Kviečiame Kretingos seniūnijos bendruomenines, nevyriausybines organizacijas, religines bendruomenes teikti paraiškas

Kviečiame Kretingos (kaimiškosios) seniūnijoje registruotas ir veikiančias bendruomenines, nevyriausybines organizacijas, religines bendruomenes ir/ar bendrijas teikti paraiškas pagal priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė).

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Kretingos rajono savivaldybėje aprašu, patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimu Nr. T2-204 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Kretingos rajono savivaldybėje aprašo tvirtinimo“.

 

Projektų paraiškos gali būti teikiamos šioms Kretingos (kaimiškosios) seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokoliniu sprendimu patvirtintoms veikloms, tenkinančios viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius, įgyvendinti:

 1. Vaikų ir jaunimo užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą). Finansavimas bus skiriamas 1 paraiškai, maksimali projekto vertė – 800 Eur.
 2. Bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomenines organizacijas ir vietos valdžios institucijas bendradarbiauti, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas). Finansavimas bus skiriamas 3 paraiškoms, maksimali skirta suma šiai veiklai - 1844,00 Eur.
 3. Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos). Finansavimas bus skiriamas 2 paraiškoms, maksimali skirta suma šiai veiklai - 1400,00 Eur.

 

Tinkami pareiškėjai:

 1. bendruomeninės organizacijos;
 2. nevyriausybinės organizacijos;
 3. religinės bendruomenės ar bendrijos.

Pareiškėjas turi būti registruotas ir veikiantis Kretingos (Kaimiškosios) seniūnijos teritorijoje.

 

Paraiškos priimamos iki liepos 27 dienos (imtinai).

 

Prie paraiškos pridedami šie dokumentai:

 1. Pareiškėjo steigimo dokumentų (nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) kopija,
 2. Registracijos pažymėjimo kopija;
 3. Jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, originalas ar tinkamai patvirtinta jo kopija
 4. Organizacijos narių sąrašas;
 5. Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu – bendradarbiavimo susitarimo (sutarties) kopija
 6. Komerciniai pasiūlymai;
 7. Kiti pareiškėjo pageidavimu pateikiami dokumentai.

Paraiška su priedais pristatoma Savivaldybės administracijai, siunčiama registruotu laišku, įteikiama pašto kurjerio adresu: Kretingos rajono savivaldybės administracija, Savanorių g. 29A, LT97111, Kretinga, arba skenuota atsiunčiama el. paštu savivaldybe [at] kretinga [dot] lt. Siunčiant paraišką registruotu laišku ar per pašto kurjerį, pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų priėmimo diena. Siunčiant paraišką el. paštu, ji turi būti išsiųsta iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos, bet ne vėliau kaip iki Savivaldybės administracijos darbo laiko pabaigos.

 

Aktualūs dokumentai:

 1. Paraiškos forma
 2. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Kretingos rajono savivaldybėje aprašas (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2193f200653711e7b85cfdc787069b42)
 3. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašas (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6ebe07e0421a11e7b66ae890e1368363)

 

Daugiau informacijos apie Priemonės įgyvendinimą ir paraiškų teikimą gali suteikti Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Giedrė Ringytė, tel. (8 445) 74 139, el. p. giedre [dot] ringyte [at] kretinga [dot] lt.