Vedėja Ženeta Seniūnienė

Kab. Nr.: 101 Tel. : +370 445 53135 Mob.: +370 612 75971

Einamųjų metų užduotys

 • Savalaikiai vykdyti ūkininkų ūkių įregistravimą, išregistravimą, ūkio duomenų atnaujinimą.
 • Vesti Suteiktos valstybės pagalbos registrą.
 • Informacijos aktualiais žemės ūkiui klausimais sklaida.
 • Skatinti rajono gyventojus puoselėti sodybų, viešųjų erdvių, daugiabučių namų, įmonių aplinkos tvarkymo ir gražinimo tradicijas.

Karjeros valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 • Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Dalyvauja medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui  komisijos veikloje.
 • Teisės aktų nustatyta tvarko, administruoja pasėlių deklaracijas, vykdo ūkininko ūkių registravimą, išregistravimą, atnaujinimą.
 • Organizuoja valstybės ir savivaldybės turto, priskirto skyriui valdyti patikėjimo teise, apskaitą, priežiūrą bei apsaugą, atsako už Suteiktos valstybės pagalbos registro teikimo organizavimą ir vykdymą.
 • Dalyvauja vykdant Kaimo plėtros priemonių rengimą ir įgyvendinimą.
 • Atsako už informacijos apie žemės ūkį rengimą ir teikimą Kretingos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainei www.kretinga.lt.
 • Rengia skyriaus veiklos planus ir ataskaitas.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – nepasirinkta;

arba:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

Atitikimas kitiems reikalavimams:

 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

Transporto priemonių pažymėjimai:

 • turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).