Aktualu statinių naudotojams

Informuojame, kad nuo šių metų sausio 1 d. pasikeitė Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ir statybos techninis reglamentas (STR 1.03.07:2017„Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“), kurie nustato statinių naudojimą ir priežiūrą. Keitėsi ir teisinė atsakomybė už statinių naudojimo priežiūros reikalavimų nevykdymą, kuri numatyta praėjusių metų gruodžio 29 d. įsiteisėjusiame Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse.

 

Statinių naudotojų pareigos yra apibrėžtos Statybos įstatymo 47 straipsnyje:

  1. naudoti statinį (jo patalpas) pagal paskirtį, išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus ir tvarką;
  2. laikytis normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ar normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose nustatytų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, kad būtų išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus;
  3. šio ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka organizuoti ir (ar) atlikti statinio techninę priežiūrą;
  4. suremontuoti, rekonstruoti arba nugriauti statinius, jeigu tolesnis jų naudojimas kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai;
  5. leisti statinių naudojimo priežiūrą atliekančių viešojo administravimo subjektų pareigūnams, atliekantiems savo funkcijas, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka patekti į naudojamą statinį, butą ir kitas gyvenamąsias patalpas ir apžiūrėti juos; pateikti šiems pareigūnams su statinio, buto ir kitų gyvenamųjų patalpų naudojimu ir jų technine priežiūra susijusius dokumentus.

 

Reikalavimai statinių naudotojams dėl statinių techninės priežiūros ir techninės priežiūros dokumentų nurodyti Statybos įstatymo 48, 50 straipsniuose.

 

Statybos techniniame reglamente nurodyta statinių techninės priežiūros ir naudojimo tvarka.

 

Primename, kad nevykdant Statybos įstatymo ir Statybos techninio reglamento reikalavimų, susijusių su statinių naudojimo priežiūra, kurią, vadovaujantis Statybos įstatymo 49 straipsnio 1 dalies 3 punktu, vykdo Kretingos rajono savivaldybės administracija, statinių naudotojams gali būti surašomi administracinių nusižengimų protokolai ir taikomos Administracinių nusižengimų kodekso 224, 359, 360 straipsniuose numatytos baudos.

 

Prašome pastatų savininkus (naudotojus) vykdyti statinių naudotojų pareigas, o iškilus neaiškumams kreiptis į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyr. specialistę Janiną Gedvilienę. Tel. (8 445) 53582, el. p. janina [dot] gedviliene [at] kretinga [dot] lt

 

Informacinių technologijų skyrius