Skelbiamas konkursas Kretingos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareigoms eiti

Kretingos rajono savivaldybė skelbia konkursą eiti Kretingos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro, savivaldybės biudžetinės įstaigos, esančios Kretingoje, J.Pabrėžos g. 8, LT – 97129, direktoriaus pareigoms eiti.

Direktoriaus pareigos: vadovauti Kretingos rajono Visuomenės sveikatos biurui, organizuoti visą jo veiklą ir už ją atsakyti.

Reikalavimai pretendentui:

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

1. būti Lietuvos Respublikos piliečiu ar asmeniu, turinčiu leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

3. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

4. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo sveikatos priežiūros ir (arba) socialinių paslaugų srityse patirtį.

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:

1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

2. žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;

3. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).

Pretendento papildoma kompetencija laikoma:

  • vadovavimo sveikatinimo veiklos valdymo subjektams (ar jų padaliniams, filialams) patirtis;
  • įgytas aukštasis universitetinis ar jam prilygintas biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, odontologijos, farmacijos, visuomenės sveikatos, slaugos ar reabilitacijos studijų krypčių išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis), biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ir sveikatos arba gyvybės mokslų studijų krypčių grupių, arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės arba viešojo administravimo studijų krypties mokslo laipsnis;
  • kvalifikacijos tobulinimas ir (arba) mokslinės publikacijos sveikatos politikos, sveikatinimo veiklos strateginio planavimo, valdymo bei organizavimo, visuomenės sveikatos, sveikatos priežiūros reformos, sveikatos ekonomikos, vadybos, teisės, sveikatos mokymo ir ugdymo, socialinio darbo, informacinių technologijų, kitose su sveikatinimo veiklos organizavimu ir valdymu susijusiose srityse per paskutinius 5 metus (pretendentui pateikus kvalifikacijos tobulinimą liudijančius pažymėjimus ar mokslinių publikacijų kopijas);
  • darbdavio (-ių) ir (arba) aukštojo mokslo įstaigos vadovo rekomendacija (pretendentui pateikus rekomendacinį raštą apie savo profesinę patirtį (vykdytą veiklą) ir darbo kokybę);
  • Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) mokėjimas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6).

Papildoma kompetencija vertinama geriausiai įvertintiems pretendentams surinkus po lygiai balų.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę, pilietybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas (siunčiant registruotu laišku - pateikiamos dokumentų kopijos patvirtintos notaro);

3. valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą, jo kopiją ir (ar) kitą dokumentą, įrodantį bendruosiuose kvalifikaciniuose reikalavimuose nurodytą darbo stažą;

4. dokumentus, patvirtinančius nurodytus specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus ir jų kopijas;

5. nurodytų savo papildomų kompetencijų (privalumų) sąrašą ir jas įrodančių dokumentų kopijas;

6. gyvenimo aprašymą;

7. užpildytą pretendento anketą;

8. savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą.

Pretendentas dokumentus gali pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Bendrajame skyriuje šiuo adresu: Kretingos rajono savivaldybės administracija, 209 kab., Savanorių g. 29 A, LT 97111 Kretinga. Telefonas pasiteirauti ( 8 445) 77 730, 51 019.