Žemės ūkio specialistė Vilma Marcevičienė

Mob.: 
+370 604 24485
El. paštas: 

Specialistas atlieka šias funkcijas

 • teisės aktų nustatyta tvarka padeda įgyvendinti kaimo rėmimo, kaimo plėtros programas;
 • kaupia, tikslina, apibendrina statistinius duomenis gyvulininkystės, augalininkystės klausimais apie įregistruotus ūkininkų ūkius;
 • teisės aktų nustatyta tvarka priima ir kontroliuoja pasėlių deklaracijas;
 • formuoja ir spausdina žemėlapius su įbraižytomis laukų ribomis;
 • konsultuoja žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo klausimais;
 • teisės aktų nustatyta tvarka priima prašymus registruoti žemės ūkio ir kaimo valdas, atnaujinti registracijos duomenis LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre;
 • kartu su savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriumi ir  Konsultavimo biuru konsultuoja žemės ūkio subjektus apie galimybę gauti paramą iš valstybės ar ES struktūrinių fondų;
 • kartu su savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriumi ir  Konsultavimo biuru organizuoja žemės ūkio subjektams mokymus, seminarus, žemdirbių šventes bei kitus renginius;
 • dalyvauja įgyvendinant agrarinės aplinkosaugos priemones, skatina ekologinį ūkininkavimą, išskirtinės žemės ūkio produkcijos auginimą, kooperacijos plėtrą žemės ūkio srityje;
 • bendradarbiauja su rajono savivaldybės Tarybos Kaimo reikalų komitetu, rajono savivaldybės administracijos padaliniais, kaimo bendruomenėmis, žiniasklaidos atstovais;    
 • išduoda pažymas apie žemės ūkio veiklą;
 • priima žemės ūkio subjektų prašymus dėl medžiojamų gyvūnų padarytos žalos pasėliams ir miškui;
 • priima prašymus dėl išmokų už mėsinius galvijus;
 • teikia metodinę paramą žemės ūkio subjektams gyvulininkystės, augalininkystės produkcijos gamybos struktūros formavimo, ekonomiško ūkininkavimo, pašarų kokybės klausimais;
 • informuoja žemės naudotojus apie mokesčių deklaracijas;
 • parengia nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų sąrašą dėl žemės mokesčio ir žemės nuomos mokesčio tarifo už nenaudojamą žemę nustatymo;
 • informuoja seniūną apie seniūnijos teritorijoje esančius nenaudojamus žemės ūkio ir kitos paskirties žemės sklypus, patalpas ir statinius, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį;
 • vykdo kitus seniūno nurodymus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

 • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį ar specialų vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
 • būti susipažinęs ir gebėti taikyti LR įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbų saugą ir vadovautis šios pareigybės aprašymu;
 • išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
 • gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas;
 • mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštinės programomis ir interneto naršyklėmis;
 • gebėti vertinti ir apibendrinti problemas, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje.