Vyr. specialistė Angelė Ubartienė

Kab. Nr.: 35 Tel. : +370 445 43869 Mob.: +370 610 00873

Einamųjų metų užduotys

 • Organizuoti ir dalyvauti skyriaus patikrinimuose, prevencinėse, kontrolės priemonėse kontroliuojant pagal kompetenciją Kretingos rajono savivaldybės tarybos patvirtintų taisyklių, Kelių eismo taisyklių, įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų laikymąsi Kretingos rajone, esant būtinybei pasitelkti kitų institucijų atstovus bei kitų administracijos skyrių ir seniūnijų specialistus.
 • Pagal kompetenciją nagrinėti administracinių nusižengimų bylas, surašyti administracinių nusižengimų protokolus, nutarimus, kitus procesinius dokumentus, vykdyti administracinių nurodymų kontrolę vadovaujantis LR administracinių nusižengimų kodeksu ir kitais teisės aktais. Vykdyti paskirtų ir išieškotų baudų apskaitą, rengti ataskaitas.
 • Pagal kompetenciją nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus skundus bei teisės aktų nustatyta tvarka rengti atsakymus.

Karjeros valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 • Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
 • Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
 • Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
 • Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
 • Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus. 

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

arba:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – viešosios tvarkos srities patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Atitikimas kitiems reikalavimams:

 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

Transporto priemonių pažymėjimai:

 • turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).