Specialistė Sandra Kripienė

Kab. Nr.: 
304
Tel. : 
+370 445 53068
El. paštas: 

Specialistas vykdo šias funkcijas

 • konsultuoja Kretingos rajono gyventojus, seniūnijų socialinio darbo specialistus ir vyresniuosius socialinės paramos specialistus socialinių išmokų skyrimo klausimais;
 • priima Kretingos miesto gyventojus ir registruoja gyventojų prašymus ir dokumentus, reikalingus gauti vienkartinę išmoką gimusiam ar įvaikintam vaikui, vienkartinę išmoką nėščiai moteriai, išmoką vaikui, globos (rūpybos) išmoką, vienkartinę išmoką būstui įsigyti arba įsikurti, išmoką privalomosios tarnybos kario vaikui, socialinei pašalpai ir kompensacijai už šildymą, karštą ir šaltą vandenį, kieto kuro kompensacijai, socialinei paramai mokiniams gauti, dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimo nustatymo ir parengia sprendimą;
 • teikia informaciją ir pildo Europos Sąjungos Reglamento patvirtintas formas dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo Lietuvos piliečiams, dirbantiems ES ir EEB šalyse;
 • tikrina seniūnijų socialinio darbo ir socialinės paramos specialistų priimtų dokumentų dėl išmokų vaikams teisingumą;
 • pagal sudarytą sutartį internetiniu ryšiu iš Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko bazės gauna duomenis, spausdina pažymas apie piniginės socialinės paramos gavėjų nekilnojamąjį turtą ir vertina pareiškėjo turimą nekilnojamąjį turtą ir teisę į piniginę socialinę paramą pagal turimo turto vertę;
 • renka informaciją veiklos klausimais iš valstybės ir savivaldybės įmonių, institucijų, įstaigų ir organizacijų ir iš turimų duomenų bazių: Gyventojų registro, valstybės įmonės Registrų centro, valstybės įmonės Regitra, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Užimtumo tarnybos, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, ją atspausdina ir patvirtina savo parašu;
 • sudaro socialinių išmokų žiniaraščius, juos patikrina ir patvirtina savo parašu;
 • nustato permokas, nepriemokas, susidariusias dėl kliento klaidingai pateiktų duomenų, aritmetinės klaidos, atlieka išmokų ir (ar) kompensacijų perskaičiavimą, duomenų bazės koregavimą, informuoja apie permoką ar nepriemoką klientus, išsiunčia pranešimus, o negrąžinus permokų per nustatytą laiką, imasi priemonių išieškoti permokas teisės aktų nustatyta tvarka;
 • išduoda pažymas pareiškėjams apie gaunamas socialines išmokas;
 • sudaro Kretingos miesto piniginės socialinės paramos gavėjų, kurie gali būti pasitelkti visuomenei naudingai veiklai atlikti, sąrašą ir pateikia Kretingos miesto seniūnijai;
 • registruoja gaunamą korespondenciją, gyventojų prašymus;
 • tvarko siunčiamąją korespondenciją, užregistruoja, patikrina, ar teisingai įforminta, surūšiuoja ir laiku išsiunčia;
 • žymi skyriaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir valstybės tarnautojų darbo laiką apskaitos žiniaraštyje;
 • rūpinasi skyriaus archyvinių dokumentų bylų laikymu, sistemina bylas, tvarko jų apskaitą bei rūpinasi apsauga;
 • išduoda archyvines bylas skyriaus darbuotojams ir atsako už jų grąžinimą į archyvą;
 • atrenka naikinti neturinčius vertės ir praradusius reikšmę skyriaus dokumentus bei surašo dokumentų atrinkimo naikinti aktus ir nustatyta tvarka pateikia Klaipėdos apskrities archyvui;
 • lankosi išmokų gavėjų šeimose, nustato gyvenimo sąlygas, surašo buities tyrimo aktus ir pateikia išvadas bei apibendrinimus Socialinės paramos skyriaus vedėjui;
 • rengia informacinius raštus, pažymas, suvestines, ir kitą medžiagą savo kompetencijos klausimais;
 • užtikrina turimos informacijos apie privačius asmenis konfidencialumą, saugo patikėtus dokumentus, laikydamasis atitinkamų įstatymų nustatytos tvarkos;
 • parengia pagal bylų nomenklatūrą savo srities dokumentus ir juos pateikia už archyvo tvarkymą atsakingam darbuotojui;
 • vykdo Kretingos rajono savivaldybės teisės aktus civilinės saugos klausimais kasdienėje veikloje ir esant ekstremalioms situacijoms;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus su Kretingos rajono savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti strateginiai tikslai.

Turi atitikti šiuos specialius reikalavimus

 • specialistas turi turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindais, gerai išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą ir rengimą;
 • gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, laikytis raštvedybos reikalavimų, išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos, Dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuterinės raštinės programų rinkiniu ir naršyklėmis;
 • gebėti vertinti ir apibendrinti socialines problemas, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje.