Specialistė Ingrida Augutienė

Kab. Nr.: 
302
Tel. : 
+370 445 51301
El. paštas: 

Specialistas vykdo šias funkcijas

 • konsultuoja Kretingos rajono gyventojus, seniūnijų socialinio darbo ir socialinės paramos vyresniuosius specialistus apie socialinės paramos mokiniams ir kompensacijų už būsto šildymo, šalto ir karšto vandens išlaidų (toliau – kompensacijos) skyrimo sąlygas;
 • priima Kretingos miesto gyventojus ir registruoja gyventojų prašymus ir dokumentus, reikalingus gauti vienkartinę išmoką gimusiam ar įvaikintam vaikui, vienkartinę išmoką nėščiai moteriai, išmoką vaikui, globos (rūpybos) išmoką, vienkartinę išmoką būstui įsigyti arba įsikurti, išmoką privalomosios tarnybos kario vaikui, socialinei pašalpai ir kompensacijai už šildymą, karštą ir šaltą vandenį, kieto kuro kompensacijai, socialinei paramai mokiniams gauti, dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimo nustatymo;
 • suveda į kompiuterinę programą reikiamus duomenis apie pareiškėjus;
 • tikrina seniūnijų socialinio darbo ir socialinės paramos vyresniuosius specialistus  priimtų dokumentų dėl socialinės paramos mokiniams, išmokų vaikams, socialinės pašalpos ir kompensacijų teisingumą;
 • pagal sudarytą sutartį internetiniu ryšiu iš Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko bazės gauna duomenis, spausdina pažymas apie piniginės socialinės paramos gavėjų nekilnojamąjį turtą ir vertina pareiškėjo turimą nekilnojamąjį turtą ir teisę į piniginę socialinę paramą pagal turimo turto vertę;
 • renka informaciją iš turimų duomenų bazių: Gyventojų registro, valstybės įmonės Registrų centro, valstybės įmonės ,,Regitra“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Užimtumo tarnybos, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, ją atspausdina ir patvirtina savo parašu;
 • vertina šeimos turtą, pajamas ir parengia pažymas apie teisę skirti kompensacijas;
 • skaičiuoja kompensacijas, kai naudojamos gamtinės dujos, kietas kuras, sudaro žiniaraščius bei atsako už duomenų teisingumą žiniaraščiuose ir patvirtina dokumentų duomenų teisingumą savo parašu;
 • apskaičiuoja šeimų pajamas ir rengia sprendimus dėl socialinės paramos mokiniams, išmokų vaikams ir socialinės pašalpos skyrimo;
 • informuoja mokyklas apie sprendimus dėl nemokamo maitinimo skyrimo;
 • lankosi išmokų gavėjų šeimose, nustato gyvenimo sąlygas, surašo buities tyrimo aktus ir pateikia išvadas bei apibendrinimus Socialinės paramos skyriaus vedėjui;
 • rengia informacinius raštus, pažymas, suvestines, ir kitą medžiagą savo kompetencijos klausimais;
 • užtikrina turimos informacijos apie privačius asmenis konfidencialumą, saugo patikėtus dokumentus, laikydamasis atitinkamų įstatymų nustatytos tvarkos;
 • parengia pagal bylų nomenklatūrą savo srities dokumentus ir juos pateikia už archyvo tvarkymą atsakingam darbuotojui;
 • vykdo Kretingos rajono savivaldybės teisės aktus civilinės saugos klausimais kasdienėje veikloje ir esant ekstremalioms situacijoms;
 • vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus darbo klausimais;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus su Kretingos rajono savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti strateginiai tikslai.

Turi atitikti šiuos specialius reikalavimus

 • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį  išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar  specialųjį vidurinį išsilavinimą įgytą iki  1995 metų;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindais, gerai išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą ir teisės aktų rengimą;
 • gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, laikytis raštvedybos reikalavimų, išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos, Dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuterinės raštinės programų rinkiniu ir naršyklėmis;
 • gebėti vertinti ir apibendrinti socialines problemas, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje.