Specialistas ūkio reikalams Gerandas Vaniuchinas

Mob.: 
+370 612 44192

Specialistas atlieka šias funkcijas

 • užtikrina seniūnijos ir jai priklausančių pastatų ir patalpų priežiūrą pagal priešgaisrinės saugos ir sanitarijos reikalavimus, atsako už priešgaisrinį stovį bei inventorių seniūnijos administracijos ir savivaldybės gyvenamuosiuose ir negyvenamuosiuose pastatuose;
 • kontroliuoja ar tvarkingos apšvietimo, ventiliacijos, kanalizacijos sistemos, atsako už jų techninę būklę, esant galimybei šalina gedimus, arba organizuoja jų šalinimą ir užtikrina darbuotojams normalias darbo sąlygas;
 • laiku organizuoja patalpų remontą, kontroliuoja jo eigą, aprūpina inventoriumi, baldais ir kitomis priemonėmis, užtikrina jų apsaugą ir remontą;
 • vadovauja seniūnijai priklausančių ir prižiūrimų pastatų aplinkos apželdinimo ir kitiems darbams;
 • kontroliuoja, išaiškina pažeidėjus, informuoja seniūną kaip gyventojai laikosi Kretingos rajono savivaldybės želdinių apsaugos, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių juos sunaikinus ar sužalojus atlyginimo taisyklių, Kretingos rajono miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių, Kretingos miesto ir rajono gyvenamųjų vietovių statinių priežiūros taisyklių;
 • organizuoja viešuosius darbus laikydamasis Darbo kodekso nuostatų;
 • organizuoja darbus probacijos tarnybos skyriaus atsiųstiems neatlygintinai dirbti nuteistiesiems ir nubaustiesiems administracinėmis nuobaudomis pagal teismų ir administracinių pareigų sprendimus, kontroliuoja jų atlikimą;
 • organizuoja darbus seniūnijos gyventojams, atliekantiems visuomenei naudingą veiklą;
 • užsako ir tiekia medžiagas, reikalingas viešiesiems darbams ir visuomenei naudingai veiklai atlikti;
 • materialiai atsako už ilgalaikio ir trumpalaikio turto išsaugojimą;
 • organizuoja vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, šaligatvių valymo, remonto darbus;
 • prižiūri švarą ir tvarką seniūnijos teritorijoje, organizuoja bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių priežiūros ir remonto darbus;
 • rūpinasi paminklosauginių objektų priežiūra, apsauga, organizuoja jų remontą;
 • rūpinasi, kad laiku būtų sunumeruotos priskirtos pagrindinės priemonės;
 • rūpinasi gatvių pavadinimų ir adresų objektų naujų numerių pakabinimu bei senų kelio ženklų keitimu;
 • kasmet pateikia seniūnui patikslintus sąrašus apie neprižiūrimus ir bešeimininkius pastatus;
 • išaiškina nelegalius šiukšlynus seniūnijos teritorijoje apie juos informuoja seniūną;
 • organizuoja seniūnijos automobilio ir kitų transporto priemonių remontą, techninės būklės kontrolę bei aprūpinimą būtinais priedais;
 • nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas;
 • supažindina seniūnijos darbuotojus ir asmenis, dirbančius viešuosius darbus ir atliekančius visuomenei naudingą veiklą su įvadine darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija bei saugos ir sveikatos instrukcija darbo vietoje, veda darbuotojų saugos ir sveikatos registracijos žurnalą;
 • supažindina seniūnijos darbuotojus ir asmenis, dirbančius viešuosius darbus bei atliekančius visuomenei naudingą veiklą su įvadiniu priešgaisrinės saugos instrukcija ir veda instruktavimų registracijos žurnalą;
 • supažindina seniūnijos darbuotojus ir asmenis, dirbančius viešuosius darbus bei atliekančius visuomenei naudingą veiklą su darbo tvarkos taisyklėmis ir pildo registracijos žurnalą;
 • rūpinasi, kad Lietuvos valstybės vėliava prie seniūnijos pastato ir viešose erdvėse būtų iškeliama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ,,Dėl valstybinės vėliavos iškėlimo”.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

 • turėti   ne žemesnį  kaip  aukštesnįjį  išsilavinimą ar specialų vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, mokėti dirbti kompiuterinės raštinės programų rūšimis ir naršyklėmis;
 • būti  susipažinęs   ir  gebėti   taikyti   LR įstatymus,  Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbų saugą ir šios pareigybės aprašymu.