Specialistas ūkio reikalams Nerijus Toleikis

Mob.: 
+370 687 85690
El. paštas: 

Specialistas vykdo šias funkcijas

 • užtikrina seniūnijos ir jai priklausančių pastatų ir patalpų priežiūrą pagal priešgaisrinės saugos ir sanitarijos reikalavimus, atsako už priešgaisrinę būklę bei inventorių seniūnijos administracijos ir savivaldybės gyvenamuosiuose ir negyvenamuosiuose pastatuose;
 • kontroliuoja, ar tvarkingos šildymo, ventiliacijos, kanalizacijos sistemos, atsako už jų techninę būklę, šalina gedimus ir užtikrina darbuotojams normalias darbo sąlygas;
 • laiku organizuoja savivaldybės gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų remontą, kontroliuoja jo eigą, aprūpina inventoriumi ir kitomis priemonėmis, užtikrina jų apsaugą;
 • vadovauja seniūnijai priklausančių pastatų aplinkos apželdinimo ir parkų priežiūros darbams;
 • kontroliuoja, nustato pažeidėjus, informuoja seniūną, kaip gyventojai laikosi Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių, Kretingos rajono miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo taisyklių, Kretingos miesto ir rajono gyvenamųjų vietovių statinių priežiūros taisyklių, Prekybos viešose vietose taisyklių;
 • organizuoja viešuosius darbus;
 • organizuoja savanoriškus darbus;
 • kas metai dalyvauja inventorizuojant ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą;
 • atsako už darbų saugą, rengia instruktažus, pildo žurnalus;
 • organizuoja vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, remonto darbus (greideriavimas, asfalto dangos taisymas, sniego valymas);
 • rūpinasi saugotinų paminklų ir kitų objektų priežiūra, apsauga;
 • organizuoja naujų lentelių su gatvių pavadinimais pastatymą;
 • kasmet iki liepos 1d. pateikia savivaldybės specialistui ar KVAD teritoriniam padaliniui paraiškas dėl paminklų ar vertybių tvarkymo iš biudžeto lėšų;
 • kasmet pateikia seniūnui patikslintus sąrašus apie neūkiškai laikomus ir bešeimininkius pastatus;
 • nustato nelegalius šiukšlynus seniūnijos visuomeniniuose bei privačiuose plotuose, apie juos informuoja Gamtos apsaugos agentūrą, rūpinasi jų likvidavimu;
 • kontroliuoja valytojų, kapinių prižiūrėtojų ir darbininkų darbą;
 • kasmet inventorizuoja seniūnijos teritorijoje esančias kapines;
 • organizuoja Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimą, vadovaudamasis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais;
 • priima iš seniūnijos gyventojų prašymus dėl leidimų kirsti, genėti saugotinus želdinius, parengia teisės aktų nustatyta tvarka reikiamus dokumentus (Leidimą kirsti, genėti medžius) ir teikia juos seniūnui pasirašyti;
 • vykdo kitus seniūno nurodymus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

 • turi turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, patyrimo ūkio aptarnavimo srityje, mokėti dirbti kompiuterinėmis raštinės programomis ir interneto naršyklėmis.