Vedėja-vyr. architektė Reda Kasnauskė

Kab. Nr.: 
109
Tel. : 
+370 445 51031
Mob.: 
+370 634 00788
El. paštas: 

Einamųjų metų užduotys

 • Kontroliuoti ir koordinuoti Kretingos rajono savivaldybės ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimą, kai tik bus pasirašyta paslaugų teikimo sutartis.
 • Pradėti rengti rekreacinės teritorijos sutvarkymo projektą palei Akmenos upę (nuo Akmenės g. iki Muziejaus teritorijos)
 • Atlikti geriausios architektūrinės idėjos konkursą viešajai erdvei sutvarkyti mieste.
 • „Infostatybos“ sistemoje išnagrinėti 50 prašymų suderinti statybos techninius projektus, kurie pateikiami su tikslu gauti statybą leidžiančius dokumentus. „Infostatybos“ sistemos Prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo posistemyje išduoti ir elektroniniais parašais pasirašyti 30 Specialiųjų reikalavimų, 30 Specialiųjų architektūros reikalavimai. Išnagrinėti ir atlikti viešinimo procedūras 30 statybinių objektų, kurie patenka į visuomenei svarbių statinių sąrašą.

Karjeros valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 • Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
 • Vadovauja teritorijų planavimo komisijos darbui ir tvirtina protokolus, derina teritorijų planavimo dokumentus (taip pat ir TPDRIS sistemoje).
 • Derina reklamos ir kitų viešųjų užrašų projektus.
 • Tikrina ir derina administracijos direktoriaus pavedimu statybos projektus IS ,,Infostatyba“, direktoriaus pavedimu derina projektinių pasiūlymų rengimo užduotis, dalyvauja visuomenės informavimo procese, pritaria projektiniams pasiūlymams IS ,,Infostatyba“, tvirtina specialiuosius architektūros reikalavimus IS ,,Infostatyba“.
 • Organizuoja ir dalyvauja Teritorijų planavimo įstatyme nustatyta tvarka rengiant Savivaldybės bendrąjį planą, Savivaldybės dalies bendrąjį planą, specialiuosius ar detaliuosius planus.
 • Planuoja bei organizuoja skyriaus veiklą, ją koordinuoja su kitais savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais bei savivaldybei pavaldžiomis įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis, rengia skyriaus nuostatus, skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir teikia administracijos direktoriui tvirtinti, vertina sau pavaldžių valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 • Atlieka funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme.
 • Funkcijos patvirtintos 2017.06.08 „Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas“ Nr.: XIII-425.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
 • studijų kryptis – architektūra (arba);
 • studijų kryptis – kraštovaizdžio architektūra (arba).

Atitikimas kitiems reikalavimams:

 • atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo (2017 m. birželio 8 d. Nr. XIII-425) 10 straipsnio reikalavimus.

Transporto priemonių pažymėjimai:

 • turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Kvalifikacijos atestatai ir pažymėjimai:

 • vyriausiojo architekto;
 • architekto.