Teikiamas Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto projektas

Kretingos rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintais 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansiniais rodikliais, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, kitais teisės aktais, Kretingos rajono savivaldybės tarybos patvirtintais strateginio planavimo dokumentais, Kretingos rajono savivaldybės biudžeto projekto rengimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašu), patvirtintu Kretingos rajono administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-1068 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-05 įsakymo Nr. A1-858 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto projekto rengimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“, ir Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų parengtomis programomis ir jų sąmatų projektais.

Vadovaujantis Tvarkos aprašu, Švietimo įstaigų veiklos išlaidos apskaičiuojamos vadovaujantis patvirtintais Švietimo įstaigų veiklos išlaidų apskaičiavimo principais, Seniūnijų programoms finansuoti skiriami asignavimai paskirstomi seniūnijoms, vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų programoms vykdyti skiriamų asignavimų apskaičiavimo principais. Taip pat Tvarkos apraše asignavimų valdytojai yra įpareigoti, kad praėjusių metų skolos būtų padengtos planuojamais metais, neviršijant tiems metams skirtų Savivaldybės biudžeto asignavimų.

Savivaldybių biudžetams pagrindinius pajamų rodiklius planuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerija. Šio Įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje savivaldybių biudžetams nustatytas finansinis rodiklis (prognozuojamos gauti pajamos), kuriuo savivaldybės privalo vadovautis, rengdamos savo biudžetus. 2017 metams Savivaldybei patvirtintos prognozuojamos pajamos sudaro 15926,0 tūkst. Eur ir patvirtinta pervedama gyventojų pajamų mokesčio dalis Kretingos rajono savivaldybei – 1,199 procentų.

Įstatyme nuo 2017 m. sausio 1 d. patvirtinta nuostata, kad savivaldybės, kurios biudžeto planuojami asignavimai neviršija 0,3 procento praėjusių metų BVP to meto kainomis, metinio grynojo skolinimosi suma negali būti teigiamas dydis. Rengiant 2017 metų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto projektą, yra atsižvelgta į minimas Įstatymo nuostatas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 5 dalimi, Savivaldybės taryba biudžetą patvirtina per du mėnesius nuo valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo. Jeigu biudžetas laiku nepatvirtinamas, asignavimai metų pradžioje iki biudžeto patvirtinimo kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusių metų biudžeto asignavimų. Jeigu savivaldybė nustatytu laiku nepatvirtina biudžeto, lėšos iš valstybės biudžeto atitinkamai savivaldybei iki biudžeto patvirtinimo laikinai nepervedamos.

 

Pajamos

Savivaldybės biudžeto pajamos prognozuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintais savivaldybių biudžetų finansiniais rodikliais bei prognozuojamomis biudžetinių įstaigų pajamomis, lėšomis, skirtomis valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, investiciniams projektams finansuoti, ir kitomis įstatymų nustatytomis pajamomis.

Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų dalyje GPM patvirtinta 14580,0 tūkst. Eur arba 720,2 tūkst. Eur daugiau nei buvo patvirtinta 2016 metams. GPM koreguotas dėl lėšų, skirtų kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui didinimo nuo 2016-07-01 dienos, dėl minimalios mėnesinės algos didinimo iki 380 eurų nuo 2016-07-01 dienos ir pajamų pokyčių korekcijos.

Žemės mokesčio planuojama surinkti 350,0 tūkst. Eur, t. y. tiek pat, kiek buvo planuota 2016 metais.

Nekilnojamojo turto mokesčio planuojama gauti 797,0 tūkst. Eur, t. y. 34,0 tūkst. Eur mažiau, nei buvo patvirtinta 2016 metais.

Žemės nuomos mokesčio 2017 metais planuojama surinkti 120,0 tūkst. Eur.

Biudžetinės įstaigos planuoja gauti 1029,6 tūkst. Eur biudžetinių įstaigų pajamų už trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuomą, už išlaikymą švietimo ir kitose įstaigose ir pajamų už atsitiktines prekes ir paslaugas.

Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų 2017 m. planuojama 10525,7 tūkst. Eur, tai yra 3824,2 tūkst. Eur mažiau nei 2016 metais, viena iš priežasčių yra ta, kad dar nėra pasirašyti ministrų įsakymai dėl valstybės investicijų programos lėšų paskirstymo savivaldybėms. Šiuo metu yra gautas tik kultūros ministro įsakymas dėl 250,0 tūkst. Eur skyrimo Kretingos bibliotekos statybai. Kitoms valstybinėms (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijoms vykdyti 2017 m. skirta arba 13,5 tūkst. Eur mažiau nei 2016 m. Mokinio krepšelio 2017 metams skirta 8231,8 Eur, arba 226,6 tūkst. Eur daugiau nei 2016 m. Speciali tikslinė dotacija Marijos Tiškevičiūtės mokyklos klasių mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių, 2017 m. numatyta 53,8 tūkst. Eur arba 2,9 tūkst. Eur mažiau nei buvo skirta 2016 m.

Patvirtintas mokinio krepšelio dydis vienam sutartiniam mokiniui 2017 metams yra 1059 Eur (2016 metais buvo 1014 Eur). Bendros 2017 m. Savivaldybės biudžeto pajamos iš mokesčių ir dotacijų (be specialiosios tikslinės dotacijos vietinės reikšmės keliams ir gatvėms remontuoti, biudžeto apyvartinių lėšų ir skolintų lėšų investiciniams projektams finansuoti) sudaro 29127,9 tūkst. Eur. 2017 m. Savivaldybės biudžete yra numatytos skolintos lėšos investiciniams projektams finansuoti – 1150,0 tūkst. Eur. Į Savivaldybės biudžeto pajamas, vadovaujantis biudžeto sandaros įstatymo 22 straipsnio 1 dalimi, nuo 2016 m. įtraukiamos ir Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos. Pagal šiuo metu pasirašytas finansavimo sutartis jos sudaro 282,6 tūkst. Eur, apyvartinės biudžeto lėšos yra 1757,3 tūkst. Eur, iš jų pagal biudžeto sandaros įstatymą 259,7 tūkst. Eur skiriama trumpalaikiams kreditiniams įsiskolinimams apmokėti ir 1108,4 tūkst. Eur yra numatoma ilgalaikėms bankų paskoloms grąžinti.

 

2016–2017 metų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto pajamų struktūra

 

Detali pajamų struktūra pateikiama 1 lentelėje „2016–2017 metų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto pajamų palyginamoji lentelė“ (pridedama).

Informacija apie 2016–2017 m. Kretingos rajono savivaldybei skirtas lėšas valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti pateikiama 2 lentelėje (pridedama).

 

Asignavimai

Asignavimų valdytojų apskaičiuotas ir pateiktas lėšų poreikis, reikalingas 2017 m. programoms vykdyti, sudaro 35247,0 tūkst. Eur, o tai gerokai viršija rajono biudžeto galimybes. Bendra asignavimų suma kartu su apyvartinėmis lėšomis 2017 m. yra 32317,8 tūkst. Eur. Rengiant 2017 m. Savivaldybės biudžeto išlaidų projektą, buvo atsižvelgta į tai, kad nuo 2016 m. liepos 1 d. didėjo minimalioji mėnesinė alga, buvo padidintas auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų, kultūros ir meno darbuotojų bei socialinių darbuotojų darbo užmokestis. Taip pat atsižvelgta į pasirašytas ir nebaigtas įvykdyti sutartis, kreditinius įstaigų įsiskolinimus ir finansines galimybes.

Biudžeto projekte daugiausiai biudžeto asignavimų, kaip ir kasmet, numatoma švietimui. 2017 metų biudžete Švietimo programai numatyta 14738,0 tūkst. Eur arba 45,6 proc. visų rajono biudžeto asignavimų, Vietinio ūkio – 3296,9 tūkst. Eur arba 10,2 proc., Socialinės paramos programai – 2976,6 tūkst. Eur arba 9,2 proc., Bendrajai programai – 3581,7,1 tūkst. Eur arba 11,1 proc. biudžeto asignavimų.

 

 

Palyginus 2017 m. Savivaldybės biudžeto asignavimų pagal programas projektą su 2016 m. patikslintu planu, asignavimai pagal programas yra skiriami panašūs, kaip ir 2016 metais.

2017 m. Bendroji programa sudaro 3581,7 tūkst. eurų, iš jų pagal sutartis grąžinama 1154,0 tūkst. eurų ilgalaikių bankų paskolų. Paskolos bus grąžinamos iš biudžeto apyvartos lėšų ir Savivaldybės biudžeto. Vietinio ūkio programa mažesnė 544,9 tūkst. Eur, nes kol kas nėra žinomos Savivaldybei skirtos Vietinės reikšmės kelių priežiūros ir remonto lėšų sumos. 2016 m. vietinės reikšmės keliams ir gatvėms remontuoti buvo gauta 1262,2 tūkst. Eur. Taip pat ir Strateginio planavimo ir investicijų programai asignavimai yra mažesni nei 2016 metais, jie bus didinami pasirašius finansavimo sutartis pagal Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos lėšomis finansuojamus projektus ir gavus patvirtintą finansavimą projektams, kurie bus vykdomi iš Valstybės investicijų programos lėšų. Valstybės investicijų programai vykdyti 2016 m. buvo gauta 2675,4 tūkst. Eur, 2017 m. biudžeto projekte Valstybės investicijų programai šiuo metu yra numatyta tik 250,0 tūkst. Eur Kretingos M. Valančiaus bibliotekos pastato statybai. Dėl skiriamų Valstybės investicijų programos lėšų informacija gali būti tikslinama, nes ne visiems projektams lėšos teisės aktais yra patvirtintos.

2017 metų Savivaldybės biudžeto asignavimai pagal programas ir jų palyginimas su 2016 m. patikslintu planu pateikiami lentelėje.

 

2017-2016 m. Kretingos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų pagal programas palyginimas
 
Programos pavadinimas
2017 m. biudžeto asignavimai pagal programas (projektas), tūkst. Eur
2016 m. patikslinas planas, tūkst. Eur
Skirtumas (+,-), tūkst. Eur
Bendroji programa
3581,7
3489,6
92,1
Seniūnijų programa
2444,0
2423
21,0
Žemės ūkio programa
352,4
363,5
-11,1
Strateginio planavimo ir investicijų programa
2187,9
3517,1
-1329,2
Vietinio ūkio programa
3296,9
3841,8
-544,9
Sveikatos apsaugos programa
264,0
236,3
27,7
Kultūros programa
2166,3
2233,5
-67,2
Švietimo programa
14738,0
14663,9
74,1
Socialinės paramos programa
2976,6
2777,6
199,0
Kūno kultūros ir sporto programa
120,3
133,5
-13,2
Informacinių technologijų programa
88,8
84,5
4,3
Architektūros ir teritorijų planavimo programa
100,9
114,1
-13,2
Iš viso asignavimų:
32317,8
33878,4
-1560,6

 

2017 metams specialiosioms tikslinėms dotacijoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti iš valstybės biudžeto yra gauta 1990,1 tūkst. Eur, t. y. 13,5 tūkst. Eur mažiau nei buvo skirta 2016 metais.

Informacija apie 2016–2017 m. Kretingos rajono savivaldybei skirtas lėšas valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti pagal programas pateikiama 2 lentelėje (pridedama).

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės tarybos reglamentu, gyventojai ir juridiniai asmenys pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto teikia 7 dienas nuo projekto paskelbimo dienos Savivaldybės interneto svetainėje ir informacijos apie parengtą biudžeto projektą paskelbimo vietiniame laikraštyje. Pastabos ir pasiūlymai teikiami elektroninio pašto adresu finansai [at] kretinga [dot] lt arba raštu Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir biudžeto skyriui.

 

PRIDEDAMA:

  1. 2017 m. Kretingos rajono savivaldybės biudžeto projektas (1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas, 6 priedas).
  2. Kretingos rajono savivaldybės biudžeto pajamų palyginamoji lentelė (1 lentelė).
  3. Specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (2 lentelė).