Vedėjo pavaduotoja Irina Simutienė

Kab. Nr.: 
108
Tel. : 
+370 445 44614
El. paštas: 

Einamųjų metų užduotys

 

Karjeros valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.
 • Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.
 • Prireikus valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą, apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją.
 • Vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais vykdo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną (monitoringą), naudodamasis Teritorijų planavimo stebėsenos informacine sistema (TPSIS).
 • Priima visuomenės pasiūlymus dėl bendrojo plano keitimo ir (ar) koregavimo, juos vertina ir siūlo sprendimus, organizuoja teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo programų rengimą.
 • Organizuoja žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą (miestų ir miestelių teritorijose), per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS).
 • Rengia ir pateikia paraiškas viešųjų pirkimų skyriui pagal poreikį.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – kraštovaizdžio architektūra (arba);

arba:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – teritorijų planavimo ir priežiūros patirtis ;
 • darbo patirties trukmė – 3 metai.