Specialistė Elvyra Urbonienė

Tel. : +370 445 79029

Specialistas atlieka šias funkcijas

 • priima piliečių atvykimo ir išvykimo deklaracijas, įrašo į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę šiuos deklaravimo duomenis:
 • deklaruojamos gyvenamosios vietos adresą;
 • deklaracijos pateikimo datą;
 • valstybės, iš kurios asmuo atvyko gyventi į Lietuvos Respubliką, pavadinimą;
 • valstybės, į kurią asmuo išvyksta , pavadinimą.
 • priima dokumentus dėl deklaravimo duomenų taisymo, pakeitimo arba naikinimo; - pakeisti ar ištaisyti deklaravimo duomenys įrašomi į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę;
 • išduoda pažymas, patvirtinančias gyvenamąją vietą, apie kito asmens adreso išdavimą (mirusįjį), kitoms valstybės institucijoms;
 • išduoda pažymas gyvenamosios patalpos savininkams (bendraturčiams) apie jiems nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis;
 • priima piliečių prašymus įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, įrašo į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę šiuos davinius:
 • savivaldybę, kurioje asmuo gyvena;
 • prašymo įtraukti į apskaitą pateikimo datą;
 • išduoda pažymas apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 • tvarko 5-10 punktuose išvardintus registrus;
 • teikia informaciją gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais;
 • palaiko nuolatinius ryšius (keičiasi informacija) su valstybės institucijomis ir įstaigomis, išduodančiomis asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;
 • bendradarbiauja su Gyventojų registro tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (sutikrina gyvenamąją vietą deklaruojančių asmenų duomenis ir teikia juos Gyventojų registrui), Informatikos ir ryšių departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos (dėl Adresų registro duomenų, siekiant identifikuoti gyvenamąją vietą), taip pat su deklaravimo funkciją iki 2007 m. liepos 1 d. vykdžiusių įstaigų darbuotojais;
 • ruošia bylas, susijusias su gyvenamosios vietos deklaravimu, archyvavimui, laikydamasis archyvų veiklos taisyklių ir ekspertų komisijos pasiūlymų.
 • vykdo kitus miesto seniūno pavedimus ir užduotis savo kompetencijos srityje.
 • Pavaduoja sekretorių – mašininką, kai jo nėra.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

 • turi turėti ne mažesnį kaip aukštesnįjį išsimokslinimą ir darbo su kompiuteriu įgūdžių.