Vyr. specialistė Odeta Viršilienė

Kab. Nr.: 
314
Tel. : 
+370 445 43783
Mob.: 
+370 686 37843
El. paštas: 

Einamųjų metų užduotys

 • Pateikti paraišką (antrinių žaliavų atliekų konteinerių) viešųjų pirkimų procedūroms atlikti, įsigijus konteinerius organizuoti ir kontroliuoti jų išdalijimą.
 • Pateikti paraišką (biologinių atliekų konteinerių ir priemonių įsigijimui) viešųjų pirkimų procedūroms atlikti, įsigijus konteinerius organizuoti ir kontroliuoti jų išdalijimą.

Karjeros valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 • Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 • Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
 • Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
 • Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 • Rengia ir teikia savivaldybės tarybai tvirtinti savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąmatą, sąmatos panaudojimo ataskaitą bei pateikia ją Aplinkos ministerijai.
 • Teikia siūlymus rajono savivaldos institucijoms komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimo, antrinių žaliavų surinkimo bei perdirbimo organizavimo, pavojingų atliekų surinkimo, atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja klausimais, sprendžia šioje srityje iškilusias problemas.
 • Rūpinasi aplinkos kokybės gerinimu ir apsauga: geriamojo vandens tiekimas (gręžiniai, šachtiniai šuliniai, vandens bokštai); nuotekų šalinimo ir valymo sistemos; atmosferos teršimas; draustinių priežiūra ir kontrolė; valstybės saugomų teritorijų apsauga ir tvarkymas; karjerų, kapinių priežiūra; savivaldybei patikėjimo teise perleistų vandens telkinių priežiūra, įžuvinimas ir kt.
 • Vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais, vykdo želdinių priežiūrą ir kontrolę; rūpinasi teisės aktų, reglamentuojančių medžioklės, naminių gyvūnų laikymo klausimus, įgyvendinimu.
 • Pagal kompetenciją vykdo administracinių nusižengimų teisenos, administracinių nusižengimų tyrimo ir administracinių nusižengimų protokolų surašymo procedūras.
 • Rengia savivaldybės aplinkos monitoringo programą ir organizuoja jos vykdymą, planuoja ir įgyvendina vietines aplinkosaugos priemones ir užtikrina tinkamą gamtinės aplinkos kokybę.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – ekonomika (arba);
 • studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);

arba:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirties sritis – aplinkos apsaugos srities patirtis;
 • darbo patirtis srityje – 1 metai;