Specialistė Birutė Žvinklienė

Tel. : 
+370 445 48987
El. paštas: 

Einamųjų metų užduotys

 • Per teisės aktuose nustatytą laiką organizuoti naujus seniūnijos seniūnaitijų seniūnaičių rinkimus.

 • Organizuoti tinkamą informacijos pateikimą ir sklaidą seniūnijos gyventojams apie rajono tarybos, savivaldybės administracijos, seniūnijos, seniūnaitijų seniūnaičių veiklos efektyvumą ir vykdomus projektus, organizuojamas sueigas, rengiamas ataskaitas, teikiamą paramą ir pagalbą vienišiems ir nepasiturintiems seniūnijos gyventojams.

Karjeros valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Padeda apdoroti ir apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją.
 • Padeda nagrinėti ir nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus nesudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo, padeda rengti ir rengia sprendimus ir atsakymus.
 • Padeda organizuoti ir organizuoja administracinių paslaugų teikimą.
 • Padeda priimti ir aptarnauti, priima ir aptarnauja asmenis.
 • Padeda rengti ir rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo.
 • Padeda rengti ir teikti, rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu susijusiais nesudėtingais klausimais.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Padeda administruoti ir administruoja dokumentus.
 • Padeda apdoroti ir apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją.
 • Padeda į apskaitą įtraukti ir į apskaitą įtraukia bylas.
 • Padeda organizuoti ir organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą.
 • Padeda organizuoti ir organizuoja dokumentų vertės ekspertizę.
 • Padeda prižiūrėti ir prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymą.
 • Padeda rengti ir rengia dokumentacijos planą ir registrų sąrašą.
 • Padeda rengti ir rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo.
 • Padeda rengti ir teikti, taip pat rengia ir teikia informaciją su dokumentų valdymu susijusiais nesudėtingais klausimais.
 • Padeda ruošti ir ruošia, perduoda dokumentus valstybės archyvui.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Padeda apdoroti ir apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją.
 • Padeda planuoti ir planuoja viešuosius pirkimus, padeda rengti ir rengia su jų planavimu susijusius dokumentus.
 • Padeda rengti ir rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus.
 • Padeda rengti ir rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo.
 • Padeda rengti ir teikti, rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais nesudėtingais klausimais.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

Atitikimas kitiems reikalavimams:

 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

Transporto priemonių pažymėjimai:

 • turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).