Vedėjo pavaduotoja Daiva Tranizienė

Tel. : 
+370 445 78938
El. paštas: 
Padalinys:

Einamųjų metų užduotys

 • Organizuoti ir vykdyti  2021-2022 m. m. Brandos egzaminus Kretingos rajone.
 • Parengti Kretingos rajono savivaldybės 2021 metų švietimo pažangos ataskaitą ir pateikti ŠVIS.
 • Koordinuoti projekto vykdymą ir atlikti stebėseną pagal projekto „Kokybės krepšelis“, vykdomo 2022 metais, veiklų įgyvendinimo stebėsenos atmintinę 6 rajono mokyklose.

Karjeros valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 • Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 • Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

 • Prireikus valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 • Užtikrina struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimą.

 • Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.

 • Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

 • Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.

 • Organizuoja ir koordinuoja rajono švietimo įstaigose valstybinių ir mokyklinių  brandos egzaminų vykdymą, inicijuoja nacionalinius mokinių pasiekimų patikrinimus rajono švietimo įstaigose, atlieka jų analizę ir teikia rekomendacijas mokinių pasiekimams gerinti.

 • Teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja švietimo įstaigų vadovus rengiant ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus ir konsultuoja iš užsienio sugrįžusių vaikų priėmimo į mokyklą, ugdymo, vertinimo  ir vaiko ugdymo šeimoje klausimais.

 • Rengia savivaldybės Tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus bei Švietimo skyriaus vedėjo įsakymų projektus pareigybės aprašyme numatytų funkcijų ir kuruojamų švietimo įstaigų veiklos klausimais.

 • Analizuoja rajono švietimo stebėsenos rodiklius, rengia rajono švietimo būklės vertinimo ataskaitas.

 • Koordinuoja rajono švietimo įstaigų veiklos kokybės įsivertinimą.

 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 • Vykdo funkcijas, nustatytas Savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendrųjų  nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004 m. vasario 5 d. nutarimu Nr. 128 „Dėl savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ 6.1, 6.2, 7.1, 7.2,7.3, 7.6, 7.8, 7.13, 7.14, 7.16.1-7.16.5, 7.16.16 punktuose.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

arba:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – pedagoginio darbo patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

Atitikimas kitiems reikalavimams:

 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.