Specialistė Lina Lengvinienė

Tel. : +370 445 78936
Padalinys:

Specialistas atlieka šias funkcijas

 • Teikia interesantams reikalingą informaciją, nukreipia interesantų skambučius pagal problemos sprendimo pobūdį Vedėjui, Vedėjo pavaduotojui arba veiklos sritį kuruojantiems specialistams.
 • Nuolat stebi Švietimo skyriaus el. paštą svietimas@kretinga.lt, perduoda gaunamus laiškus pagal paskirtį Vedėjui, Vedėjo pavaduotojui arba specialistų žiniai ir juos registruoja.
 • Tvarko Švietimo skyriaus dokumentus savivaldybės Dokumentų valdymo sistemoje KONTORA, juos registruoja, paskirsto vykdytojams.
 • Kontroliuoja Švietimo skyriuje gautų dokumentų vykdymą ir savivaldybės Dokumentų valdymo sistemoje KONTORA daro žymas apie jų įvykdymą.
 • Informuoja interesantus apie priėmimo pas Vedėją, Vedėjo pavaduotoją galimybes, derina susitikimo laiką, nukreipia interesantus pas reikiamą specialistą arba suteikia jiems kitą rūpimą informaciją.
 • Vedėjo, Vedėjo pavaduotojo pavedimu į Švietimo skyriuje organizuojamus pasitarimus ar posėdžius sukviečia reikiamus asmenis.
 • Teikia Švietimo skyriaus interneto puslapiui paskelbti Vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus.
 • Konsultuoja švietimo įstaigų vadovus ir darbuotojus raštvedybos klausimais.
 • Rengia Švietimo skyriaus veiklos dokumentus archyviniam saugojimui.
 • Rūpinasi:
  • Švietimo skyriaus organizacinės technikos (fakso, kopijavimo aparato, kompiuterinės įrangos) aptarnavimu, esant reikalui iškviečia reikalingus specialistus.
  • Mokyklų aprūpinimu mokykline dokumentacija (užsakymais, parvežimais, paskirstymais, išdavimais, reikalingų dokumentų išrašymais).
  • įvairių nemokamai gaunamų leidinių parvežimo iš Švietimo aprūpinimo centro ir kt. įstaigų organizavimu, registravimu, paskirstymu mokykloms, perdavimo dokumentų pagal atskirus finansavimo šaltinius parengimu, derinimu su savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos skyriumi ir leidinių dalinimu mokykloms.
 • Informuoja R. Jonaičio IĮ „Argus“ saugos tarnybą, esant Švietimo skyriaus patalpų apsaugos signalizacijos gedimams.
 • Pildo Švietimo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
 • Vykdo specialisto, dirbančio pagal darbo sutartį, funkcijas jam nesant.
 • Vykdo rajono savivaldybės teisės aktus civilinės saugos ir mobilizacijos klausimais kasdienėje veikloje ir esant ekstremalioms situacijoms.
 • Pagal kompetenciją vykdo kitus su Savivaldybės ar Švietimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

 • turi turėti ne mažesnį kaip neuniversitetinį aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą, išmanyti raštvedybą.