Vyr. specialistė (atstovė spaudai ir viešiesiems ryšiams) Inga Tirevičiutė

Kab. Nr.: 
205
Tel. : 
+370 445 72171
Mob.: 
+370 620 25114
El. paštas: 

Einamųjų metų užduotys

 • Parengti 2020 m. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos veiklos ataskaitą viešinimui rajono gyventojams.
 • Parengti informacinio straipsnio (-ių) įvaizdžio apie Kretingos rajoną (savivaldybę) formavimui viename iš respublikinių laikraščių ar leidinių.
 • Gyventojų įtraukimo į viešųjų sprendimų priėmimą galimybių didinimas (apklausos, kviečiant gyventojus pateikti nuomonę, pasiūlymus; viešų konsultacijų metu gautų pasiūlymų viešinimas ir pan.).

Karjeros valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 • Apdoroja su viešaisiais ryšiais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusios informacijos apdorojimą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Organizuoja susitikimus, konferencijas ir kitus panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusius renginius arba prireikus koordinuoja susitikimų, konferencijų ir kitų panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusių renginių organizavimą ir juose dalyvauja arba prireikus koordinuoja dalyvavimą juose.
 • Rengia viešųjų ryšių priemones ir įgyvendina arba prireikus koordinuoja viešųjų ryšių priemonių rengimą ir įgyvendinimą.
 • Rengia su viešaisiais ryšiais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusių dokumentų rengimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais ryšiais susijusiais klausimais.
 • Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais ryšiais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais ryšiais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Renka, rengia ir skelbia Savivaldybės interneto svetainėje informaciją visuomenei apie Savivaldybės veiklą.
 • Rengia viešųjų ryšių priemones ir įgyvendina arba prireikus koordinuoja viešųjų ryšių priemonių rengimą ir įgyvendinimą.
 • Pagal savo kompetenciją dalyvauja rajono savivaldybės Tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų nuolatinių ir laikinųjų komisijų, darbo grupių, tarybų darbe.
 • Inicijuoja, organizuoja Savivaldybės reprezentacinių priemonių kūrimą, atranką ir įsigijimą, tvarko su tuo susijusią dokumentaciją.
 • Vykdo rajono savivaldybės teisės aktus civilinės saugos ir mobilizacijos klausimais kasdienėje veikloje ir esant ekstremalioms situacijoms.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
 • studijų kryptis – komunikacija (arba);
 • studijų kryptis – žurnalistika (arba).

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

 • kalba – anglų;
 • kalbos mokėjimo lygis – B1.

Atitikimas kitiems reikalavimams:

 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.