis;
  • kvalifikacijos tobulinimas ir (arba) mokslinės publikacijos sveikatos politikos,   sveikatinimo veiklos strateginio planavimo, valdymo bei organizavimo, visuomenės sveikatos,  sveikatos priežiūros reformos, sveikatos ekonomikos, vadybos, teisės, sveikatos mokymo ir ugdymo, socialinio darbo, informacinių technologijų, kitose su sveikatinimo veiklos organizavimu  ir valdymu susijusiose srityse per paskutinius 5 metus (pretendentui pateikus kvalifikacijos      tobulinimą liudijančius pažymėjimus ar mokslinių publikacijų kopijas);
  • darbdavio (-ių) ir (arba) aukštojo mokslo įstaigos vadovo  rekomendacija (pretendentui pateikus rekomendacinį raštą apie savo profesinę patirtį (vykdytą veiklą) ir darbo kokybę);
  • Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) mokėjimas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis 2004  m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L  390, p. 6).

Papildoma kompetencija vertinama geriausiai įvertintiems pretendentams surinkus po lygiai balų.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentas pateikia šiuos  dokumentus:

1. Prašymą  dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę, pilietybę ir  išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas (siunčiant registruotu laišku –  pateikiamos dokumentų kopijos patvirtintos notaro);

3. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą, jo kopiją ir (ar) kitą  dokumentą, įrodantį bendruosiuose kvalifikaciniuose reikalavimuose nurodytą darbo stažą.

4. Dokumentus, patvirtinančius nurodytus specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus ir jų kopijas.

5. Nurodytų savo papildomų kompetencijų  (privalumų) sąrašą ir jas įrodančių dokumentų kopijas.

6. Gyvenimo aprašymą.

7. Užpildytą pretendento anketą (forma pridedama).

8. Savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą.

 

Dokumentų pateikimas

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo per  Valstybės tarnybos  valdymo informacinę sistemą, adresu portalas.vtd.lt (pasirinkti skyrių "Darbuotojų konkursai").

Telefonai pasiteirauti: (8 445) 77 730, 51 019, el.p. grazina [dot] bendikiene [at] kretinga [dot] lt, daiva [dot] sleiniute [at] kretinga [dot] lt

 

Pretendento anketa

Direktoriaus pareigybės aprašymas

 

Konkursas paskelbtas 2017-08-01