Specialistė Birutė Žvinklienė

Tel. : 
+370 445 48987
El. paštas: 

Einamųjų metų užduotys

 • Per teisės aktuose nustatytą laiką seniūnijos gyventojams atlikti neteisingų deklaravimo duomenų ištaisymą ar deklaravimo duomenų pakeitimą.
 • Organizuoti sueigas su Kūlupėnų seniūnijos seniūnaitijų seniūnaičiais ne mažiau kaip vieną kartą ketvirtyje.

Karjeros valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Padeda apdoroti ir apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją.
 • Padeda nagrinėti ir nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus nesudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo, padeda rengti ir rengia sprendimus ir atsakymus.
 • Padeda organizuoti ir organizuoja administracinių paslaugų teikimą.
 • Padeda priimti ir aptarnauti, priima ir aptarnauja asmenis.
 • Padeda rengti ir rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo.
 • Padeda rengti ir teikti, rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu susijusiais nesudėtingais klausimais.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Padeda administruoti ir administruoja dokumentus.
 • Padeda apdoroti ir apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją.
 • Padeda į apskaitą įtraukti ir į apskaitą įtraukia bylas.
 • Padeda organizuoti ir organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą.
 • Padeda organizuoti ir organizuoja dokumentų vertės ekspertizę.
 • Padeda prižiūrėti ir prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymą.
 • Padeda rengti ir rengia dokumentacijos planą ir registrų sąrašą.
 • Padeda rengti ir rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo.
 • Padeda rengti ir teikti, taip pat rengia ir teikia informaciją su dokumentų valdymu susijusiais nesudėtingais klausimais.
 • Padeda ruošti ir ruošia, perduoda dokumentus valstybės archyvui.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Padeda apdoroti ir apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją.
 • Padeda planuoti ir planuoja viešuosius pirkimus, padeda rengti ir rengia su jų planavimu susijusius dokumentus.
 • Padeda rengti ir rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus.
 • Padeda rengti ir rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo.
 • Padeda rengti ir teikti, rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais nesudėtingais klausimais.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

Atitikimas kitiems reikalavimams:

 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

Transporto priemonių pažymėjimai:

 • turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).