Specialistė Neringa Tranizienė

Kab. Nr.: 
301
Tel. : 
+370 445 43871
El. paštas: 

Specialistas vykdo šias funkcijas

 • priima prašymus ir parengia išmokų paskyrimo sprendimus, slaugos, priežiūros (pagalbos) tikslinių kompensacijų ir laidojimo pašalpos;
 • registruoja išmokų, slaugos, priežiūros (pagalbos) tikslinių kompensacijų ir laidojimo išmokų gavėjų prašymus, suveda duomenis į kompiuterinę duomenų bazę. Pasikeitus neįgalumo lygiui ar kitiems gavėjų duomenims, juos tikslina;
 • Vyriausybės nutarimais pakeitus SBI (bazinės socialinės išmokos) ir BP (bazinės pensijos) dydžius, parengia naujus išmokų skyrimo sprendimus gavėjams;
 • informuoja išmokų gavėjus apie paskirtos išmokos mokėjimo termino pasibaigimą;
 • sudaro mėnesio slaugos, priežiūros (pagalbos) tikslinių kompensacijų mokėjimo žiniaraščius, juos patikrina ir patvirtina savo parašu, pateikia Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui išmokėjimui organizuoti per bankus, paštą, socialinės globos namus;
 • tvarko išmokų gavėjų asmens bylas;
 • parengia išmokų gavėjų bylas išsiuntimui į kitų savivaldybių administracijas, lydraščiuose nurodant, kada gavėjas išrašytas iš įskaitos, kokia išmokos rūšis, koks jos dydis, iki kada išmoka išmokėta. Rengia pareikalavimus išmokų gavėjų bylų atsiuntimui iš kitų savivaldybių administracijų;
 • teikia informaciją klientui ir jo prašymu išduoda pažymas apie gaunamas išmokas mokesčių inspekcijai, bankams ir pan., jei tai numatyta teisės aktais;
 • teikia motinų, pagimdžiusių, išauginusių ir gerai išauklėjusių penkis ir daugiau vaikų bei sukakusių senatvės pensijos amžių ar tapusių neįgaliomis (netekus 70 ir daugiau procentų darbingumo), dokumentus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo;
 • kas mėnesį tikrina informaciją apie mirusius išmokų gavėjus. Kas mėnesį surenka duomenis apie išmokų gavėjus, besigydančius slaugos ligoninėse ar globojamus socialinės globos įstaigose, ugdymo ir užimtumo centruose ir kt., atlieka reikalingus išmokų perskaičiavimus;
 • kas mėnesį patikrina išmokų sąrašus dėl išmokų skyrimo ir išmokėjimo. Nustačius permokas, nepriemokas, susidariusias dėl kliento klaidingai pateiktų duomenų, aritmetinės klaidos, atlieka išmokų perskaičiavimą, duomenų bazės koregavimą, informuoja apie permoką ar nepriemoką klientus, sutvarko permokos grąžinimo dokumentus;
 • nustačius permokas, skubiai informuoja gavėjus apie neteisėtai gautas socialines išmokas išsiunčiant jiems pranešimus, o negrąžinus permokų per nustatytą laiką, imasi priemonių išieškoti permokas teisės aktų nustatyta tvarka;
 • renka informaciją iš turimų duomenų bazių: Gyventojų registro, valstybės įmonės Registrų centro, valstybės įmonės ,,Regitra“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Užimtumo tarnybos, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, ją atspausdina ir patvirtina savo parašu;
 • užtikrina turimos informacijos apie privačius asmenis konfidencialumą, saugo patikėtus dokumentus, laikydamasis atitinkamų įstatymų nustatytos tvarkos;
 • rengia informacinius raštus, pažymas, suvestines ir kitą medžiagą savo kompetencijos klausimais;
 • lankosi asmenų, kuriems nustatytas tikslinių kompensacijų poreikis šeimose, įvertina gyvenimo sąlygas, surašo buities tyrimo aktus ir parengia išvadas bei apibendrinimus Socialinės paramos skyriaus vedėjui;
 • teikia informaciją gyventojams ir specialistams išmokų, laidojimo pašalpos, Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybinių pensijų skyrimo klausimais;
 • parengia pagal bylų nomenklatūrą savo srities dokumentus ir juos pateikia už archyvo tvarkymą atsakingam darbuotojui;
 • vykdo Kretingos rajono savivaldybės teisės aktus civilinės saugos ir mobilizacijos klausimais kasdienėje veikloje ir esant ekstremalioms situacijoms;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus su Kretingos rajono savivaldybės ar Socialinės paramos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti strateginiai tikslai.

Turi atitikti šiuos specialius reikalavimus

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindais, gerai išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą ir teisės aktų rengimą;
 • gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, laikytis raštvedybos reikalavimų, išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos, Dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuterinės raštinės programų rinkiniu ir naršyklėmis;
 • gebėti vertinti ir apibendrinti socialines problemas, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje.