Vyresn. specialistė Eglė Mažonaitė-Zavackė

Kab. Nr.: 104 Tel. : +370 445 43867 Mob.: +370 655 23835

Einamųjų metų užduotys

 • Laiku teikti VĮ Melioracijos Žemės fondui ataskaitą (žinios) apie atliktus melioracijos ir polderių rekonstravimo, remonto, priežiūros darbus bei šių darbų finansavimą Valstybės biudžeto lėšomis. 
 • Konsultuoti, teikti informaciją apie melioracijos statinius, išduoti technines sąlygas infrastruktūros objektams melioruotoje žemėje ir derinti teritorijų planavimo ir statybos projektinę dokumentaciją.
 • Pagal poreikį išduoti melioracijos dokumentus melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams.
 • Derinti, sukelti informaciją ir duomenis į Geoportalą.lt (erdvinių duomenų valdymo sistema), Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai -ŽPDRIS paslauga) elektroninėmis paslaugomis. Užtikrintai dirbti su IS „INFOSTATYBA“ programa nuotoliniu būdu, tikrinti rekonstruojamų, naujų statybų projektus.

Karjeros valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 • Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją.

 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 • Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.

 • Organizuoja administracinių paslaugų teikimą.

 • Priima ir aptarnauja asmenis.

 • Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.

 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo.

 • Nustato technines sąlygas vykdomoms statyboms melioruotoje žemėje, derina kitų žinybų projektinę dokumentaciją, kontroliuoja jų vykdomus darbus, turinčius įtakos vandens režimui melioruotoje ir nemelioruotoje žemės ūkio paskirties žemėje.

 • Tvarko melioracijos statinių apskaitą, sudaro melioracijos statinių kadastrą.

 • Dalyvauja svarstant gyvenviečių, kelių tiesimo bei rekonstravimo, žemėtvarkos bei kitų žemės ūkio paskirties žemėje statybų objektų projektus ir schemas, derina projektus, detaliuosius planus.

 • Išduoda melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams statinių techninius dokumentus, eksploatacijos taisykles, privalomas sąlygas.

 • Pagal kompetenciją kontroliuoja kaip laikomasi Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių. Tikrina išduotų statinių naudojimo sąlygų vykdymą, teikia technines konsultacijas.

 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

Atitikimas kitiems reikalavimams:

 • gebėti dirbti su geoinformacinėmis sistemomis.