Žemės ūkio specialistė Vilma Marcevičienė

Tel. : 
+370 445 43853
Mob.: 
+370 604 24485
El. paštas: 

Specialistas vykdo šias funkcijas

 • teisės aktų nustatyta tvarka padeda įgyvendinti kaimo rėmimo, kaimo plėtros programas;
 • kaupia, tikslina, apibendrina statistinius duomenis gyvulininkystės, augalininkystės klausimais, apie įregistruotus ūkininkų ūkius;
 • teisės aktų nustatyta tvarka priima ir kontroliuoja pasėlių deklaracijas:
  • priima paraiškų ir kitus pareiškėjo pateiktus dokumentus;
  • įveda pareiškėjo paraiškos duomenis į PPIS;
  • įbraižo deklaruojamų laukų ribas;
  • nagrinėja ir taiso dvigubus deklaravimus;
  • išsaugo ir patvirtina paraiškos duomenis PPIS;
  • pakeičia duomenis pagal pareiškėjo pateiktą prašymą;
  • informuoja pareiškėją apie paraiškos neatitikimus ir jų ištaisymą;
  • pakeičia paraiškos ir (arba) prašymų paraiškos duomenis suformuoja, atspausdina, patvirtina ir pateikia pareiškėjui;
  • suformuoja, atspausdina ir perduoda registracijos duomenis pareiškėjui pasirašyti;
  • archyvuoja ir saugo registracijos duomenis iki jų perdavimo savivaldybei;
  • pažymi išankstinių KŽS ribų pasikeitimą ir žymėjimą;
 • formuoja ir spausdina žemėlapius su įbraižytomis laukų ribomis;
 • konsultuoja žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo klausimais.
 • teisės aktų nustatyta tvarka administruojant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registrą atlieka šias funkcijas:
  • priima iš duomenų teikėjų valdai įregistruoti, valdos duomenims atnaujinti arba valdai išregistruoti reikalingus dokumentus, užtikrina jų tvarkymą ir perdavimą ŽŪIIKVC;
  • atlieka pirminę teikiamų duomenų ir dokumentų patikrą;
  • įrašo į registro duomenų bazę valdų registro duomenis, kurių pagrindu registruojamos valdos;
  • palaiko registro sąveiką su susijusiais valstybės registrais;
  • įstatymų ir nuostatų nustatyta tvarka teikia registro duomenis registro duomenų gavėjams – valdų valdytojams: išduoda pranešimus apie valdos įregistravimą arba duomenų atnaujinimą, išrašą iš registro duomenų bazes, teikia informaciją apie valdų duomenis žodžiu, raštu, elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis;
  • atsako už teisės aktų ir centro nustatytų saugumo reikalavimų laikymąsi įrašant duomenis į registro duomenų bazę, tvarkant ir perduodant ŽŪIIKVC valdų registracijos dokumentus;
  • informuoja registro duomenų teikėjus apie valdų registracijos duomenų ir dokumentų tvarkymą;
  • vykdo kitus vadovaujančios registro tvarkymo įstaigos ir ŽŪIIKVC nurodymus, susijusius su registro duomenų ir dokumentų tvarkymu;
  • teikia vadovaujančiai registro tvarkymo įstaigai pasiūlymus dėl registro funkcionavimo tobulinimo;
  • teikia išrašus turgavietėms apie valdos registracijos duomenis, ūkininko ūkyje arba žemės ūkio valdoje vykdomą pagrindinę bei papildomą veiklą;
  • žemės ūkio valdų valdytojams išduoda žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais (EDV) apskaičiavimo sąrašus;
  • užtikrina, kad tvarkant registrą nebūtų įrašyti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, o įrašytieji duomenų bazėje atitiktų pateiktuosius valdų registracijos dokumentuose;
 • išduoda pažymas apie žemės ūkio veiklą;
 • priima žemės ūkio subjektų prašymus dėl medžiojamų gyvūnų padarytos žalos pasėliams ir miškui;
 • priima prašymus dėl išmokų už mėsinius galvijus;
 • teikia metodinę paramą žemės ūkio subjektams gyvulininkystės, augalininkystės produkcijos gamybos struktūros formavimo, ekonomiško ūkininkavimo, pašarų kokybės klausimais;
 • konsultuoja žemės ūkio subjektus apie galimybę gauti paramą iš valstybės ar ES struktūrinių fondų;
 • organizuoja žemės ūkio subjektams mokymus, seminarus, žemdirbių šventes bei kitus renginius;
 • dalyvauja įgyvendinant agrarinės aplinkosaugos priemones, skatina ekologinį ūkininkavimą, išskirtinės žemės ūkio produkcijos auginimą, kooperacijos plėtrą žemės ūkio srityje;
 • bendradarbiauja su rajono savivaldybės Tarybos Kaimo reikalų komitetu, rajono savivaldybės administracijos padaliniais, kaimo bendruomenėmis, žiniasklaidos atstovais;
 • informuoja žemės naudotojus apie mokesčių deklaracijas;
 • parengia nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų sąrašą, dėl žemės mokesčio ir žemės nuomos mokesčio tarifo už nenaudojamą žemę nustatymo;
 • vykdo kitus seniūno nurodymus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

 • turi turėti aukštąjį žemės ūkio specialisto išsimokslinimą, būti komunikabilus, tolerantiškas, pageidautina administravimo darbo patirtis, mokėti dirbti kompiuterinėmis raštinės programomis ir interneto naršyklėmis.